Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff serieus: Standen in het genadeleven

  Bestaan er standen in de genade, op basis van de Bijbel, maar ook op basis van de geschriften uit de Reformatie?

  Daar staat Johannes aan de oever van de Jordaan. Ernstig klinkt de prediking van de wet. Dat is nodig. Alleen in de weg van doorleefde kennis van zonde en schuld wordt Christus noodzakelijk en krijgt Hij waarde. Dat weet Johannes.

  Wat gaat er ondertussen in Johannes zelf om? Als ongeboren baby was hij, in de moederschoot van Elizabeth, opgesprongen van blijdschap. Toen al bleek dat Johannes verlangde naar de komst van de Middelaar. Dat was een vrucht van genade!

  Nu staat de boetgezant te preken aan de Jordaan. We horen hem iets wonderlijks zeggen. „En ik kende Hem niet” (Joh. 1:31). En nog een keer: „En ik kende Hem niet” (Joh. 1:33). Johannes verlangde naar de Middelaar en toch zegt hij: „En ik kende Hem niet.” Kan dat dan? Verlangen naar de Middelaar en toch deze Zaligmaker in Zijn Persoon niet kennen? De Schrift zegt het (vergelijk Joh 9:36). Er zijn immers standen in het genadeleven.

  Velen komen tot Johannes met de vraag om gedoopt te worden. Dan komt er nog Iemand. Opnieuw klinkt de vraag om de doop (Matth. 3:13). Dan opent de Heilige Geest de zielsogen van Johannes. Dat is de Middelaar! Dat is de Zoon van God! „En ik heb gezien” (Joh. 1:34). Een onvergetelijk ogenblik! Een zalig zien. Het behaagt Gode Zijn Zoon in Johannes te openbaren (zie ook Gal. 1:16a, 2 Kor. 4:6). En Johannes mag Hem zien, door het geloof.

  Verstaat de doper nu alles van het werk van de Zaligmaker? Nee. De Heere Jezus wil immers gedoopt worden, als teken dat Hij zal lijden en sterven (Rom. 6:3). Johannes verstaat het niet. Moet de Zaligmaker als een zondaar onder water gaan, als een teken dat Hij de dood verdient? Dat nooit! Dan krijgt Johannes opnieuw onderwijs van de Heere. Johannes, dit is de weg van gehoorzaamheid aan Mijn Vader, de weg om aan Gods recht genoegdoening te geven (Matth. 3:15). Dan doopt Johannes de Zaligmaker. En zo gaat hij Hem aanwijzen als het Lam Gods, het Lam dat eenmaal sterven zal (Joh. 1:29). Weet Johannes nu alles? Is hij nu een groot christen? Nee. Hoor maar: „Hij moet wassen, maar ik minder worden” (Joh. 3:30).

  Bestaan er in de Bijbel standen in de genade? Mag ik je iets meegeven? Maak er maar geen discussiestuk van. Overdenk de geschiedenis van Johannes nog eens en smeek de Heere of Hij je persoonlijk wil onderwijzen in de leidingen die Hij met Zijn volk houdt.

  Ds. J. M. D. de Heer, Middelburg

  Reacties (6)

  yesje
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:7

  En ik kende Hem niet. Kanttekening zegt hierover; nl. van aangezicht. Gaat dit dan over het bevindelijk kennen of niet? Calvijn (geschrift uit de Reformatie) zegt bovendien dat Johannes geen andere kennis van Christus had, dan hem van Godswege geschonken was. Dus Johannes kende Christus al wel, maar nog niet lichamelijk.
  HAJ
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:43

  @ yesje In kanttekening 72 staat inderdaad 'van aangezicht', als zijn neef, waarbij het gaat om het kennen van het gezicht dat bij Jezus hoorde. Als je kanttekening 74 leest (die verwijst naar het 2e 'ik kende hem niet' vs. 33), zie je echter dat er meer wordt bedoeld dan alleen een kennen van gezicht. De verwijzing in de kanttekening naar Mattheus 3:14 maakt duidelijk dat Johannes Jezus niet alleen van gezicht leerde kennen, maar dat hij inzag dat hij van Jezus moest worden gedoopt. Dat zag hij niet aan het uiterlijke gezicht van de Middelaar. Het betekent dat hij dieper zag dan de buitenkant. Hij kreeg daar door het geloof (heeft hem God geopenbaard) zicht op de Middelaar en wat Hij betekende voor hem persoonlijk. Je mag dit dus gerust zien als een bewijs voor de standen in het genadeleven.
  Haaitje
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:29

  @yesje: Ik denk dat Johannes de Heere Jezus wél kende, zowel lichamelijk alsook geestelijk, maar niet met de toepassing ervan in zn ziel (beetje kerktaal ;) Maar waarschijnlijk begrijp je wat ik bedoel) Johannes wist wie de Heere Jezus was, maar niet met de beleving dat ook zijn zonden weggenomen waren door de Zaligmaker... Práchtig artikel! En als de Heere je bekeerd, dan ga je er niet aan twijfelen of er standen zijn, want ze zijn er dan zeker!
  yesje
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:7

  "en het kindeke sprong op in haar buik" toen was Johannes al verheugd in zijn Zaligmaker. Of had Johannes er toen nog geen toepassing van in zijn ziel. Niet om te discuseren hoor maar ik vind sommige zaken die ds. de Heer noemt behoorlijk krom. Netzo dat Johannes eerst alleen de wet preekte. Ik zou zeggen lees zijn prediking nog eens goed door. "Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt!"
  ikjeh
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:50

  @yesje: dat zei johannes inderdaad, maar daarvóór had hij nog hele andere dingen gezegd. Lees eerst zelf de tekst maar eens door en wees een beetje rustig met commentaar geven op een dominee. Die man heeft ervoor gestudeerd en weet echt wel wat hij zegt hoor.
  HAJ
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:43

  Het gaat natuurlijk niet om de studie van de dominee. Het gaat erom of de dominee een bijbelgetrouwe verklaring geeft. Dat doet Ds. de Heer. Als je de geschiedenis van Johannes leest, dan heeft Johannes eerst inderdaad een wetsprediking gehad: De bijl is alrede aan de wortel der bomen gelegd! Hij preekte de wet. Pas nadat hij door genade van God zicht had gekregen op het middelaarswerk van de Zaligmaker, toen zei hij: Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Ik kan niets kroms vinden. Is het een probleem dat Johannes eerst de wet predikte? Dat werkt namelijk elendekennis. Het is juist een prachtig voorbeeld van hoe het kan gaan in het leven van een kind van God.