Een derde SGP-raadsleden positief over meer SGP-vrouwen in raad

Christen in de raad
Het Vlissingse SGP-raadslid Lilian Janse, beeld ANP, Marco de Swart.

Bijna een op de drie SGP-raadsleden waardeert het positief of zeer positief als na de komende gemeenteraadsverkiezingen het aantal vrouwelijke SGP-raadsleden flink zou toenemen, blijkt uit een recent gehouden enquête door het Reformatorisch Dagblad (RD).

Een ongeveer even grote groep beoordeelt het negatief of zeer negatief als er na de raadsverkiezingen beduidend meer vrouwelijke SGP-raadsleden zouden komen dan nu het geval is. Bijna vier op de tien SGP-raadsleden geven aan een dergelijke ontwikkeling noch negatief noch positief te vinden.

De enquête, waaruit door het RD ook vorige week al elementen werden gepubliceerd, is uitgezet onder alle 417 CU- en alle 280 SGP-raadsleden. De respons onder de SGP-raadsleden is 49 procent. SGP-raadsleden van onder de veertig jaar hebben er verhoudingsgewijs de minste moeite mee als er meer vrouwelijke SGP-raadsleden zouden komen.

2018-03-01-WEEK1-SGP_vrouwen_DWK-6-FC_webVrouw vraagt van SGP stuurmanskunst

Waar het aantal voorstanders van meer vrouwelijke SGP-raadsleden en het aantal tegenstanders elkaar dus zo ongeveer in evenwicht houdt, geeft de grootste groep (38 procent) aan een dergelijk perspectief noch negatief noch positief te vinden. Tot die categorie behoort ook SGP’er Jan Broere (54), raadslid in Oudewater.

„Het eerste wat ik wil is de achterban bij elkaar houden”, licht Broere de keuze toe die hij op het enquêteformulier maakte. „In Oudewater ben ik voor CU/SGP het enige raadslid. Van onze SGP-kiesvereniging kunnen vrouwen pas sinds vorig jaar lid worden. Een meerderheid van de leden wilde die optie aanvankelijk niet. Als dat de situatie is, moet je daar ook voorzichtig mee omgaan, vind ik.”

Dat Broere een ontwikkeling waarbij er steeds meer vrouwelijke SGP-raadsleden zouden komen niet bij voorbaat positief beoordeelt maar ook niet bij voorbaat negatief, heeft drie oorzaken. „In de eerste plaats vind ik dat de mannen het eigenlijk behoren te doen. Zij blijven echter steeds vaker thuis zitten. Ze hechten misschien meer aan carrière maken. En ja, dán rukken de vrouwen op richting onze besturen. Dat is echt een probleem in onze gezindte. ’s Zondags horen we in de kerk dit, en ’s maandags doen we in het dagelijks leven dat.”

Verder stelt Broere vast dat de achterban van de SGP voor misschien wel 65 procent uit vrouwen bestaat. „Vrouwen zijn over het algemeen behoudender dan mannen. Kan ik als bestuurder van een club of partij bij het vervullen van een bepaalde functie kiezen tussen een behoudende vrouw of minder behoudende man, dan kies ik voor de eerste.”

De derde overweging van Broere is dat hij vindt dat zijn partij de jeugd de ruimte moet geven. „En onder hen zijn ook weer veel dames actief. In onze gezindte belijden we enerzijds dat we in alles tekortschieten, anderzijds denken we in onze nederige hoogmoed dat de dingen zonder ons, ouderen, niet goed gaan, en ontvangen we na veertig jaar dienstwerk gráág een lintje. Ik zou zeggen: maak ruim baan voor jongeren. Dat doen we als SGP Oudewater ook. Bij de komende verkiezingen heb ik een stap teruggedaan. Vincent Bos van de CU voert nu de lijst aan. Die jongen is 21 jaar en bijzonder gedreven.”

Op dit moment kent de SGP slechts één vrouwelijk gemeenteraadslid, te weten Lilian Janse in Vlissingen. Wel staan bij de komende raadsverkiezingen op ten minste zeven plaatsen vrouwen op SGP-lijsten, zij het op onverkiesbare plaatsen. Of de 24-jarige Paula Schot, die voor de SGP in Amsterdam de kar trekt, een plaats in de gemeenteraad zal kunnen verwerven, is hoogst onzeker.