CU-leider Segers: Wij zijn geen machtspartij

Gert-Jan Segers, beeld Sjaak Verboom

Ja, ondanks haar geringe omvang bereikt zijn partij in deze coalitie veel, zegt CU-leider Gert-Jan Segers. „Het regeerakkoord telde drie voor ons lastige punten. Die zijn alle gesneuveld.” Maar: „Wij zijn geen machtspartij.”

Anderhalf jaar zit de ChristenUnie inmiddels op het pluche. Op het partijcongres, zaterdag in Zwolle, zal Segers terugblikken op wat is bereikt, maar ook vooruitblikken naar twee snel naderende verkiezingen; die voor de Provinciale Staten en die voor het Europees Parlement. Want de partij mag dan dankbaar zijn voor het recent verruimde kinderpardon, „er blijft altijd werk aan de winkel.”

Een klein partijtje van maar vijf zetels kan in Den Haag veel bereiken, concludeerde de Volkskrant over de ChristenUnie, na de nieuwe pardonregels.

„Ik spreek dat niet tegen. Je ziet dat ook lokaal. Bij de raadsverkiezingen van vorig jaar kregen we ongeveer 5 procent van de stemmen. Maar de ChristenUnie zit in bijna een kwart van alle colleges.”

Diezelfde krant schreef: „Ongegeneerd speelt de ChristenUnie het machtsspel.”

„Dat is een erg negatieve formulering. Ik zou zeggen: we maken gebruik van alle legitieme middelen. Door actief te zijn in de Kamer én door uitingen in de media. Bijna twee weken terug, twee dagen nadat CDA en D66 het thema kinderpardon bespreekbaar maakten, pleitten wij in het openbaar voor terughoudendheid bij het uitzetten van asielgezinnen met gewortelde kinderen. Ja, daar hadden we goed over nagedacht! Een dergelijke timing behoort tot het ambachtelijke van de politiek. Wij hebben hoge idealen, maar we proberen, op hoop van zegen, ook vakmensen te zijn.”

PvdA-leider Asscher zei in het Kamerdebat over het kinderpardon: „Het regeerakkoord is een praatstuk geworden.” Is het inderdaad op veel punten voor discussie en aanpassing vatbaar?

„Ik ontken niet dat er al diverse punten uit het akkoord zijn gesneuveld: het afschaffen van de dividendbelasting, het schrappen van de loondispensatie voor arbeidsgehandicapten en het niet-verruimen van het kinderpardon. Dat waren voor ons nu juist drie heel lastige punten. Alledrie zijn ze, plat gezegd, onze kant op gekomen. Toch blijft voor een coalitie met vier heel verschillende partijen het regeerakkoord uitgangspunt.”

Een ander lastig punt voor uw partij was en is het leenstelsel voor studenten. Misschien eens aankaarten bij de andere drie regeringspartijen?

„Nou, het is niet zo dat we momenteel aan het nadenken zijn over op welke plek we nu weer eens het breekijzer in het regeerakkoord kunnen zetten. Zo werkt het niet. Wel heb ik al eerder gezegd dat het leenstelsel naar mijn stellige overtuiging zijn langste tijd heeft gehad. De ChristenUnie is daar zeer kritisch over: dit stelsel zorgt voor een zware financiële en mentale belasting van jongeren. Schulden hangen als een molensteen om hun hals. De volgende Kamerverkiezingen zijn een aangelegen moment voor heroverweging.

ANP-69570591CU werkt aan manifest over overbelaste jeugd

In de tussentijd zit mijn partij niet stil. Deze maand beleggen we twee bijeenkomsten: op 18 februari voor studenten en op 22 februari voor een bredere groep van jongeren. Daar willen we nadenken over de zorgen die er onder deze generatie leven. Vervolgens proberen we in een manifest mogelijke oplossingen te verwoorden.”

Als u één punt mag noemen uit het regeerakkoord dat destijds door uw partij is ingebracht en dat inmiddels tot uw tevredenheid wordt uitgevoerd, wat kiest u dan?

„Heel bijzonder vind ik dat de tien actiepunten die we in het akkoord hebben opgeschreven over „waardig ouder worden” nu allemaal in uitvoering zijn: nieuwe woonvormen, mantelzorg, de zogeheten levensbegeleiders. Het is toch opmerkelijk dat er een maatschappelijke en politieke meerderheid was voor een voltooidlevenwet en dat er nu rust in de discussie is gekomen, dat er herbezinning plaatsvindt en dat we werken aan alternatieven?”

Ondertussen gaat D66 wel gewoon door met háár agenda. Kamerlid Pia Dijkstra kreeg deze week toestemming voor het organiseren van een expertmeeting over levenseindebegeleiders.

„D66 is natuurlijk niet veranderd, ook niet door samenwerking met ons. En het maatschappelijk debat over dit thema zal ook niet stoppen. Wel hebben we voor deze kabinetsperiode goede afspraken gemaakt, waar we ons aan vasthouden. Laten we blij zijn met het rustmoment dat we nu hebben. En de kostbare tijd die we nu krijgen goed benutten. Hopelijk kunnen we het debat van richting doen veranderen door telkens met eigen alternatieven te komen.”

Waar moet het kabinet volgens u meer werk van maken?

„Van het bestrijden van mensenhandel en gedwongen prostitutie. Het duurt wel heel lang voor er op dit punt wetgeving komt, zoals in het regeerakkoord toch is afgesproken. Daar moet meer vaart in komen.

Tegelijk geldt dat ook op dit terrein mooie dingen gebeuren. In december mailde mij een vriendin, die hulpverleenster is in Groningen: „Gert-Jan”, schreef ze, „wij hebben op de tippelzone in de stad Kerst gevierd. We hebben het evangelie verteld en liederen gezongen.” Op die locatie was dat waarschijnlijk de laatste keer. Deze week is, onder meer door de ChristenUnie, het coalitieakkoord voor de stad Groningen gepresenteerd. Eén van de actiepunten: het in maart sluiten van de tippelzone. Zoiets ontroert mij diep.”