Weerwoord: God, Die niet verhoort?

Weerwoord
„Wanneer wij tot de Heere roepen om een opwekking, dan moet ons roepen gepaard gaan met hartelijke bekering.” beeld ANP, Robin van Lonkhuijsen

Waarom verhoort God het ene gebed wel en het andere niet?

Wil de kerk in Nederland overleven, dan is er voor alles een opwekking nodig. Daartoe dienen wij vast te houden aan het onverkorte Woord van God. We moeten de absolute waarheid daarvan onderschrijven. Daarbij mogen wij bemoedigd worden door daden van de Heere uit het verleden en beseffen hoe de Heere steeds weer Zijn kerk heeft opgewekt. Eigenlijk moet elke generatie een opwekking meemaken.

Verder is voor een opwekking ernstig gebed nodig. De Heere is nog steeds een Hoorder van het gebed: „Op uw noodgeschrei deed Ik grote wond’ren” (Psalm 81:7 berijmd). Zo was het ten tijde van de richters. Het volk klaagde de Heere achterna en uiteindelijk verloste de Heere Zijn afgedwaalde volk van Israël weer.

Op vele plaatsen in de Schrift roept de Heere op tot het gebed en belooft Hij een Hoorder van het gebed te zijn. Wij hoeven maar te denken aan het bekende woord uit Mattheüs 7:7-8, waar Hij Zich openbaart als de Hoorder der gebeden. De Heere Jezus zegt daar heel nadrukkelijk: „Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.”

Maar wij lezen ook op verschillende plaatsen in de Schrift dat mensen in grote nood roepen tot de Heere om ontferming en uitredding, maar dan de ontstellende werkelijkheid ondervinden dat God hen niet verhoort. Zo zegt de Heere in Ezechiël 8:18 dat, wanneer oordelen over het land van Juda zullen komen, de mensen van Juda tot de Heere zullen roepen. Maar dan zegt de Heere: „Ik zal handelen in grimmigheid, Mijn oog zal niet verschonen, en Ik zal niet sparen; hoewel zij voor Mijn oren met luider stem roepen, nochtans zal Ik hen niet horen.” En in Spreuken 1:28 lezen we: „Dan zullen zij tot Mij roepen, maar Ik zal niet antwoorden; zij zullen Mij vroeg zoeken, maar zullen Mij niet vinden.”

In de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden staan de dwaze maagden buiten voor de gesloten deur. Ze roepen dat de bruidegom voor hen open zal doen. Maar het antwoord is dat hij hen niet kent.

Dit zijn enkele voorbeelden dat God het gebed niet verhoort. Hoe kan dat zo zijn? Want door Christus is er immers verzoening en wil God toch een Hoorder van de gebeden zijn. Waarom verhoort God het gebed soms wel en soms niet? Is God soms onbetrouwbaar? Nee, God is geheel betrouwbaar en Zijn Waarheid bestaat tot in eeuwigheid. Hier gaat het erom dat er samen met het gebed een oprechte en hartelijke bekering moet zijn.

Wanneer in Spreuken 1 en Ezechiël 8 de Heere zegt dat Hij niet zal horen, wanneer zij tot Hem roepen, dan komt dat omdat dat bidden en roepen niet gepaard gaan met hartelijke bekering. Zij hielden vast aan afgoden en zonden. Maar deze moeten worden weggedaan, opdat wij oprecht zijn in het aanroepen van de Heere.

Wanneer wij tot de Heere roepen om een opwekking in ons land en volk en te midden van het kerkelijke leven, dan moet ons roepen gepaard gaan met hartelijke bekering. Dan moet er zelfonderzoek zijn, opdat wij beseffen hoe wij leven voor de Heere. Heeft Hij de hoogste plaats? Is liefde tot Hem het hoogste in ons leven? Of leven wij in bewuste ongehoorzaamheid aan Gods Woord? Bekering van onze zelfgenoegzaamheid, eigengerechtigheid, wereldgelijkvormigheid en hoogmoed is nodig.

Laten wij toch oprecht zijn in ons bidden. Dan zal heel ons hart als een levend offer voor God worden neergelegd. Dan zal de Heere alles voor ons zijn. Voor zulke mensen wil de Heere wel een Hoorder op het gebed zijn. Laten wij daarom smeken om genade om onze zonden te doorzien en dat er oprechte verootmoediging mag zijn voor de Heere. Zo alleen is er verwachting. Voor ons, voor onze kinderen en voor de kerk in Nederland. Zijn er nog bidders die zo de Heere aanroepen? Horen u en ik daarbij?

De auteur is predikant van de christelijke gereformeerde kerk in Middelharnis. Weerwoord gaat in op vragen over het christelijk geloof. >>rd.nl/weerwoord