„Europese Commissie moet sneller gele kaart kunnen krijgen”

SGP-Kamerlid Bisschop, beeld ANP, Lex van Lieshout.

Nationale parlementen moeten de EU makkelijker een gele of oranje kaart kunnen geven, vinden diverse fracties in de Tweede Kamer en ook minister Blok (Buitenlandse Zaken). Dat bleek donderdag in een overleg over een initiatiefnota van SGP-Kamerlid Bisschop getiteld ”De lidstaten aan het roer”.

Bisschop doet daarin voorstellen om de EU te moderniseren; de meeste zijn erop gericht lidstaten meer ruimte te geven voor eigen beleid.

In een initiatiefnota kan een Kamerlid een bepaalde beleidskwestie aan de orde stellen. De regering geeft daarop een schriftelijke reactie. Vervolgens komt er een Kameroverleg, waarbij de desbetreffende bewindsman aanwezig is en er door fracties ook moties kunnen worden ingediend.

Donderdag was dat moment aangebroken voor Bisschop. Voor de SGP-fractie in de Tweede Kamer was het de eerste keer dat zij het instrument van een initiatiefnota benutte.

Drempels

In een motie vroegen SP en SGP het kabinet om in Europees verband te bevorderen dat voor nationale parlementen de drempels lager worden om zogeheten gele en oranje kaarten te kunnen uitdelen. Op dit moment is het zo dat als een derde van alle nationale parlementen dit steunt, zij aan de Europese Commissie (EC) een gele kaart kunnen geven. Dat houdt in dat de EC een bepaald voorstel moet heroverwegen omdat de desbetreffende parlementen vinden dat dit thema beter op nationaal niveau behandeld kan worden.

Nationale parlementen hebben verder de optie van een oranje kaart. Die maakt het de EC nog moeilijker om een bepaald besluit uit te voeren. Voor een oranje kaart is de steun van de helft van alle parlementen noodzakelijk.

SP en SGP willen dat het kabinet bevordert dat parlementen gemakkelijker gele of oranje kaarten kunnen uitdelen, bijvoorbeeld door het vereiste aantal ondersteuners te verlagen. Ook CDA, VVD, PVV en CU toonden zich hier voorstander van.

Europees Verdrag

Minister Blok wil er zijn best voor doen, meldde hij donderdag. „Op dit moment staat men er in Europa niet voor open. Toch gaat er beslist weer een moment komen dat het Europese Verdrag herzien moet worden. Dan wil ik dit voorstel graag inbrengen, want inhoudelijk heb ik er geen enkel bezwaar tegen.”

SGP-Kamerlid Stoffer vroeg de regering te bevorderen dat de zinsnede „een steeds hechter verbond tussen de volkeren van Europa”, geschrapt gaat worden uit het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU). VVD-Kamerlid Mulder betwijfelt of dat verstandig is. Juist het tweede deel van deze zin: „tussen de volkeren van Europa”, bevat volgens hem een erkenning van het feit dat de EU, in tegenstelling tot de VS, uit afzonderlijke naties bestaat en ook moet blijven bestaan.

Ook Blok voelt niet voor schrappen van deze zin. „Ik lees in de motie van de heer Stoffer dat deze zinsnede door het Europees Hof van Justitie gebruikt wordt om de politieke integratie van lidstaten te bevorderen. Maar er is mij geen geval bekend waarin het hof zich uitsluitend beroept op deze zin. Als wij nu gaan suggereren dat dit wel gebeurt, maken we zelf deze zinsnede gewichtiger dan hij feitelijk is.”

Nexit

Hoewel de SGP pleit voor „een wat lossere samenwerking tussen de EU-lidstaten”, is de partij geen voorstander van een nexit, zoals de PVV. Bisschop: „Zoiets heeft desastreuze gevolgen voor onze handelspositie. Wij willen aanpassingen in de structuur van de EU, juist om te voorkomen dat overal de kritiek op de EU zo aanzwelt dat zij op enig moment implodeert. Dan hebben we óók een nexit, maar zonder dat we er grip op hebben. Dan overkomt ons die.”