Redenen om de Bijbel tóch te geloven

Weerwoord
beeld Fotolia Fotolia
2

Regelmatig botst wat de Bijbel zegt met ons eigen verstand of ervaring. De seculiere wereld vraagt zich af waarom christenen nog in dat oude boek geloven. Zijn daar nog redenen voor?

NEE

Er zijn diverse factoren die mensen laten twijfelen aan Gods spreken. Die hebben volgens de Bijbel een geestelijke achtergrond. Jaren geleden hield prof. dr. C. A. Tukker in Epe een mooie preek over de gevangenneming van Jezus en de schijnbare triomf van een hypocriet religieus establishment en een heidense overheid. Daarbij besprak hij Jezus’ woorden: „Dit is uw ure, en de macht der duisternis” (Luk. 22:53). Ook in het leven van een christen zijn er tijden dat de wereld machtiger lijkt dan de God van de Bijbel. De kerkgeschiedenis is er vol van.

Napoleon zei al dat God aan de kant staat van het leger met de meeste kanonnen. Op die seculiere leest is inmiddels het hele westerse onderwijsstelsel geschoeid. We hebben geleerd om alles om te verklaren zonder God. ”Might is right” en geld heeft altijd gelijk.

Daarbij komt ook de rol van de moderne theologie. Vanaf de verlichting zijn de wonderen de wereld én de Bijbel uit. Wat we nog uit de Schrift mogen overnemen voor ons geloof vandaag de dag is vaak niet veel meer. Dat laat mensen binnen en buiten de kerk twijfelen aan de Bijbel. Iemand als Richard Dawkins vraagt zich af waarom christenen gezag blijven toekennen aan een boek waarover de vooraanstaande theologen van onze tijd beweren dat het vol staat met fouten en tegenstrijdigheden.

Het wordt vooral moeilijk wanneer de inhoud van de Schrift botst met onze ervaringswereld. Wanneer Gods beloften niet lijken uit te komen, wanneer we de Bijbel niet begrijpen en het leven pijn doet. Soms kiezen we bewust voor de zonde en zoeken we excuses om de Bijbel niet te hoeven geloven.

Ook het gedrag van christenen kan twijfel oproepen, bijvoorbeeld hun geroddel of manier van zakendoen. Maar evenzeer hun gebrek aan inlevingsvermogen. Net als in Jezus’ tijd zijn het vaak religieuze mensen die barrières oprichten tussen mensen en de stem van God. In onze tijd zijn er de misbruikschandalen rond priesters en predikanten. Als omgang met de Bijbel dat soort gedrag oplevert, hoe kun je dan als slachtoffer of buitenstaander de Bijbel geloofwaardig vinden? Aan de vruchten herkent men immers de boom.

JA

Gelukkig kent God onze twijfels. Wie de Bijbel leest, wordt verder geholpen. De Heere reikt in de Psalmen zelfs gebeden aan waarin twijfels over God en Diens betrouwbaarheid openlijk worden uitgesproken.

Christus’ woorden tijdens Zijn gevangenneming geven aan dat God de duisternis soms een tijd de ruimte geeft, maar dat Hij daaraan paal en perk stelt. Met de moord op Jezus leek alles afgelopen, maar dat was het niet.

Religieuze mensen die onder de schijn van lange gebeden de zwakken uitbuiten, hebben dat niet bij Christus geleerd. Ook al heet hun organisatie christelijk of noemt men zich zelfs kerk. Ook hun ure komt ten einde. Het gaat toe naar een eeuwige afrekening voor alles wat hier gebeurd is. De zachtmoedigen zullen de aarde beërven en de reinen van hart zullen God zien. Dat geeft hoop. Het is bemoedigend om in de Bijbel te ontdekken dat God goed is en de toekomst aan Hem behoort. Hij blijft altijd staan voor dezelfde waarden van reinheid en waarheid.

Het voorbeeld van Jezus op aarde helpt ook om Gods spreken te geloven. De kerk van Zijn tijd werd beheerst door farizeeën die de indruk gaven vreselijk dicht bij God te leven. Maar Jezus prikte erdoorheen. Wie struikelblokken opwerpt voor de kwetsbaren, is volgens Hem beter af met een molensteen om zijn nek in de diepte van de zee.

Zelf hield Hij vast aan het Woord van de Vader, ook toen de duisternis alle macht in handen leek te hebben. Het was Gods uitverkoren volk met de Bijbel dat Jezus liet kruisigen, niet de heidenen in Verweggistan. Binnen dat enige gelovige volk op aarde was het juist de stam van Juda, de directe familie van de Christus, die zijn verrader leverde. Te midden van die pijn en verwarring bleef de Heere Jezus Gods beloften vertrouwen, dwars door vernedering, marteling en dood heen. Dat inspireert.

DUS

De Bijbel spreekt de waarheid over ons eigen hart, de wereld en de duivel. De Nederlandse Geloofsbelijdenis zegt dat ware christgelovigen door de eeuwen heen datzelfde betrouwbare spreken van de Heere ervaren hebben. Daarom nemen we de Schriften aan; omdat de Kerk ze aanvaard heeft, maar ook omdat de Geest van God in ons hart en de praktijk van ons leven laat zien dat ze de stem van God bevatten.

Er is ook zoiets als het voordeel van de twijfel. Als je door een tijd van aanvechting heen vasthoudt aan Gods Woord en het dan bevestigd ziet, maakt dat het geloof sterker. Zo leer je om persoonlijk toe te eigenen wat geschreven staat.

prof. dr. B. A. Zuiddam, nieuwtestamenticus en classicus