Wetswijzigingen in 2017

beeld iStock
9

Wat verandert er in 2017?

Familie en gezin

- Kindgebonden budget: het maximumbedrag voor het eerste kind gaat omhoog naar 1142 euro (was dit jaar 1038 euro), dat voor het tweede kind naar 898 euro (was dit jaar 795 euro). Gezinnen met een laag of middeninkomen met twee kinderen kunnen volgend jaar maximaal 2040 euro krijgen. Wie meer kinderen heeft, krijgt per kind 285 euro extra.

- De kinderopvangtoeslag stijgt.

- Wie kinderalimentatie betaalt, kan die kosten voor het levens­onderhoud van zijn kinderen niet meer opgeven als schuld in box 3.

----

Ouderen

- De AOW-leeftijd stijgt met 3 maanden naar 65 jaar en 9 maanden. De AOW-leeftijd gaat sinds 2013 in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021.

- De uitkering voor werklozen van vijftig jaar of ouder (IOAW) gaat omhoog.

----

Gezondheid en zorg

- Het basispakket van de zorgverzekering wordt uitgebreid. Er komen vergoedingen voor het plaatsen van een borstprothese bij vrouwen die geen borstgroei hebben, voor nieuwe behandelingen tegen erfelijke borstkanker en tegen chronische hepatitis C en voor opvang en zorg als iemand om medische redenen tijdelijk nog niet thuis kan wonen, voor een nieuwe

- Zorgverzekeraars vergoeden alleen nog zorg van ggz-zorgaanbieders met een zogeheten kwaliteitsstatuut. Dit kwaliteitsstatuut bepaalt hoe de ggz-instellingen en zorgverleners hun zorg regelen.

- De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet daalt voor werknemers, zzp’ers, ondernemers en voor gepensioneerden.

- De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden stijgt naar 1066 euro. De maximale zorgtoeslag voor partners wordt 2043 euro.

- Iedere zorgaanbieder moet voortaan een klachtenfunctionaris hebben. Mensen die er niet in slagen om hun klacht samen met de zorgverlener op te lossen, kunnen daar gratis terecht.

- Hulp in de huishouding voor mensen die thuis zorg krijgen, valt voortaan onder de Wet langdurige zorg. Ze hoeven die niet meer aan te vragen bij de gemeente.

----

Onderwijs en opleiding

- Mbo-studenten onder de 18 jaar krijgen een ov-studentenkaart. Het gaat om 120.000 studenten die een beroepsopleidende leerweg volgen.

- Belastingplichtigen die studiefinanciering ontvangen, kunnen hun studiekosten niet meer opgeven voor belastingaftrek.

- Studenten die een (niet-commerciële) bestuursfunctie hebben, kunnen maximaal een jaar worden vrijgesteld van collegegeld. Ze hebben in dat jaar wel recht op studiefinanciering en een ov-kaart.

- Studenten en scholieren krijgen komend jaar meer invloed op het reilen en zeilen van hun onderwijsinstelling. Zo krijgen studentenraden in het mbo met ingang van 1 januari instemmingsrecht bij het schoolkostenbeleid. Dit komt erop neer dat zij mogen meepraten over de leermiddelen die een school verplicht stelt, met als doel de kosten voor de studenten beheersbaar te houden.

- In het gehele onderwijs krijgen medezeggenschapsraden invloed op de benoeming van bestuurders. Zij mogen vanaf 1 januari meepraten over benoeming en ontslag van bestuurders. Ook mogen medezeggenschapsraden advies uitbrengen over de profielen waaraan nieuwe bestuurders moeten voldoen. Deze profielen worden voortaan openbaar gemaakt.

- De bekostiging van scholen die onderwijs geven aan vluchtelingkinderen (nieuwkomers) verandert. Veel nieuwkomers veranderen vaker van gemeente en dus van school. De nieuwe bekostiging houdt daar rekening mee. Het aantal peildata waarop de nieuwkomers worden geteld, is verdubbeld naar vier per jaar.

- Bijzondere scholen die de komende maanden (januari tot en met maart) te maken krijgen met personeel dat vervangen moet worden vanwege ziekte, krijgen tijdelijk meer vrijheid om vervanging in te schakelen.

----

Wonen en leefomgeving

- Tweeverdieners kunnen iets meer geld lenen voor de aankoop van een huis. Bij het bepalen van hun maximale hypotheekbedrag mag het tweede inkomen voor 
60 procent meetellen.

