Kerk en Godsdienst31 juli 2001

Werving vooral onder rooms-katholieken

Rome wijst doop
bij mormonen af

Van onze kerkredactie
WASHINGTON – De laatste jaren pogen de mormonen stelselmatig erkenning te vinden als christelijke kerk. Dat stuit echter op bezwaren bij vooral de Rooms-Katholieke Kerk. Het zit momenteel vast op erkenning van elkaars doop. Een pauselijk document legt de vinger bij „de onbijbelse theologie van de in Salt Lake City gevestigde Kerk van Jezus Christus en de heiligen der laatste dagen.”

David W. Virtue schrijft in een persbericht van Virtuosity Today over een verklaring van de Rooms-Katholieke Kerk waarin uitgesproken wordt dat de mormonen wezenlijk van de christelijke traditie verschillen. Het document maakt duidelijk dat protestanten en orthodoxen die naar Rome overgaan niet (over)gedoopt te hoeven worden. Mormonen die overgaan tot het rooms-katholicisme moeten dat wel.

De Episcopaalse Kerk in Amerika erkent de mormonendoop wel. Dat bleek in 1996 toen de ex-mormoonse mevrouw Carolyn Tanner Irisch bisschop werd zonder dat zij gedoopt werd. Dat riep vragen op, evenals het feit dat mevrouw Tanner alcoholiste was geweest. De Verenigde Methodisten echter stellen zich weer op hetzelfde standpunt als Rome en erkennen de doop van de mormonen niet.

Tegenstrijdig
Mormonen dopen iedereen die overkomt naar hun kerk, verklaarde Michael Ottreson namens de mormonen onlangs tegenover de New York Times. In de boeken van de mormonen wordt tegenstrijdig gesproken over de doop. Enerzijds wordt gesproken over de doop als vrucht van geloof, anderzijds is de doop het middel waardoor vergeving van zonden ontvangen wordt. Mormoonse theologen vermijden zorgvuldig iedere discussie over dit onderwerp.

Tegelijkertijd doet zich het verschijnsel voor dat de mormonen sterk groeien, ten koste van vooral de Rooms-Katholieke Kerk. Er zijn momenteel rond de 11 miljoen mormonen in 116 landen. Vanouds kwamen veel protestanten uit liberale kerken naar de mormonen over. De laatste tijd treden meer rooms-katholieken toe. In Brazilië bijvoorbeeld zijn het afgelopen jaar 32.000 rooms-katholieken mormoon geworden.

Een woordvoerder van de Amerikaanse rooms-katholieke kerkprovincie deelde mee dat mormonen een andere visie op de doop hebben dan Rome. Het zit met name vast op de kijk op de Drie-eenheid. Er is echter geen zicht op hoeveel Mormonen overgaan naar Rome. In de staat Utah zouden dat er jaarlijks rond de 500 zijn. Zeventig procent van de inwoners van Utah is mormoon.

De dooppraktijk bij de mormonen is alleen al anders omdat men pas op achtjarige leeftijd doopt door totale onderdompeling. Elke mormoon kan anderen dopen.

Mormonen zien zichzelf als een „reformatie van het christendom.” Hun kerk werd in 1830 gesticht en sinds 1980 verdubbelde het aantal leden dankzij agressieve wervingsmethoden.