Ziekte tijdens vakantie heeft vaak gevolgen voor vakantiedagen

Vakantie. Voor de meeste mensen iets waar ze naar hebben uitgekeken. Een periode om afstand te nemen van het dagelijks leven en wellicht op reis te gaan. Maar soms loopt het anders: je wordt ziek.

Allereerst is dat vervelend. Maar hoe zit het dan met je vakantiedagen? De regels rondom vakantie en ziekte zijn best complex. Ik geef wat voorbeelden.

De vakantie is aangebroken en al op de eerste dag krijg je hoge koorts. In deze situatie is het belangrijk om aan je werkgever door te geven dat je ziek bent. Iets wat gemakkelijk vergeten wordt, want ja, je hebt vakantie. Is de ziekmelding doorgegeven, dan krijg je de geplande vakantiedagen als het ware weer terug.

Er geldt een uitzondering voor bovenwettelijke vakantiedagen. Dit zijn de dagen die je meer hebt dan 4 keer de arbeidsduur per week: voor fulltimers alle dagen boven de 20. In de arbeidsovereenkomst of cao kan zijn vastgelegd dat de bovenwettelijke dagen tijdens ziekte wél als vakantiedagen worden aangemerkt.

Een voorbeeld. Willem werkt bij een IT-bedrijf, er is geen cao van toepassing. Per jaar krijgt hij 25 vakantiedagen. In zijn contract is de bepaling opgenomen dat tijdens ziekte de bovenwettelijke dagen als vakantiedagen worden afgeschreven.

Tijdens zijn zomervakantie van 3 weken wordt hij op de eerste dag al ziek. Dit betekent voor Willem dat hij de eerste week nog vakantiedagen moet opnemen, dit zijn de bovenwettelijke dagen. De daaropvolgende twee weken gelden niet als vakantiedagen en Willem houdt deze dagen tegoed. Hij kan op een later moment alsnog een vakantie plannen.

Gineke werkt in het basisonderwijs en wordt ook op de eerste dag van haar vakantie ziek. In de cao primair onderwijs is opgenomen dat wanneer een fulltime werknemer 160 uur verlof heeft genoten, hij wordt geacht het wettelijk minimum aan vakantiedagen in dat jaar te hebben genoten. Is er samenloop met ziekte, dan vervallen de niet genoten vakantiedagen. Omdat Gineke in de herfst-, kerst- en meivakantie niet ziek is geweest, heeft ze geen recht op compensatie nu ze de zomervakantie als het ware misloopt door ziekte.

Langdurig zieke werknemers bouwen evenveel vakantiedagen op als hun niet-zieke collega’s. Ook voor zieke werknemers is het opnemen van vakantie wenselijk. Immers, re-integreren en werken aan je herstel kost veel energie. Het is dan goed om even afstand te nemen, uit te rusten en weer op te laden.

Maar hoeveel vakantie neem je op wanneer je maar gedeeltelijk werkt? Het antwoord is dat je volledig vakantiedagen opneemt. Dus ook werknemers die op het moment van vakantie slechts 50 procent werken, nemen per vakantiedag 8 uur vakantie op. De reden hiervan is dat zij ook volledig vakantiedagen opbouwen. Een vakantiedag vertegenwoordigt altijd een waarde van 100 procent loon. Dus stel dat je tijdens ziekte 70 procent loon krijgt doorbetaald, dan krijg je over de weken die je vakantie neemt weer 100 procent loon.

Heb je als zieke werknemer ook het recht om vakantie op te nemen? Nou, recht is iets te sterk uitgedrukt. De werkgever kan een vakantieverzoek afwijzen, wanneer dit het herstel zou belemmeren. In de praktijk is dat gelukkig zelden het geval.

De auteur is juridisch medewerker bij vakorganisatie RMU. Reageren? sociaal@refdag.nl