Wat brengt in kerken opwekking teweeg?

Weerwoord
„Door de prediking heeft de Reformatie in ons land wortel kunnen schieten.” beeld RD, Sjaak Verboom

De kerk in Nederland en heel de westerse wereld heeft een opwekking nodig. In landen als Irak, Iran en China en in Afrika groeien de kerken. In het Westen sterft de kerk grotendeels, als er geen opwekking komt. Wat moet er dan gebeuren?

Een belangrijk middel dat door God gezegend wordt, is de zuivere prediking van Gods Woord. Dat wil zeggen dat het Woord ernstig en ruim verkondigd wordt. Ernstig, omdat wij zondaren zijn en wij, als wij in ons leven niet verbonden worden aan Jezus Christus, zeker eeuwig verloren gaan. De ernst van onze val in Adam en de totale verdorvenheid van de mens moeten verkondigd worden. Dat is geen doel in zichzelf, maar een middel waardoor een mens tot verootmoediging gebracht wordt. Wanneer wij onze schuld voor God gaan inleven, wordt er juist verlangd naar verlossing.

Daarnaast moet het Evangelie ruim verkondigd worden, want God is machtig en gewillig om zalig te maken. De Heere roept welmenend, zo leerden de Dordtse vaderen. Wij zijn allen onder het bevel van geloof en bekering.

Tegelijk is nodig dat het werk van de Drieënige God in het zaligen van zondaren verkondigd wordt: de soevereine liefde van God de Vader, het volkomen verlossingswerk van Christus en vooral de krachtige toepassende werking van Gods Geest. Door het werk van Gods Geest gaat de mens zijn schuld en zonde zien en zal hij vluchten tot de Heere Jezus en Hem omhelzen. Daarbij moet hij niet op zichzelf teruggeworpen worden, maar uitgedreven worden naar die God Die in onze doop betuigd heeft dat Zijn Geest gewillig is om ons toe te eigenen hetgeen wij in Christus hebben. Zo worden de verborgen schuilhoeken in het menselijk hart opengetrokken, zoals op het Convent van Wezel (Art II, 23) gezegd werd.

Dan zullen Gods kinderen al meer leren inleven wat het betekent dat de oude mens in hen moet sterven en de nieuwe mens, gevormd naar het beeld van Christus, in hen zal opstaan. Deze prediking geeft geestelijke leiding aan zoekende zielen, werpt zondaren op Christus (en niet op zichzelf) en zal een opwekking ten gevolg hebben.

Dat zien wij herhaaldelijk in de kerkgeschiedenis. Hoe kon de Reformatie in ons land wortel schieten? Door de prediking. De eerste die de gereformeerde leer vrij preekte, was Jan de Bakker, in 1520. Later deden hagenpredikers dit. Deze prediking maakte indruk. In 1834 kwamen in het Groningerland mensen van heinde en verre om de prediking van ds. Hendrik de Cock te horen. Dat leidde tot een opwekking. Het gebeurde in 1710 in Woubrugge dat ds. Carolus Blom tot bekering kwam. Zijn preken raakten vol geestelijk leven en velen kwamen hem horen. Een opwekking was het gevolg. De grote opwekkingen in de VS kwamen er door de prediking van Jonathan Edwards, George Whitefield en anderen.

Wij geloven dat ook op plaatselijk niveau in onze gemeenten opwekkingen plaatsvinden, als vrucht van de zuivere prediking van Gods Woord. Daarvoor is nodig dat wij als predikers dat Woord van God erkennen als de waarheid en daar geen vraagtekens achter plaatsen. De Bijbel mag niet op een veranderlijke en postmoderne wijze uitgelegd worden. De Nederlandse Geloofsbelijdenis zegt dat wij zonder enige twijfeling alles geloven wat daarin begrepen is. Zo namen de apostelen en de Heere Jezus Zelf het Woord aan. Dat gebeurt als wij Gods Woord in ons hart ervaren. Dan worden we bekend met de liefde van Christus en de opzoekende genade van God. Dan willen we zo dicht mogelijk bij de Heere leven.

Wij moeten dat Woord ervaren in onze harten. Zo raken predikers overtuigd en bewogen met de zielen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Laten wij persoonlijk dat Woord van God al meer leren lief krijgen. En wanneer wij geroepen zijn om dat Woord van God te verkondigen, laat de liefde van Christus ons dan dringen om, wetende de schrik des Heeren, mensen te bewegen tot het geloof.

De auteur is predikant van de christelijke gereformeerde kerk in Middelharnis. Weerwoord gaat in op vragen over het christelijk geloof. >>rd.nl/weerwoord