Al veertig jaar op de bres voor de klassieke scheppingsleer

Creation Magazine heeft na veertig jaar abonnees in 139 landen. beeld Creation Ministries International
5

Al veertig jaar brengt Creation Ministries International het blad Creation Magazine uit. Het tijdschrift wordt in 139 landen gelezen. In een tijd dat kerken leeglopen, is het blad volgens directeur Don Batten voor velen een middel geweest om in de Bijbel te blijven geloven.

De Australiër Carl Wieland startte in juni 1978 met het christelijke tijdschrift ”Creation ex nihilo”, laat Don Batten weten vanuit het hoofdkantoor van Creation Ministries International in Eight Mile Plains in Australië.

„Carl had een grote ommekeer doorgemaakt. Die was een direct gevolg van zijn ontdekking dat het scheppingsverslag in Genesis betrouwbaar is en dat het overeenstemt met de wetenschappelijke feiten. De evolutietheorie en de enorme tijdperken met dood en verderf voor de zondeval waren voor hem een groot struikelblok. Totdat hij in 1961 de –inmiddels deels achterhaalde– creationistische bestseller ”The Genesis Flood” las. De wetenschappelijke feiten vielen toen logisch op hun plek binnen het raamwerk van Genesis. Dergelijke informatie was in Australië echter vrijwel onbekend. Het werd de eerste aanleiding om die breder bekend te gaan maken.”

Wat waren de belangrijkste redenen om scheppingsinformatie te verspreiden?

„Mensen werden bij het Evangelie weggehouden door een geloofsstelsel (de evolutietheorie, BvdD) dat veel schade heeft toegebracht aan het christendom. Het maakte christenen onzeker over hun geloof.

De meesten hadden simpelweg geen antwoord op de uitdagingen van de wetenschap, hoewel 1 Petrus 3:15 ons beveelt altijd bereid te zijn tot verantwoording. Wat moesten ze met dinosauriërs? Of radiometrische datering? Waar haalde Kaïn zijn vrouw vandaan? Hoe zijn rassen ontstaan? Ze hadden er geen antwoord op, terwijl de juiste antwoorden krachtige bewijzen zijn dat de Bijbel het bij het rechte eind heeft en niet de evolutietheorie met haar lange tijdperken.”

Dat resulteerde in het eerste nummer van Creation Magazine.

„Carl vertelde dat de aansprekende beelden in tijdschriften als National Geographic hem hadden overgehaald om in evolutie te gaan geloven. Het werd zijn passie om ook zo’n magazine uit te brengen, maar dan een dat getrouw is aan de Bijbel én aan de wetenschappelijke feiten. Het moest christenen een hart onder de riem steken en een krachtig getuigenis geven aan niet-christenen.

Mede dankzij kerkelijke organisaties wereldwijd heeft Creation Magazine abonnees in 139 landen die de relevantie van onze artikelen waarderen. Onze website creation.com telt inmiddels ruim 10.000 artikelen.”

Wat bepaalde de inhoud van uw tijdschrift de afgelopen veertig jaar?

„In de kern gaat het om de autoriteit en de betrouwbaarheid van de hele Bijbel en het Evangelie. Wat moeten we zonder het slechte nieuws van Adams val met het blijde nieuws van het Evangelie? Als we in plaats van een gevallen mens een ontwikkelde aap zijn, en als dood en verderf allang bestonden voordat de mens op aarde verscheen; waarom moest Jezus, de laatste Adam volgens 1 Korinthe 15:45, dan sterven? Wat betekenen de val en de vloek wanneer er geen „zeer goede” wereld bestond voordat de zonde zijn intrede deed?”

Hoe nodig is een blad als Creation Magazine vandaag de dag nog?

„Urgenter dan ooit. Het evolutionisme staat niet stil. Alle wetenschappelijke feiten worden geïnterpreteerd binnen een raamwerk waarin evolutie en lange tijdperken als onweerlegbaar feit worden beschouwd. Vervolgens vinden ze hun weg naar scholen, universiteiten, musea en de media. De meerderheid van de mensen is momenteel opgegroeid met de gedachte dat een ontwikkeld persoon niet anders kan dan de evolutietheorie accepteren.”

Met als gevolg dat...

„...zelfs veel theologische leidslieden op de een of andere manier hebben geprobeerd om evolutietheorie en de Bijbel met elkaar te verenigen. Maar dat is echt onmogelijk, zoals blijkt uit de woorden van Jezus en de schrijvers van het Nieuwe Testament. Die theologen brengen daardoor ten diepste de Bijbelse noties van zonde en genade, die zo diep gefundeerd zijn in de geschiedenis van Genesis, niet meer in al hun ernst. Intussen hullen ze hun afvalligheid in allerlei verfijnde rookgordijnen.”

Biedt dat ook een verklaring voor de golf van theïstisch evolutionisme die christelijk Nederland vandaag de dag overspoelt?

