Yord herfst logo
Home      Zoeken      

Tekst getoetst

Hoe moeten reformatorische christenen omgaan met de teksten van gospelliederen? Op een onbekrompen manier, volgens ds. J. Van Amstel. „Laten we het eerlijk zeggen als liederen Bijbels zijn. Dan kunnen we het des te duidelijker zeggen als de inhoud echt niet kan.”

Ds. van Amstel.

Ds. van Amstel.


Jarenlang was ds. Van Amstel betrokken bij de bezinning op het geestelijk lied. Als voorzitter van de Stichting Geestelijk Lied Gereformeerde Gezindte beoordeelde hij talloze liederen. Hij bewaart er mooie herinneringen aan. „We konden alles tegen elkaar zeggen. Die open houding heb ik altijd erg gewaardeerd.”Met dezelfde open houding wil de christelijke gereformeerde predikant uit Ede naar gospelliederen kijken. En hij adviseert dat ook aan ouders en opvoeders. „Het is niet verstandig om gospelmuziek integraal af te wijzen. Je kunt beter vanuit een open houding met jongeren in gesprek gaan: Waarom vind je dat mooi? Wat spreekt je in die tekst aan? Laten we er eens samen naar luisteren.”

Daarbij is het volgens ds. Van Amstel belangrijk om de goede argumenten te gebruiken. „Probeer allereerst vanuit de Bijbel te spreken. Het doet jongeren vaak niet zo veel als je zegt dat een boodschap in strijd is met de Dordtse Leerregels. Je kunt ze daarom beter direct vanuit de Schrift laten zien dat er geen algemene verzoening of vrije wil is.”

Niet dat de belijdenisgeschriften onbelangrijk zijn, integendeel. „Ik probeer tijdens catechisatie daar juist m’n energie in te steken: de verworteling in de leer van de Reformatie. Als jongeren dat fundament niet hebben, kun je ook niet van ze verwachten dat ze kritisch omgaan met teksten van gospelliederen. Ze moeten zo ver komen dat ze zich geen knollen voor citroenen laten verkopen.”

Een stuk naïviteit komt de predikant maar al te vaak tegen. „Het gaat jongeren in veel gevallen helemaal niet om de tekst. De sfeer en de muziek vinden ze heel belangrijk, terwijl bijvoorbeeld de achtergrond van de zanger hen nauwelijks interesseert. Dat op die manier allerlei on-Bijbelse ideeën via een lied binnendringen, hebben ze vaak helemaal niet door. Daarom zeg ik altijd: Kijk eerst kritisch naar de teksten, voordat je meezingt.”

Welwillend
Onder reformatorische jongeren die naar gospel luisteren, zijn Michael W. Smith, Rebecca St. James en Gerald Troost het meest populair, zo blijkt uit een onderzoek van deze krant onder 400 leerlingen van reformatorische scholen. Ds. Van Amstel bestudeerde een aantal teksten van deze gospelartiesten (zie onder). Hij pleit er allereerst voor een welwillende houding aan te nemen: „Ook in reformatorische kring is soms sprake van eenzijdigheid, bijvoorbeeld als predikanten vooral klaagpsalmen laten zingen. En als ik denk aan vroeger, dan trof je op menig harmonium naast Worp ook Johannes de Heer aan. Dat zong zo makkelijk. Maar aan veel van die liederen mankeert ook het nodige.”

Rebecca St. James

Rebecca St. James


Op een lied als ”Pray” van Rebecca St. James, een gebed tot de Heere Jezus vanuit een verbroken hart, heeft de predikant niet zo veel aan te merken. Kritischer is hij over ”Lamb of God” van de Amerikaanse zangeres. „De tekst lijkt regelrecht ontleend te zijn aan Openbaring 15, waar de zangers aan de glazen zee staan. Alleen, de tekst loopt weg uit de context. Openbaring 15 staat in het kader van het oordeel: „Uw oordelen zijn openbaar geworden.” Dat aspect mis ik in het hele lied.”

De predikant komt het vaker tegen dat het oordeel weggelaten wordt. „Neem het bekende opwekkingslied ”Welzalig de man die niet wandelt”. Het lijkt een letterlijke weergave van Psalm 1. Alleen is het laatste deel, over de goddelozen, niet verwerkt in het lied. Dat is niet evenwichtig.”

