Advies: Belast vervuilende uitstoot landbouw

Minister Schouten. beeld ANP

Er moet een heffing komen op nadelige effecten op milieu en klimaat waar geen prijskaartje aan hangt, die geldt voor de hele economie. Onder meer CO2-uitstoot moet worden belast.

Dat stelt de taskforce verdienvermogen kringlooplandbouw, die minister Schouten (LNV) adviseert. Voorzitter Hester Maij schrijft dinsdag dat de door de werkgroep opgestelde randvoorwaarden, waaronder inzicht in prestaties en een zo gelijk mogelijk speelveld, nodig zijn voor „kringlooplandbouw met een verdienvermogen voor de boer. Onze boeren kunnen niet groen doen en rood staan.”

De werkgroep wijst erop dat de Nederlandse kringlooplandbouw een dubbel ongelijk speelveld heeft zolang de negatieve effecten van de traditionele landbouw niet zijn beprijsd, en zolang er in het buitenland minder strenge eisen gelden dan in Nederland.

Door middel van het zogeheten beprijzen moeten negatieve effecten van productie, zoals CO2-uitstoot en overmesting, bestraft worden. Positieve effecten, zoals CO2-vastlegging in planten en vanggewassen die stikstof vastleggen, worden juist beloond, adviseert de werkgroep.

Cruciale stap

De werkgroep noemt beprijzing van uitstoot van stoffen als CO2, methaan, lachgas en ammoniak „een cruciale stap voor de transitie naar kringlooplandbouw en circulaire economie.” De heffing zou moeten zorgen voor een gelijker speelveld van de landbouw tegenover andere sectoren. Vooruitlopend daarop pleit de taskforce voor invoering van de heffing in de landbouw, wat nodig zou zijn om een gelijker speelveld voor kringlooplandbouw te realiseren.

Ook adviseert de werkgroep dat de overheid een transitiefonds inricht. De netto-ontvangsten uit de heffing kunnen het fonds voor een deel vullen.

Een ander element in het rapport is het gebruik van een zogenaamd dashboard, wat inzicht moet geven in de kringloopprestaties. Daarbij gaat het om zaken als grondstoffen- en mineralenverbruik en het effect op bodem- en luchtkwaliteit. De werkgroep zegt dat er meer moet worden gewerkt met metingen in plaats van met berekeningen.