Protest tegen „eigen doopvisie IND” bij afwijzing Chinese bekeerling

Samenkomst van een huiskerk in China. beeld RD

De IND schendt de godsdienstvrijheid van een Chinese christin door haar asielaanvraag af te wijzen omdat zij zich in China bij de Drie-Zelfkerk zou kunnen aansluiten. Dat stelt stichting Gave, die ook „verbaasd en zeer veronrust” is over „een eigen Bijbeluitleg” die de IND hanteert over de doop.

Gave tekende woensdag zowel bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) als bij de Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid protest aan tegen de handelwijze van de IND inzake het asielverzoek van de Chinese vrouw. Zij is tot bekering gekomen in een „niet-geregistreerde, vervolgde kerk” in China.

De IND zou hebben aangegeven dat van de vrouw verwacht mag worden dat ze zich in China bij de protestantse Drie-Zelfkerk aansluit, omdat ze in Nederland ook betrokken is bij een geregistreerde –gereformeerde– kerk. Gave wijst in haar bezwaar op het verschil tussen geregistreerde kerken in Nederland en in China. De organisatie stelt dat de IND van de asielzoeker niet mag verwachten zich in China aan te sluiten bij een kerk „waar onder dwang van de overheid communistische liederen gezongen worden” en „kruisen niet mogen worden getoond.” De Drie-Zelfkerk zou zich onder dwang van de overheid aanpassen aan de socialistische samenleving „om de partij en het politieke systeem te ondersteunen.”

Door van een asielzoeker te verwachten zich bij de Drie-Zelfkerk aan te sluiten, voegt de IND zich volgens Gave naar „het onrechtmatige beleid van de Chinese overheid om alle godsdienstige uitingen in China onder staatscontrole te brengen.” Gave verwijst onder meer naar een ambtsbericht over China van het ministerie van Buitenlandse Zaken uit 2018, waaruit blijkt dat er sprake is van invallen tijdens diensten van huisgemeenten. Op deze gemeenten wordt druk uitgeoefend om zich aan de sluiten bij de Drie-Zelfkerk.

Doopvisie

Voor de asielzoeker is een belangrijk bezwaar tegen de Drie-Zelfkerk „dat kinderen niet gedoopt mogen worden en dat het Evangelie niet aan kinderen uitgelegd mag worden.” De IND zou tegenover de vrouw hebben aangegeven dat „nergens in het Nieuwe Testament staat dat kinderen gedoopt dienen te worden.”

Gave tekent daarbij aan dat christenen verschillend over de doop denken en stelt dat het geen zaak van de IND is om hierin „een eigen Bijbeluitleg te hanteren.” De geloofsovertuiging van de asielzoeker mag, aldus Gave, niet door de IND in twijfel worden getrokken „omdat de IND meent de Bijbel beter te kunnen lezen dan de asielzoeker en de kerk waar zij lid van is.”

Gave zegt haar bezwaren twee weken geleden bij de IND kenbaar te hebben gemaakt. „In de reactie van de IND wordt slechts verwezen naar de officiële beleidskaders die voor asielaanvragen van Chinezen en van christenen van toepassing zijn.” Omdat Gave hierover „verontrust” is, brengt ze de zaak nu in de openbaarheid.

Tweede Kamerlid Voordewind van de ChristenUnie zegt desgevraagd de klacht van Gave „volledig terecht” te vinden. Hij kondigt aan staatssecretaris Harbers (Asiel) om opheldering te vragen. „Het is onbestaanbaar dat de IND het met de Chinese overheid eens is dat de staatskerk vrijheid van godsdienst garandeert. De IND gaat hiermee in tegen het beleid van Buitenlandse Zaken. Ik zal er alles aan doen om te voorkomen dat deze christin met theologische beweringen van de IND wordt teruggestuurd.”

SGP-Kamerlid Bisschop noemt de brief van Gave „een ernstig signaal” en kondigt aan schriftelijke vragen te stellen. „Het is niet aan de IND om asielzoekers voor te schrijven bij welke kerk zij zich zouden kunnen aansluiten.” De IND moet, aldus Bisschop, opkomen voor godsdienstvrijheid. „De Chinese overheid wil steeds meer controle uitoefenen op kerken. Huiskerken worden gedwongen zich te registreren en zich vervolgens qua geloofsleer te voegen naar de wensen van de Chinese overheid. Ongeregistreerde kerken zijn verboden. Het is onbegrijpelijk dat de IND hier nauwelijks rekening mee lijkt te houden.” Ook CDA-Kamerlid Van Toorenburg wil uitleg van de staatssecretaris.

De IND wilde niet reageren omdat hij niet ingaat op individuele gevallen.