„Het is geen toeval dat het onder christelijke academici trendy is om de letterlijke uitleg van de Schrift in meer of mindere mate los te laten. Opmerkelijk genoeg heeft dat vooral plaats binnen de westerse wereld waar ‘evolutionisatie’ heeft toegeslagen op de theologische opleidingen. In de Anglicaanse Kerk bijvoorbeeld zijn vooral de geestelijken uit niet-westerse landen –die in veel mindere mate evolutionair zijn geïndoctrineerd– die stelling nemen tegen het homohuwelijk en de genderideologie. Zij houden veel sterker vast aan de instelling van het huwelijk in Genesis 2 en de uitleg die de Heere Jezus daaraan geeft in Markus 10:6.”

Waarom staan de evolutietheorie en de Bijbel dan tegenover elkaar?

„Het gaat hier om twee onverenigbare oorsprongsgeschiedenissen. Ik durf de stelling aan dat het intellectueel gezien eerlijker is wanneer een christelijke evolutionist zijn geloof openlijk vaarwel zegt, dan door te gaan met een schertsvertoning; beide geloven laten zich niet verenigen. Velen hebben dat spoor dan ook bewandeld.”

Wat is de diepste oorzaak van het loslaten van de letterlijke uitleg van de Bijbeltekst van Genesis?

„Niet zozeer inadequate wetenschap of beperkte Bijbelkennis. Het is vooral een zaak van het hart; wat drijft iemand? In het algemeen kunnen wetenschappelijke positie en ambities een belangrijke motivatie zijn voor christelijke wetenschappers om afstand te nemen van de Bijbelse scheppingsleer.

De discussie zal wel doorgaan totdat Christus terugkomt. Het is bemoedigend te bemerken hoe recente wetenschappelijke ontdekkingen passen binnen een Bijbels wereldbeeld van een jonge schepping. Het is onze taak om deze informatie bij het grote publiek onder de aandacht te brengen.”

Waarover gaat de belangrijkste controverse met de gevestigde wetenschap?

„Niet zozeer over de feiten; die worden gewoon door goed onderzoek verkregen. Mensen hoeven zich daarom ook nooit bedreigd te voelen door de feiten die Gods wereld ons levert. Het probleem is wat gevallen mensen er vervolgens mee doen, hoe ze die interpreteren, vooral wanneer het onderzoek is gestart vanuit anti-Bijbelse aannames.

Een interpretatie binnen Bijbelse kaders levert bruikbaardere informatie op dan een verklaring van dezelfde feiten binnen het evolutionaire wereldbeeld.”

Kunt u dit met een voorbeeld verduidelijken?

„Uw lezers worstelen misschien met de volgorde van de gebeurtenissen in Genesis 1. Bijvoorbeeld: de aarde is geschapen voor de zon; precies het tegenovergestelde van die van het oerknalmodel.

Toen het higgsdeeltje, of goddeeltje, werd gevonden, werd dat aangevoerd als onderbouwing van het oerknalmodel. Mensen raakte daardoor in verwarring. Maar dat deeltje had daarmee niets te maken. Het werd alleen maar voorspeld door het in de wetenschap succesvolle standaardmodel, zoals een kernfysicus dat uitlegt op de website van CMI. Sterker, de wetenschappers waren op zoek naar asymmetrie van het standaardmodel, zoals het oerknalmodel die voorspelt. Tot hun frustratie troffen ze symmetrie aan; exact zoals die wordt verwacht in een wereld die door God is geschapen.”

Wetenschap en Bijbel hoeven elkaar niet te bijten. Waarom zal de gevestigde wetenschap dat nooit toegeven?

„Alle vormen van informatie ten gunste van een schepping, niet alleen ons magazine, ontmoeten felle vijandschap. Vaak is er sprake van actieve apathie, het negeren of doodzwijgen van het creationistische standpunt; of het komt verwrongen als karikatuur in het nieuws. Zo gaat het wereldwijd. De diepste reden voor deze openlijke vijandschap is geestelijk van aard.

Zelfs wanneer wetenschappers een biologische vondst linken aan intelligent design, zonder God ook maar te noemen, ontlokt dat niet alleen een massaal intellectueel verzet, maar ook academische discriminatie. Sommigen raken hun baan kwijt. Een aantal wetenschappers schrijft om die reden onder pseudoniem in ons blad. Dit is temeer een aanwijzing dat echte wetenschappelijke vrijheid een zeldzaamheid is.”

Waarom blijven wetenschappers zo stug vasthouden aan de evolutietheorie?

„‘Darwin’ is niet het grootste probleem. Hij stelde een op het eerste gezicht aannemelijke theorie op om uit te leggen hoe de wereld zichzelf heeft gemaakt. Als er morgen iemand opstaat met een betere theorie over ”hoe de dingen zich vanzelf hebben ontwikkeld”, dan hebben wetenschappers er in principe geen moeite mee om Darwin los te laten.