Het lied ”Reborn” van Rebecca St. James is typisch Amerikaans, zegt ds. Van Amstel. „Wie zingt er onder ons over de wedergeboorte?” Hij wil proberen deze tekst zo positief mogelijk uit te leggen. „Het bezingen van het wonder van de wedergeboorte strijdt niet met de Schrift. Denk maar aan 1 Petrus 1: „God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop.” Maar we moeten niet uit het oog verliezen dat op deze manier een ”Born again-christendom” overwaait waar ook gevaarlijke kanten aan zitten.”

Healing rain
Veel meer moeite heeft ds. Van Amstel met ”Healing rain” van Michael W. Smith. „Ik heb de tekst aan m’n catechisanten voorgelegd. „Snappen jullie wat hij bedoelt met die genezende regen?” „Daar moet je creatief mee omgaan, dominee”, was het antwoord. „Misschien bedoelt hij dat je met de Geest gedoopt wordt.” Kijk, zo’n lied heeft uitleg nodig. Wat bedoelt hij bijvoorbeeld met „tranen van schaamte die in Jezus’ Naam worden gewassen”? Dat vind ik cryptisch. En waar is het Bijbelse element dat God het laat regenen over goeden en slechten?”

Volgens ds. Van Amstel worden in zo’n lied de algemene en de bijzondere genade door elkaar gehaald. „Het gaat over een regen die heelt, maar niet om een regen die verlost. Bij een dergelijk onduidelijk lied zeg ik: Laten we helder en Bijbels-gereformeerd formuleren. Anders staat de deur open voor allerlei wind van leer.”

Met ”Awesome God” van de Amerikaanse gospelartiest is de predikant enerzijds blij. „Dat hij zingt over God als de Ontzagwekkende, vind ik prachtig. Dat element komt maar weinig voor in diverse bundels. En het refrein, over God Die met wijsheid, kracht en liefde regeert, is indrukwekkend.” Tegelijk heeft de Edese pastor grote moeite met een aantal passages in het lied. „Je begint toch niet met God Die Zijn handen uit de mouwen steekt? Daarbij komt dat de eerste drie regels over God de Vader gaan, terwijl regel vier over het vergieten van Christus’ bloed spreekt. Het werk van de Vader en dat van de Zoon schuiven ineen. Het gaat ook allemaal wel erg snel: verbanning uit het paradijs, Christus’ bloedstorting en Zijn wederkomst.”

Bij het lied ”Purified” (”Gezuiverd”) wringt de schoen ergens anders. „Er zitten elementen in van Psalm 139, over het doorzoeken van mijn binnenste. Tegelijk klinkt Psalm 51 mee, met het gebed om reiniging. Maar wat is het ”cleansing fire” (reinigend vuur) precies? En het openen van het hart gaat wel erg snel. Niet dat het onwaar is, dat wij ons hart moeten openstellen. Maar waar blijft de Bijbelse waarheid dat Gód het hart opent, zoals bij Lydia? Waar blijft het werk van de Geest? Ik mis het spanningsveld van Gods werk en de verantwoordelijkheid van de mens. Het gevaar van zo’n tekst is dat jongeren dat onderscheid niet zien, en beïnvloed worden door een eenzijdige waarheid.”

Parel
Over de teksten van de Nederlander Gerald Troost is ds. Van Amstel niet enthousiast. „Toegegeven, zo’n lied als ”Contact” is mooi opgezet: morgen, middag, avond. En de toepassing in de zogenaamde ”Bridge” van dat lied kun je met enige goede wil positief invullen. Maar de manier waarop in het refrein over het contact met God wordt gesproken, daar heb ik erg veel moeite mee. Waar is de notie van ”Ik schatte mij geheel verloren”? Waar blijft de bede van de tollenaar: „Wees mij, de zondaar, genadig?” Of het feit dat de gelovige door de Geest gemeenschap oefent met God? Dit lied is te ongenuanceerd; en daarbij lijkt het dat zomaar iedereen dat contact met God heeft.”

Bij ”Tot aan die dag” speelt iets dergelijks. „Het element van het oordeel op de jongste dag wordt weggelaten. Daarbij lijkt het dat het met iedereen wel goed komt. Maar er is in de Schrift ook sprake van de vijf dwaze maagden.”

