SGP-wethouder Staphorst vrijgepleit

Staphorst. beeld RD, Anton Dommerholt

Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) heeft niet kunnen bewijzen dat wethouder Lucas Mulder (SGP) van de gemeente Staphorst zich schuldig heeft gemaakt aan integriteitsschending.

Oud-CDA-wethouder Bert Krale kwam vorig jaar met deze aantijgingen. Toen Krale in juni vorig jaar opstapte, nadat zijn partij het vertrouwen in het college opzegde, beschuldigde hij zijn voormalige collega Mulder in een kranteninterview van niet-integer handelen en vriendjespolitiek. Later stuurde Krale een rapport vol met voorbeelden naar de raadsfracties.

Het presidium van de gemeente Staphorst besloot daarop een onderzoek in te laten stellen naar de integriteit van Mulder. Zes dossiers en een aantal specifieke aantijgingen van vriendjespolitiek nam het bureau onder de loep. Mulder spreekt in het rapport van een „mes in de rug” en „karaktermoord.” Hij vindt deze manier van beschuldigen, namelijk in de media, juist niet-integer. Daar had het volgens hem ook over moeten gaan. Volgens Mulder houdt hij altijd het algemeen belang scherp in de gaten. Het is volgens hem wel zo dat hij moest wennen aan zijn nieuwe rol als bestuurder, na jarenlang raadslid te zijn geweest. Mulder stond bekend als „luis in de pels” van het college. Bij aanvang van zijn wethouderschap wees een integriteitsonderzoek uit dat dit geen probleem was.

Er waren veel verschillen van mening in het college, de samenwerking was gespannen en stroef, onderlinge verhoudingen waren niet goed, er waren verwijten over en weer, maar van niet-integer handelen of vriendjespolitiek is volgens BING geen sprake. Het gaat volgens BING meer om de beleving van de feiten, dan om de feiten zelf.

„In het nastreven van goed politiek bestuur, voor iedereen gelijk, kunnen bewust of onbewust fouten worden gemaakt, kunnen bestuurders het oneens zijn over de te volgen koers en kan de uitkomst van besluitvorming aanvechtbaar zijn. Dat leidt op zichzelf nog niet tot de slotsom dat ook sprake is van niet-integer gedrag”, concluderen de onderzoekers.

Zaken moeten dan immoreel zijn en oneigenlijke belangen spelen dan een motief. Dat is volgens BING niet aangetoond. De aangedragen beschuldigingen moeten bewezen kunnen worden, dat is niet gebeurd. De onderzoekers plozen meerdere onderwerpen uit en spraken met betrokkenen.

Het verwijt was ook dat Mulder als raadslid met dossiers aan de gang was geweest om daar als wethouder op een dubieuze wijze mee verder te gaan. De onderzoekers schrijven dat „een eerdere betrokkenheid als raadslid, wat daarvan ook zij, op zichzelf op grond van deze normen niet tot de conclusie leidt dat betrokkene als wethouder geen rol mocht hebben in besluitvorming in dezelfde zaak.”

Oud-CDA-wethouder Bert Krale, aanstichter van dit onderzoek, zegt nog vierkant achter zijn interview te staan. „De uitkomsten van een onderzoek hangen erg af van de vragen die je stelt. De onderzoekers verengden het onderzoek tot een aantal casussen, maar het had veel meer moeten gaan over de bestuurscultuur in de gemeente Staphorst”, aldus Krale. „Een rapport van de Rekenkamer van vorig jaar bracht deze verleidingen van de korte lijn wel goed naar boven. Daar is nu weinig mee gedaan. Bovendien interviewden de onderzoekers vooral mensen die nog een relatie hebben met de gemeente. Niet iedereen werkte mee. Dat heeft invloed op de uitkomst van dit onderzoek. Ik heb geen spijt.”