Veel begripsverwarring rond ID

Intelligent Design (ID)

Eerdere opinieartikelen op deze pagina en het RD-debat over Intelligent Design of intelligent ontwerp brengen P. T. Folmer ertoe te stellen dat er veel onterechte begripsverwarring is rond het thema.

Kunnen wij ID afwijzen? Intelligent Design begint waar we vanuit onze huidige kennis van de informatiewetenschap, maar ook vanuit eenvoudige logica-op-klompen, constateren dat ordening ofwel informatie altijd ergens vandaan komt. Daar wees ook C. S. Lewis al op. Begin jaren ’80 kwam vanuit Amerika prof. Wilder Smith ermee, onder meer in het boekje ”Wie denkt moet geloven”.

Toen had het de naam nog niet van ID. Het zuiver godloos darwinisme is wetenschappelijk feitelijk een onmogelijkheid, in strijd met de tweede hoofdwet van de thermodynamica. Vrij vertaald de wet van behoud van chaos. Ordening komt niet vanzelf, door toeval. Dat te geloven is te stellen dat de gebombardeerde dom van Keulen door miljoenen jaren toegevoegde bombardementen of ander ongericht geweld vanzelf had kunnen herrijzen (Wilder Smith) of zelfs nog mooier was geworden.

De bezwaren tegen ID lijken me, als ik de reacties zie, te gaan over het feit dat veel ID’ers met hun ID toch nog in de macro-evolutie geloven. Omdat de macro-evolutie niet te bewijzen is, is dat naar het schijnt wel een wetenschappelijke, maar in werkelijkheid een levensbeschouwelijke invulling van hun ID, een geloofsinvulling.

Alle creationisten zijn per definitie aanhangers van ID. Hun invulling van ID is de erkenning van Gods onnaspeurlijke Wijsheid (als het gaat over de ordening) en van Zijn kracht als het gaat over het in het aanzijn roepen van de dingen die niet waren.

De schepping is ook niet met de natuurwetenschap te bewijzen. Niet omdat deze minder waar zou zijn, maar omdat de natuurwetenschap geen instrumenten heeft om haar aan te tonen.

Zo ook de macro-evolutie. Ook dat is een geloofsinvulling van ID. Zowel creationisme als evolutionisme -met sturing van Bovenaf- valt onder ID.

Het theïstisch evolutionisme en het creationisme zijn beide geloofsinvullingen van ID. Twee stromingen binnen ID. De stromingen worden zo verminderd tot drie: godloos evolutionisme, theïstisch of ID-evolutionisme en creationisme.

In gesprek
Het mooie van ID is dat het darwinisten en creationisten met elkaar in gesprek brengt. Het mooie is dat nu eens een keer vanuit niet-christelijke hoek erkend wordt dat het godloos, naturalistisch darwinisme een wetenschappelijk volstrekte onmogelijkheid is.

Voor degenen die ID toch een evolutionistische invulling menen te moeten geven, kunnen we alleen bidden. We kunnen hun het onvoldoende bewijs voor de macro-evolutie voorhouden, maar wij kunnen geen mens overtuigen.

Het creationisme en het ID-evolutionisme zijn beide wetenschappelijk bezien wel mogelijk, maar gaan verder dan de grenzen van onze huidige natuurwetenschap. Onze herkomst, de herkomst van de aarde en van het leven gaat de grenzen van de wetenschap te boven omdat het boven het bereik gaat van het menselijk verstand. Die herkomst kan ons alleen geopenbaard worden door Hem Die er Zelf bij is geweest, Die het gedaan heeft.

Laten bijbelgetrouwen zich ervoor hoeden zich te keren tegen ID, want dat gebeurt op basis van begripsverwarring en dan keren we ons uiteindelijk ook tegen de Schrift en tegen onszelf.

De auteur is medicus.