De ”Parel” zit ds. Van Amstel al langer dwars. „Waar komt dat in de Bijbel voor, dat we een parel in Gods hand zijn? De gelijkenis spreekt van de zoon die dood was, maar weer levend werd. En de Schrift spreekt over God Die het verlorene zoekt. Ik heb er daarom grote moeite mee dat een baby als parel wordt aangeduid. Als predikant moet ik dan benadrukken dat zo’n kind in zonde ontvangen en geboren is en in het Rijk van God niet kan komen zonder dat het wedergeboren wordt. We zijn geen parel, hooguit een geheel ontsierde. Overigens kun je daarom bij het veelgebruikte gebed of er nog parels aan de middelaarskroon gehecht mogen worden, ook je vragen hebben.”

Gewapend
Tegen dit soort oppervlakkige teksten die de Bijbelse waarheid versimpelen, moeten jongeren gewapend worden, stelt ds. Van Amstel. Niet alleen op school en tijdens de catechese, maar ook thuis. „Leer de jongeren in het gezin de goede liederen zingen. Anders krijgen ze op het schoolplein andere muziek en andere teksten aangereikt. Laten ouders er daarom voor waken dat er gezamenlijke momenten blijven in het gezin. En gebruik die momenten om actief met elkaar te zingen. En spreek er met elkaar over waarom de ene tekst wel Bijbels is en de andere niet. Mijn ervaring is dat dit op den duur jongeren overtuigt.”

Klik hier voor liedteksten van Michael W. Smith, Rebecca St. James en Gerald Troost

Reacties (11)

lineke
bezorger
Quote bericht
aantal posts:9

De laatste alinea zegt ds. van Amstel: Dat hij grote moeite heeft met een baby als een parel aanduiden. Nou ik vindt zo een baby echt een groot wonder, een mooi schepseltje van God. Echt een PAREL!!! Of zie ik dat verkeerd??

ShortStuff
bezorger
Quote bericht
aantal posts:7

Heeft u liever dat de christelijke jeugd luisterd naar ganster rap of naar christelijke gospel muziek?

Als de boodschap naastenliefde, liefde voor god etc is snap ik het probleem niet.
lifeisadance
bezorger
Quote bericht
aantal posts:10

ik snap alleen niet wat er nou mis is aan welzalig de man die niet wandelt?

dat is toch juist heel letterlijk?

Henrietje
bezorger
Quote bericht
aantal posts:13

Waarom is gospelmuziek verkeerd.? Omdat er wordt geklapt tijdens een concert. Staat er niet in de bijbel: klapt de handen naar omhoog. Het is zo letterlijk overgenomen. En dat gospelmuziek verkeerd is is gewoon vastgeroeste gewoonte. Juist in de gereformeerde gezindte zie je veel mensen die naar popmuziek luisteren. En waarom: ze worden overal in tegengehouden in plaats dat er wordt gezegd: ga de uitdaging aan is het: nee het is verkeerde muziek. Er wordt wereldse instrumenten gebruikt. Ja en: is de natuur niet van de wereld dan. En juist met zulk soort muziek bereik je jongeren. Niet met een orgelconcert. Daar intreseren ze zich niet in

Klompje
bezorger
Quote bericht
aantal posts:1

Ik denk dat je niet alle Gospel muziek over een kam moet scheren. Zelf heb ik qua christlijke muziek best een brede muziek keuze. Van psalmen, gezangen tot opwekking. Wat betref het stukje wat degene boven mij schrijft, over het handen klappen naar omhoog, wil ik het volgende zeggen. Ja zeker het staat er en ik denk ook wel eens dat wij ons teveel vast kunnen houden aan hoe het altijd al gaat binnen een kerk en te denken dat dat de enige manier is. Maar de andere kant en dat is naar mijn weten het gevaar, Wie krijgt de eer. Is het mijn beleving? of zing ik tot Gods eer en maak ik Hem er groot mee. Bij ons op JV wordt ook uit opwekking gezongen en er staan best mooie liederen in. Tegelijkertijd zijn er ook een aantal liederen en met name de wat hogere cijfers die wij niet mee zo snel zouden zingen. Vaak ligt daar de nadruk op het gevoel en de beleving. Dit heeft een teken van eenzijdigheid en dat is een gevaar. Als ik soms leeftijdsgenoten hoor die naar een concert geweest zijn van een gospel artiest hoor ik een heel verhaal. Dat het gaaf was, dat de band goed was, dat die een mooie stem heeft, noem maar op. Dan denk ik wel eens.. Wie krijgt de eer.. en om wie is het te doen.
JvdP
bezorger
Quote bericht
aantal posts:4

Ik zit zelf ook in de chr ger kerk..

ik luiter zelf ook veel gospel en ik kan er veel uithalen.

troost, want God is altijd bij me.

