Media-advies voor oude en nieuwe refo’s

Beeld ANP ANP

Hieronder 40 plus 1 redenen voor oude en nieuwe refo’s om de ijdele wereld van entertainment te mijden.

1. Zo iemand de wereld liefheeft, de liefde van de Vader is niet in hem (1 Joh. 2:15);

2. Al wat in de wereld is (…) is niet uit de Vader (1 Joh. 2:16).

3. Daarom gaat uit het midden van hen (2 Kor. 6:17).

4. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent (1 Joh. 3:1).

5. De gehele wereld ligt in het boze (1 Joh. 5:19).

6. De genade Gods onderwijst ons dat wij matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld (Tit. 2:11).

7. De ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen (Openb. 3:10).

8. De vriendschap der wereld is vijandschap tegen God (Jak. 4:4).

9. De wereld gaat voorbij met haar begeerlijkheid (1 Joh. 2:17).

10. Al wat uit God geboren is, overwint de wereld (1 Joh. 5:4).

11. De zaligmakende genade Gods onderwijst ons, dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden moeten verzaken (Tit. 2:11).

12. De zorgvuldigheid van deze wereld (...)verstikt het Woord (Matth. 13:22).

13. De zuivere (…) godsdienst is: zichzelf onbesmet bewaren van de wereld (Jak. 1:27).

14. Demas (…), hebbende deze tegenwoordige wereld lief gekregen (2 Tim. 4:10).

15. De geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid (Ef. 2:2).

16. Heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze veeleer (Ef. 5:11).

17. Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt (Openb. 18:4).

18. Heb de wereld niet lief (1 Joh. 2:15).

19. Ik heb u uit de wereld uitverkoren (Joh. 15:19).

20. In de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld (Ef. 2:1-2).

21. De tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn (Ef. 5:16).

22. Wat samenstemming heeft Christus met Belial (2 Kor. 6:15)?

23. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze (Matth. 6:13).

24. Niemand kan twee heren dienen (Matth. 6:24).

25. Omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen (Openb. 3:16).

26. Zo zijt dan hun medegenoten niet (Ef. 5:7).

27. Opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld (Gal. 1:4).

28. Raak niet aan hetgeen onrein is (2 Kor. 6:17).

29. Scheid u af (2 Kor. 6:17).

30. Verkiezende liever (…) dan voor een tijd lang de genieting der zonde te hebben (Hebr. 11:25).

31. Want zij verlokken, door de begeerlijkheden des vleses en door ontuchtigheden, degenen die waarlijk ontvloden waren (2 Petr. 1:18).

32. Wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid (2 Kor. 6:14)?

33. Wee, wee, de grote stad, (…) in één ure is zo grote rijkdom verwoest (Openb. 18:16).

34. Wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis (2 Kor. 6:14)?

35. Wie een vriend van deze wereld wil zijn, wordt een vijand van God gesteld (Jak. 4:4).

36. Wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld (1 Kor. 2:12).

37. Wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt (Matth. 7:13).

38. Word deze wereld niet gelijkvormig (Rom. 12:2).

39. Zalig zijn de reinen van hart (Matth. 5:8).

40. Zij zijn niet van deze wereld, gelijk Ik van deze wereld niet ben (Joh. 17:16).

41. En Ik zal u aannemen en Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige! (2 Kor. 6:17-18).

Reageren? welbeschouwd@refdag.nl