- De maximaal af te sluiten hypotheek is 101 procent van de waarde van een koophuis. Dit jaar was dit 102 procent.

- Het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, daalt naar 50 procent.

- De eenmalige vrijstelling schenkbelasting voor eigen woning gaat omhoog naar 100.000 euro. Het maakt niet uit of de schenking komt van een ouder of een willekeurige derde. De ontvanger van de schenking moet wel tussen de 18 en de 40 jaar oud zijn. Deze moeten de schenking gebruiken om een woning te kopen of te verbouwen.

- De huurtoeslag gaat voor vrijwel iedereen met 10,50 euro per maand omhoog.

- Huurstijgingen vallen gemiddeld genomen lager uit door de invoering van een maximale huursom. Voor huishoudens met een inkomen tot en met 40.349 euro mag de huurstijging maximaal 2,8 procent zijn, voor huishoudens met een hoger inkomen maximaal 4,3 procent.

- De automatische voorrang van asielzoekers met een verblijfs­vergunning (statushouders) bij de toewijzing van huurwoningen gaat vervallen.

- De uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningslijn gaat van start. Woningeigenaren kunnen hun woning verkopen aan de gemeente als de woning voldoet aan de voorwaarden van de regeling.

- De politie mag geweldplegers gaan testen op alcohol- en drugsgebruik. Geweldplegers die onder invloed zijn van drugs of alcohol kunnen een hogere straf krijgen.

- Door herindelingen zijn er nog 388 gemeenten. In 2012 waren het er nog 415.

----

Verkeer en vervoer

- De motorrijtuigenbelasting 
voor reguliere personenvoertuigen gaat omlaag met gemiddeld 2,7 procent.

- Speedpedelecs (de ”high speed e-bike”) krijgen een bromfietskenteken.

- De rechtbank Rotterdam krijgt de exclusieve bevoegdheid om recht te spreken in scheepvaartzaken, ook wel ‘natte zaken’ genoemd. Het gaat dan onder meer om het vervoer van goederen over zee of over de binnenwateren, de exploitatie van een zee- of binnen­schip en aanvaringen.

----

Consumenten

- Iedereen krijgt vanaf 1 juli een vergoeding bij een telefonie-, televisie- of internetstoring die langer duurt dan twaalf uur. Zowel consumenten als zakelijke klanten hebben dan recht op teruggave van een deel van hun maandelijkse abonnementskosten.

- De regels voor onder meer consumentenkrediet, koop op afbetaling en huurkoop worden duidelijker, waardoor consumenten effectiever kunnen worden beschermd.

- De energiebelasting voor aardgas en elektriciteit gaat omhoog.

----

Ondernemers

- Leveranciers aan de rijksoverheid zijn verplicht om bij nieuwe inkoopovereenkomsten e-facturen te sturen.

- Kleine bedrijven moeten hun jaarrekening digitaal aanleveren bij de Kamer van Koophandel.

- Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) van een start-up zijn niet meer verplicht zichzelf een belastbaar loon te geven van 44.000 euro. Ze mogen zichzelf de eerste drie jaar een minimumloon geven. Zo blijft er meer geld over om te investeren in de onder­neming.

- Bedrijven die willen innoveren en doorgroeien, kunnen een deel van de loonkosten vergoed krijgen.

- Werkgevers die langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aannemen, krijgen een vergoeding.

----

Werk en inkomen

- Het minimumloon stijgt.

- De verdiensten van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector die nog onder het overgangsrecht vielen, gaan voor het eerst verplicht naar beneden.

- Het tarief in de tweede en derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting is vanaf 1 januari 40,8 procent.

- De uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minst­verdienende partner wordt verder afgebouwd. Bij een inkomen van 19.982 euro of lager wordt het bedrag van de algemene heffingskorting hoger. Bij een inkomen hoger dan 19.982 euro wordt de heffingskorting steeds lager.

- De arbeidskorting stijgt, evenals de inkomensafhankelijke combinatie­korting.

- De financiële vergoeding bij ontslag gaat omhoog naar maximaal 77.000 euro bruto. Of maximaal een brutojaarsalaris, als dat meer is dan 77.000 euro.

- Werkgevers moeten het volledige minimumloon betalen. Constructies waarbij werkgevers minder dan het hele minimumloon betalen –bijvoorbeeld door maaltijdkosten of verzekeringspremies in te houden op het loon– zijn verboden.

- Mensen met een bijstands­uitkering mogen meer vermogen hebben, zoals spaargeld.