En daarom vind ik het nummer Parel van Gerald Troost ook erg mooi.

Ik snap niet wat u verkeerd in dat nummer ziet.

 

Weezy
bezorger
Quote bericht
aantal posts:1

Waarom altijd alleen de minder goede kanten naarboven halen. Inplaats van te onderzoeken wat er slecht is aan gospel muziek, ga liever iets zoeken wat wel goed is. Ik ga niet zeggen wat goed of slecht is, want smaken verschillen (kwa genre ook) (en God oordeelt over alle dingen) Ik luister zelf niet naar Michael, of de meeste namen die je hier rond ziet gaan.

Dat je beter naar klassiek muziek kan luisteren, moet je ook niet opdringen, want dat werkt ook niet. Een mens veranderd veel, en snel dus ook muzieksmaak kan snel veranderen.

Er zijn wel belangrijkere zaken waar je mee bezig kan zijn. Lees de tekst even door, en ga lekker verder posten hier

http://www.reachrecords.com/index.php

Lecrae - After The Music Stops (2006)

Yeah, I got a question, after the show, after the set, after the music stops, what's next? Are we just writing songs or are we concerned with uniting a people to follow the great commission of Christ.
Yeah let's get it, let's go...

Back in the day I was a lunch line rapper, after that I guess I was a punch line rapper, then I got saved and sometime after, ya boy came back as a frontline rapper, and when I say the frontlines, that's not a frontline, I’m out here preachin’ Christ on the frontlines, and no it ain't about rockin' stages ‘coz some of my engagements are out on the pavements yeah.
I'm out to take the bible, create disciples, who make disciples, disciple-cycles, that's why I want the beats to knock so after the music stops you can meet the rock i pray, that you would know him well, this is like show and tell, it's more than a show, I'm showing you Emmanuel,
So yeah I’m hopin’ that you're likin' the flow but it's only so you could know that God I’m writing it for let's go...

After the show, after the set, after the music stops what's next?
Will there be fellowship, prayer, disciples, will you open your bibles after the music stops.
After it’s over, after it ends, after the music stops, what then?
Will you understand that Christ is King? Or will you just like the words we sing after the music stops.

I recorded a couple songs some fast some slow, so the listeners would know the importance of the show, the importance of the show's not to excite these folks but make God's truth relevant, ignite these folks.
Discipleship is our call but we make disciples, this is not a suggestion, create disciples. The teachin' is a process, it's not over night and it’s not a stage and a mic nah, it's life on life Christ -
Walked with twelve, ate with twelve, talked with twelve, shaped the twelve, invested in 'em well you could say that he made the twelve. Who made many more, who made plenty more, now it's on you and me if there's anymore.
1 teach, 2 teach, 3 teach, 4 teach, 5 teach, 6 teach, 7 teach more, this is what we've been commissioned, it's the reason why I write, so that you could hear the truth, not so you can say I’m tight whoa...

After the show, after the set, after the music stops what's next?
Will there be fellowship, prayer, disciples, will you open your bibles after the music stops.
After it’s over, after it ends, after the music stops, what then?
Will you understand that Christ is King? Or will you just like the words we sing after the music stops.

