Kerken bidden in oecumenische viering voor klimaatmars

Dr. De Reuver is scriba van de PKN. beeld Sandra Haverman

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) loopt mee met de klimaatmars in Amsterdam op zondag 10 maart. Dat meldt de website van de kerk. De klimaatmars is een initiatief van Milieudefensie.

Een oecumenische viering in de rooms-katholieke Dominicuskerk, waaraan de Protestantse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk deelnemen, gaat vooraf aan de klimaatmars. Ter afsluiting is er in de Noorderkerk een gebedsdienst waarin ds. Paul Visser voorgaat. „Ds. René de Reuver zal de zegen uitspreken aan het begin van de mars”, berichtte de Protestantse Kerk in eerste instantie op haar site. Vlak voor het interview blijkt het veranderd te zijn in: „In deze viering bidt ds. René de Reuver om een zegen.”

U gaat de zegen uitspreken aan het begin van de klimaatmars?

De Reuver: „Nee, we zullen wel bidden om een zegen. Het is niet de bedoeling om de mars in te zegenen. Er wordt voorafgaand aan de mars een kerkdienst gehouden. Dan zal ik een gebed doen en ook een zegen uitspreken, zoals dat in elke dienst gebeurt. We leggen dus niet de zegen op alle deelnemers. We bidden dat de mars zo gezegend wordt dat het appel (van de mars, red.) overkomt op degenen die eraan deelnemen en op de samenleving.”

Waarom neemt de PKN deel aan een klimaatmars?

„De verantwoordelijkheid die we voelen voor de schepping van God drijft ons. Het gaat om het bewerken en bewaren ervan, zoals in Genesis 2:15 staat. Dat is ook helemaal volgens de gereformeerd-protestantse traditie. Calvijn zegt in zijn commentaar op deze tekst dat we de schepping moeten doorgeven zoals we hem ontvingen of hem nog beter achterlaten voor onze kinderen.”

Is het niet de roeping van de kerk om te getuigen van Jezus Christus in plaats van deel te nemen aan een klimaatmars?

„We moeten deze dingen niet tegenover elkaar zetten. In het Oude Testament lezen we over de zorg voor de schepping, bijvoorbeeld in de natuurpsalmen. Daarin gaat het niet expliciet over Jezus, maar over onze opdracht tot goed rentmeesterschap. Wel heeft rentmeesterschap ook met Christus te maken. Romeinen 8, over de schepping die zucht, legt dat verband. Maar je kunt niet alles tegelijk zeggen. Deelname aan de klimaatmars moet zeker niet in mindering komen op het getuigenis van Christus.“

De Protestantse Kerk kiest steeds vaker voor een activistische vlucht naar voren, volgens dr. Henk-Jan Prosman. Wat vindt u van dat verwijt?

„Ik herken me daar niet in. Het heeft niets met activisme te maken, maar het is op ons pad gekomen. GroeneKerkenactie vroeg of wij mee willen doen aan de klimaatmars en wij hebben daar positief op gereageerd. Het hoort bij onze verantwoordelijkheid om op te komen voor de schepping. Wel willen we op eigen voorwaarden meedoen. We leveren ons niet uit. Daarom beginnen en eindigen we in de kerk.”

Vervreemdt de kerk zo niet een deel van haar leden die niets met de klimaatproblematiek heeft?

„Ik hoop het niet. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om deel te nemen en om een keuze in het klimaatdebat te maken. Wel hoop ik dat de boodschap van de klimaatmars mensen aan het denken zet.”

Wil de PKN meer naar buiten treden?

„Niet in de zin dat we ons willen profileren. Aan de andere kant is er wel behoefte in de samenleving aan antwoorden nu de grote verhalen zijn weggevallen. Juist in deze seculiere tijd neemt onze verantwoordelijkheid om onze stem te laten horen toe.”