Oproep Salomo aan scholieren Lodenstein

Rehobothkerk Barneveld. beeld Google Streetview

„Laat dit schooljaar een jaar zijn van vrolijkheid, plezier en vermaak.” Zo begon ds. O. M. van der Tang de jaaropening van het Van Lodensteincollege in Barneveld.

De predikant van de gereformeerde gemeente in Nederland uit Alblasserdam citeerde daarbij „de wonderlijke oproep” van de grijze Salomo in Prediker 11:9: „Verblijd u, o jongeling, in uwe jeugd, en laat uw hart zich vermaken in de dagen uwer jongelingschap, en wandel in de wegen uws harten en in de aanschouwingen uwer ogen.”

Salomo spreekt „als het ware met heilige spot” over de verleidingen van deze wereld. „Wil je voor eeuwig verloren gaan? Verblijd je dan in de dingen van deze wereld. Vergaap je aan alles wat te zien is op je mobiele telefoon. Maar weet, dat God, om al deze dingen, u zal doen komen voor het gericht.”

Toerusting

Ds. Van der Tang zag het als zijn heilige roeping om zijn hoorders voor de rechterstoel Gods te dagen. „Zou er een betere toerusting zijn voor dit schooljaar dan geplaatst te worden voor de rechterstoel van die alwetende God? Als de wet gaat spreken in je ziel, blijft er van een mens niets over dan een ellendige zondaar die de doodstraf verdiend heeft. Aan zulke zondaren wil de opperste Wijsheid Zich openbaren. De Heere Jezus Christus, waar Salomo in zijn Hooglied van schrijft: „Mijn Liefste is blank en rood.” Blank in de volmaaktheid van Zijn wet en rood in het bloed dat Hij heeft gestort.”

Het thema van de jaaropeningen van het Van Lodenstein College was ”Uitgerust en toegerust”. Naast de bijeenkomst in de Rehobothkerk van de gereformeerde gemeente van Barneveld Centrum waren er bijeenkomsten in Zeist, Scherpenzeel, Veenendaal, Ermelo en Opheusden.

Bergbeklimmers

De tweede spreker in Barneveld was D. van Meeuwen, lid van het College van Bestuur. Hij vergeleek zijn hoorders met bergbeklimmers die uitgerust en toegerust moeten zijn voordat ze een berg gaan beklimmen. „Niet alleen lichamelijk, ook met het hoofd. Dat geldt ook op school.”

Bergbeklimmers hebben een goede uitrusting nodig. Ze moeten ook de vaardigheden hebben om daar mee om te gaan. Sociale vaardigheden zijn beslissend om de top te bereiken. „Als iedere klimmer alleen aan zichzelf denkt, komt het niet goed. Zo is het ook op school: wees niet egoïstisch, heb oog voor elkaar.”

De geestelijke toerusting is de belangrijkste taak van de school. De bestuurder sprak de hoop uit dat er nog docenten mogen zijn die de leerlingen „echt christelijk voorleven.”

Nooit hopeloos

Hij vertelde daarbij over een wiskundeleraar bij wie het nooit hopeloos was, hoe slecht je ook in wiskunde was. „Als je de theorie goed leerde en ijverig oefende, kreeg je minimaal een vijf. Was het cijfer toch lager, volgde er een persoonlijk gesprek waarbij de leraar ook vroeg of de leerling ook gebeden had voor een goed cijfer. Hij haalde dan een uitspraak van Luther aan: Vlijtig gebeden is half geleerd. Deze docent hield zijn leerlingen voor: De vreze des Heeren is meer dan een goed cijfer. Dat zijn ze nooit vergeten.”