Spektakel zoals The Passion ongeschikt voor Evangelieverkondiging

The Passion
Mensen dragen voor het muziekspektakel The Passion op 2 april 2015 een groot verlicht kruis door de straten van de wijk Roombeek in Enschede. beeld ANP ANP

The Passion maakt het Evangelie krachteloos door aanpassing aan de cultuur, inzet van ongelovige acteurs en ontbrekend besef van de noodzaak van de werking van Gods Geest, vinden Johan Vreugdenhil en Cees van Beek.

Zijn mediaspektakels, zoals The Passion, geschikt voor de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus? Van dat Evangelie dat alle mensen als reddeloos verloren beschouwt, beladen met Gods toorn op weg naar het oordeel en de hel? Van dat Evangelie van Jezus waardoor men, door het geloof in Hem, eeuwig leven ontvangt?

Volgens de EO is The Passion daar geschikt voor, zo bleek op een recent symposium (zie RD 13-2). Men sluit aan bij de hedendaagse cultuur met een mix van beeld, muziek, proclamatie en show met professionele acteurs. Wat de boodschap doet bij kijkers en toeschouwers hangt niet af van de boodschappers.

Wij achten deze benadering nutteloos, ja, zelfs verwerpelijk. Het Koninkrijk van God is niet gelegen in woorden, maar in de kracht van de Heilige Geest, dus ook niet in culturele omlijsting van het Evangelie. Een krachtige doorwerking van het Evangelie in het geweten van de zondaar wordt ook niet bewerkt door eigen kracht van ongelovige professionele acteurs. Dat kan alleen als Gods Geest ons gebruikt.

Jezus en Paulus

Velen denken dat de wereldse cultuur nodig is als verpakking van de boodschap van redding om de huidige generatie te bereiken. Een flitsend verhaal, gepresenteerd in hapklare brokken aan de zapmens in een hedendaagse genietcultuur. Die gedachte vinden wij bij de EO.

Opmerkelijk is dat Jezus en Paulus dat niet nodig hadden. Jezus voerde geen toneelstuk op, maar sprak als machthebbende met eenvoudige beelden en vergelijkingen om Joden het Evangelie te laten begrijpen als een kind. Paulus ging zonder muziekband de Areopagus op en sprak woorden van betoning van Geest en kracht waardoor heidenen tot geloof kwamen. Zowel Jezus als Paulus sprak en leefde in een cultuur waarin zondaars het Evangelie van bekering en geloof moesten horen. Ze brachten hun boodschap aan jongeren en ouderen die geestelijk dood lagen in zonden en misdaden. Dat is nu niet anders.

Wij begrijpen niet hoe ongelovige acteurs het Evangelie kunnen verkondigen. Ongelovigen liggen immers geestelijk dood in zonden en misdaden en zijn natuurlijke mensen. Die mensen begrijpen niet de dingen die van Gods Geest zijn, want die zijn hun een dwaasheid. Hoe kan dan een dode zondaar woorden van Geest en leven spreken tegen andere dode zondaars? Dit is onmogelijk! Jezus gaf Zijn opdracht om van Hem te getuigen aan wedergeboren (levende) gelovigen die de inwonende Geest van Christus hebben, niet aan dode zondaars.

Geest of vlees?

De Heilige Geest zou die wereldse verpakking en dode woorden kunnen gebruiken om zondaren levend te maken, onafhankelijk van de boodschapper. Dat begrijpen wij niet. Óf wij doen de werken uit de kracht van ons eigen vlees. En dat vlees kan God niet behagen want het is vijandschap tegen God. Daar komt niets goeds uit voort. Óf de kracht van de Geest werkt door ons heen. „Het is niet door kracht (van methoden en technieken), noch door geweld (van eigen inspanningen), maar door Mijn Geest, zegt de Heere der heirscharen” (Zach. 4:6).

Dan stroomt de levendmakende Geest van God als vuur door ons spreken, onze liederen en ons optreden heen. Dan worden harten verbrijzeld door de hamer van het Woord en gewetens overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Wij werken óf door de kracht van het vlees óf door en in de Geest met bijbehorende gevolgen. Er bestaat geen andere mogelijkheid.

Verloren

Er valt niets te verwachten als wij het Evangelie ‘opleuken’ door aansluiting bij de wereld te zoeken, als de boodschappers niet wedergeboren zijn en als wij geen reine vaten zijn waardoor Gods Geest woorden van leven kan spreken. Dan blijven mensen uiteindelijk, nadat alle emoties zijn uitgewerkt, onveranderd en diep verloren, zonder dat hun zonden zijn afgewassen door het Bloed van het Lam.

Tot slot. Wij hebben dit niet geschreven om ons af te zetten tegen de EO, of tegen wie dan ook. De liefde van Christus dringt ons echter. De tijd raakt ‘op’ en Jezus en het oordeel komen eraan, voor ons allemaal. Laten wij daarom onmiddellijk afleggen al die duistere werken van het vlees, al onze eigenwillige godsdienst, en Jezus Christus en Zijn werken aandoen, Zijn voorbeeld volgen en hen redden die ten dode wankelen.

De auteurs zijn actief als evangelist.