Dat is trouwens helemaal niet vergezocht. Veel vooraanstaande evolutionistische theoretici zijn het vertrouwen kwijtgeraakt in de neodarwinistische verklaringen als belangrijkste mechanisme voor evolutie. Maar wat ze nooit zullen opgeven, is het basisidee dat de wereld zichzelf heeft gemaakt; het ene materialistische idee zal slechts plaatsmaken voor het andere.

In de kern is het idee van evolutie de verwerping van het feit dat de wereld is geschapen door de almachtige Schepper-God van de Bijbel; dat deze vervloekt is vanwege de zonde; en dat er een wereldwijde catastrofale zondvloed is geweest.”

Hoe sterk leunt de wetenschap nog op de evolutietheorie?

„Hogere academische kringen erkennen dat hetneodarwinisme heeft gefaald om de ongelooflijke complexiteit van levende wezens te verklaren.” Batten noemt als voorbeeld de conferentie ”Altenberg 16” uit 2010, waar ernstige kritiek werd geuit op de verklarende kracht van het neodarwinisme.

„Maar voor het grote publiek lijkt het alsof het bewijs voor evolutie gestaag groeit. De afgelopen periode zijn mensen meer geïndoctrineerd met evolutie dan ooit tevoren. Helaas. De seculieren houden de rangen stevig gesloten.”

Zou Creation Magazine eraan kunnen bijdragen om de gevestigde wetenschap op een alternatief spoor te zetten?

„God kan een groot werk doen in het hart van de meest verstokte evolutionist. Hij kan daar creationistische publicaties voor gebruiken, al is het maar voor een klein deel van die gemeenschap.”

Hoe bedoelt u dat?

„Creation Magazine publiceerde onlangs een interview met dr. Jon Ahlquist, voormalig moleculair plantengeneticus aan de Amerikaanse universiteit Yale. Hij is bekend van de evolutionaire Sibley-Ahlquisttaxonomie van vogels. Momenteel is hij creationist in hart en nieren.

Het is volgens hem nauwelijks meer mogelijk om ook maar een week als creationist in een academische omgeving te werken. Wanneer bij een wetenschapper de ogen opengaan, wordt hij uitgeworpen uit de gevestigde orde, om de mythe in stand te houden dat alle wetenschappers de evolutiegedachte ondersteunen.”

Kunt u ook voorbeelden noemen van mensen die door Creation Magazine het atheïsme of andere on-Bijbelse levensbeschouwingen de rug hebben toegekeerd?

„Jazeker. Mensen uit alle lagen van de bevolking. Een mevrouw schreef dat een collega-wetenschapper haar geregeld artikelen uit Creation Magazine toestopte. Ze was kerkelijk opgevoed, maar op een christelijke school leerde ze dat evolutie een feit is. Ze was ten slotte een toegewijde, atheïstische evolutionist geworden.

De artikelen wekten aanvankelijk haar irritatie. Ze was „door en door geïndoctrineerd met evolutionaire ideologie”, zoals ze ons schreef. Maar na drie jaar begon ze zich te realiseren dat de informatie wel degelijk steekhoudend was. Ze had de Bijbel al aan de kant geschoven tot ze zich realiseerde dat de scheppinggeschiedenis weleens realiteit kon zijn. Het leidde ertoe dat ze haar evolutionaire standpunt verliet. „Toen was het vervolgens eenvoudig om het hele Evangelie te aanvaarden”, liet ze ons weten.

Een bijzonder voorbeeld van een niet-wetenschapper werd ons toegezonden uit Brisbane. Een man vertelde ons dat iemand hem een abonnement op Creation Magazine cadeau had gedaan. Het was een middel om hem te brengen tot geloof in Christus. Vervolgens gaf hij vijf familieleden ook een proefabonnement cadeau. Van hen zijn er al vier tot geloof gekomen.

Natuurlijk hebben we hiermee geen bekeringsformule; we zijn totaal afhankelijk van het werk van de Heilige Geest. Maar God heeft vaak genoeg getoond dat Hij ons magazine wil gebruiken om mensen tot Zich te bekeren.”

Creation Magazine bestaat veertig jaar. Hoe nu verder?

„We zullen christenen blijven voorzien van antwoorden op de uitdagingen waarmee ze voortdurend worden geconfronteerd. Het verheugt ons dat het goed wordt gelezen, zelfs in landen waar het Engels niet de moedertaal is. Onze Nederlandse vrienden van Mediagroep in Genesis vertalen tal van artikelen van ons voor de website scheppingofevolutie.nl. Ongetwijfeld zal ons blad zijn weg in uw land blijven vinden; we vertrouwen erop dat de zegen voor de vele lezers niet zal achterblijven.”