So, we write this for the right the speaker was righteous, and then we might check for a culture who likes the hypeness. Some say we keep it crunk, some say we hype man; we just wanna pump the resurrection of the Christ man.
We in the -burbs and the hoods that's hostile, we share a common view like synoptic Gospels and you know we keep a couple young dudes around us and teach 'em the same truth God used to ground us.
This is a lifestyle so, when the mic's down I pray people follow Christ when they turn the lights down. I pray that everybody playin’ this song will be challenged by everything I had to say in this song.
I don’t do this for the money, I don’t do this for fame, I don’t do this so the industry can know my name, I do this and host to glorify Yeshua the King, if you’re feelin’ me you know you should be doin’ the same let’s go…

After the show, after the set, after the music stops what's next?
Will there be fellowship, prayer, disciples, will you open your bibles after the music stops.
After it’s over, after it ends, after the music stops, what then?
Will you understand that Christ is King? Or will you just like the words we sing after the music stops
tralalalalala
stagiair
Quote bericht
aantal posts:53

Het ga

ShortStuff
bezorger schreef op zaterdag 24 november 2007 - 13:10

Heeft u liever dat de christelijke jeugd luisterd naar ganster rap of naar christelijke gospel muziek?

Als de boodschap naastenliefde, liefde voor god etc is snap ik het probleem niet.


 

Het gaat hier toch niet om rap of gospel??!

Hier word alleen aangegeven wat gospelmuziek van de bijbel verchilt, en ds. van Amsetl zegt toch niet dat we dan naar rap ofzo moeten gaan luisteren.

 

tralalalalala
stagiair
Quote bericht
aantal posts:53

Ps

Henrietje
bezorger schreef op maandag 3 december 2007 - 16:56

Waarom is gospelmuziek verkeerd.? Omdat er wordt geklapt tijdens een concert. Staat er niet in de bijbel: klapt de handen naar omhoog. Het is zo letterlijk overgenomen. En dat gospelmuziek verkeerd is is gewoon vastgeroeste gewoonte. Juist in de gereformeerde gezindte zie je veel mensen die naar popmuziek luisteren. En waarom: ze worden overal in tegengehouden in plaats dat er wordt gezegd: ga de uitdaging aan is het: nee het is verkeerde muziek. Er wordt wereldse instrumenten gebruikt. Ja en: is de natuur niet van de wereld dan. En juist met zulk soort muziek bereik je jongeren. Niet met een orgelconcert. Daar intreseren ze zich niet in


 

Henrietje
bezorger schreef op maandag 3 december 2007 - 16:56

Waarom is gospelmuziek verkeerd.? Omdat er wordt geklapt tijdens een concert. Staat er niet in de bijbel: klapt de handen naar omhoog. Het is zo letterlijk overgenomen. En dat gospelmuziek verkeerd is is gewoon vastgeroeste gewoonte. Juist in de gereformeerde gezindte zie je veel mensen die naar popmuziek luisteren. En waarom: ze worden overal in tegengehouden in plaats dat er wordt gezegd: ga de uitdaging aan is het: nee het is verkeerde muziek. Er wordt wereldse instrumenten gebruikt. Ja en: is de natuur niet van de wereld dan. En juist met zulk soort muziek bereik je jongeren. Niet met een orgelconcert. Daar intreseren ze zich niet in

past het in onze cultuur om tijdens eerbiedige!! verzen te klappen?!

tralalalalala
stagiair
Quote bericht
aantal posts:53

Mee

Klompje
bezorger schreef op maandag 10 december 2007 - 15:16

Ik denk dat je niet alle Gospel muziek over een kam moet scheren. Zelf heb ik qua christlijke muziek best een brede muziek keuze. Van psalmen, gezangen tot opwekking. Wat betref het stukje wat degene boven mij schrijft, over het handen klappen naar omhoog, wil ik het volgende zeggen. Ja zeker het staat er en ik denk ook wel eens dat wij ons teveel vast kunnen houden aan hoe het altijd al gaat binnen een kerk en te denken dat dat de enige manier is. Maar de andere kant en dat is naar mijn weten het gevaar, Wie krijgt de eer. Is het mijn beleving? of zing ik tot Gods eer en maak ik Hem er groot mee. Bij ons op JV wordt ook uit opwekking gezongen en er staan best mooie liederen in. Tegelijkertijd zijn er ook een aantal liederen en met name de wat hogere cijfers die wij niet mee zo snel zouden zingen. Vaak ligt daar de nadruk op het gevoel en de beleving. Dit heeft een teken van eenzijdigheid en dat is een gevaar. Als ik soms leeftijdsgenoten hoor die naar een concert geweest zijn van een gospel artiest hoor ik een heel verhaal. Dat het gaaf was, dat de band goed was, dat die een mooie stem heeft, noem maar op. Dan denk ik wel eens.. Wie krijgt de eer.. en om wie is het te doen.


