Zondagswet toch gehandhaafd

Maandoverzicht januari 2018
Minister Ollongren van Binnenlande Zaken. beeld ANP, Remko de Waal

De huidige Zondagswet blijft toch gehandhaafd. Het huidige kabinet trekt de wet die de intrekking van de Zondagswet moest regelen, in.

„Het kabinet acht het niet opportuun de Zondagswet in te trekken en gaat daarom niet verder met het wetsvoorstel tot intrekking van de Zondagswet”, schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een brief die dezer dagen boven water kwam.

De intrekking van de intrekkingswet vloeit voort uit een afspraak die de coalitiepartners VVD, CDA, D66 en ChristenUnie tijdens de formatie maakten. Die afspraak is niet in het regeerakkoord terechtgekomen, maar is wel gemaakt, zo heeft ChristenUniefractievoorzitter Segers net na de totstandkoming van het kabinet laten weten.

Het intrekken van de Zondagswet was tijdens het vorige kabinet een fors punt van discussie tussen de toenmalige Tweede Kamer en het kabinet. Onder aanvoering van D66 eiste de Tweede Kamer via een motie intrekking van de wet. De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, de PvdA’er Plasterk, voelde daar niet voor, maar omdat de Tweede Kamer het wilde, diende hij na enig talmen toch een intrekkingswet in.

De Zondagswet regelt dat er op die dag voor 13.00 uur geen lawaaioverlast mag plaatsvinden in de buurt van kerkdiensten. De gemeente heeft wel de bevoegdheid om daarvan af te wijken.

Evenwicht

Ollongren schrijft in de brief dat de meerderheid van de Tweede Kamer nu anders over de intrekkingswet denkt. De minister verwijst in de brief naar een onderzoek naar de juridische en grondrechtelijke aspecten van de Zondagswet dat enkele jaren geleden werd uitgevoerd. Dat laat volgens haar zien dat de wet „een evenwicht biedt in de bescherming van de grondrechten van verschillende groepen burgers: zij die behoefte hebben aan zondagsrust en zij die juist niet door de zondagsrust in bepaalde gedragingen gehinderd wensen te worden. Van de bepalingen in de wet kan daarom enerzijds ontheffing worden verleend, terwijl het anderzijds mogelijk is op onderdelen nadere regels te stellen. Aldus maakt de Zondagswet maatwerk op gemeentelijk niveau mogelijk.”

Verder wijst de bewindsvrouw erop dat uit het onderzoek naar de werking van de Zondagswet in de praktijk blijkt dat er geen problemen zijn gesignaleerd bij de uitvoering van de wet. „De wet speelt in de praktijk een geringe rol: voor zover er gebruik wordt gemaakt van de bepalingen in de Zondagswet geschiedt dit in de meeste gevallen om ontheffing te verlenen.”

Protesten

Tot slot weegt voor het kabinet meer dat de Zondagswet „voor sommige bevolkingsgroepen een belangrijke symbolische waarde heeft.” Dat blijkt volgens de minister bijvoorbeeld uit het grote aantal kritische en bezorgde reacties uit de samenleving op het wetsvoorstel. Vorig jaar lieten duizenden christenen via een internetconsultatie weten de huidige Zondagswet te willen handhaven.