 

mee eens

maj
verslaggever
Quote bericht
aantal posts:973

 

Weezy
bezorger schreef op dinsdag 13 mei 2008 - 20:38

Waarom altijd alleen de minder goede kanten naarboven halen. Inplaats van te onderzoeken wat er slecht is aan gospel muziek, ga liever iets zoeken wat wel goed is. Ik ga niet zeggen wat goed of slecht is, want smaken verschillen (kwa genre ook) (en God oordeelt over alle dingen) Ik luister zelf niet naar Michael, of de meeste namen die je hier rond ziet gaan.

Dat je beter naar klassiek muziek kan luisteren, moet je ook niet opdringen, want dat werkt ook niet. Een mens veranderd veel, en snel dus ook muzieksmaak kan snel veranderen.

Er zijn wel belangrijkere zaken waar je mee bezig kan zijn. Lees de tekst even door, en ga lekker verder posten hier

http://www.reachrecords.com/index.php

Lecrae - After The Music Stops (2006)

Yeah, I got a question, after the show, after the set, after the music stops, what's next? Are we just writing songs or are we concerned with uniting a people to follow the great commission of Christ.
Yeah let's get it, let's go...

Back in the day I was a lunch line rapper, after that I guess I was a punch line rapper, then I got saved and sometime after, ya boy came back as a frontline rapper, and when I say the frontlines, that's not a frontline, I’m out here preachin’ Christ on the frontlines, and no it ain't about rockin' stages ‘coz some of my engagements are out on the pavements yeah.
I'm out to take the bible, create disciples, who make disciples, disciple-cycles, that's why I want the beats to knock so after the music stops you can meet the rock i pray, that you would know him well, this is like show and tell, it's more than a show, I'm showing you Emmanuel,
So yeah I’m hopin’ that you're likin' the flow but it's only so you could know that God I’m writing it for let's go...

After the show, after the set, after the music stops what's next?
Will there be fellowship, prayer, disciples, will you open your bibles after the music stops.
After it’s over, after it ends, after the music stops, what then?
Will you understand that Christ is King? Or will you just like the words we sing after the music stops.

I recorded a couple songs some fast some slow, so the listeners would know the importance of the show, the importance of the show's not to excite these folks but make God's truth relevant, ignite these folks.
Discipleship is our call but we make disciples, this is not a suggestion, create disciples. The teachin' is a process, it's not over night and it’s not a stage and a mic nah, it's life on life Christ -
Walked with twelve, ate with twelve, talked with twelve, shaped the twelve, invested in 'em well you could say that he made the twelve. Who made many more, who made plenty more, now it's on you and me if there's anymore.
1 teach, 2 teach, 3 teach, 4 teach, 5 teach, 6 teach, 7 teach more, this is what we've been commissioned, it's the reason why I write, so that you could hear the truth, not so you can say I’m tight whoa...

After the show, after the set, after the music stops what's next?
Will there be fellowship, prayer, disciples, will you open your bibles after the music stops.
After it’s over, after it ends, after the music stops, what then?
Will you understand that Christ is King? Or will you just like the words we sing after the music stops.

So, we write this for the right the speaker was righteous, and then we might check for a culture who likes the hypeness. Some say we keep it crunk, some say we hype man; we just wanna pump the resurrection of the Christ man.
We in the -burbs and the hoods that's hostile, we share a common view like synoptic Gospels and you know we keep a couple young dudes around us and teach 'em the same truth God used to ground us.
This is a lifestyle so, when the mic's down I pray people follow Christ when they turn the lights down. I pray that everybody playin’ this song will be challenged by everything I had to say in this song.
I don’t do this for the money, I don’t do this for fame, I don’t do this so the industry can know my name, I do this and host to glorify Yeshua the King, if you’re feelin’ me you know you should be doin’ the same let’s go…

After the show, after the set, after the music stops what's next?
Will there be fellowship, prayer, disciples, will you open your bibles after the music stops.
After it’s over, after it ends, after the music stops, what then?
Will you understand that Christ is King? Or will you just like the words we sing after the music stops


en nou ff int nederlands....;)

 Willetje I love you 4 ever!! The best friends ooit!