Loop niet weg voor vragen over schepping en evolutie

Foto iStock

Het is belangrijk om niet weg te lopen voor vragen over schepping en evolutie, want dat kan ertoe leiden dat jongeren het geloof vaarwel zeggen én het doet God tekort, betoogt Cors Visser.

ForumC houdt zich veelvuldig bezig met vragen rond schepping en evolutie. Dat is niet zonder reden. Er staat namelijk wat op het spel. Uit gesprekken die we voeren met studenten blijkt dat jonge mensen soms vastlopen in hun geloof vanwege de vragen over ontstaan van het leven.

Die vragen leven ook buiten de universiteiten. De sfeer in de samenleving is zodanig dat wie gelooft in een God als Schepper, als achterlijk wordt neergezet. Het is zaak dat christenen niet met een mond vol tanden staan; niet als professoren beweren dat geloof wetenschap in de weg staat en ook niet als een buurman of collega het geloof belachelijk maakt. Wanneer we echt durven denken en de vragen van anderen serieus durven nemen, kunnen we buren en hoogleraren van repliek dienen.

We krijgen geregeld de vraag of dat niet gevaarlijk is. Als je vragen toelaat van mensen die het Woord van God niet serieus nemen of ingaat op wetenschappelijke inzichten die op gespannen voet lijken te staan met de Bijbel, raak je dan de overtuiging dat de Bijbel Gods Woord is niet kwijt? Of erger nog, God Zelf?

Nee, dat hoeft niet. In het Darwinjaar (2009) stelde ForumC samen met christenen die uitgaan van een schepping in zes dagen of een schepping in 15 miljard jaar de ”Scheppingsverklaring” op. Daarin staat onder andere: „Wij geloven in God de almachtige Vader, de Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen (..) Wij geloven dat deze drie-enige God Zich laat kennen uit de Bijbel, Zijn heilig, geloofwaardig en betrouwbaar Woord dat Hij aan ons heeft geopenbaard. In dat perspectief herkennen wij ook met eerbied Zijn majesteit en het werk van Zijn handen in de natuur, Zijn schepping. De tekst van Genesis en andere Bijbelgedeelten over Gods scheppingswerk zijn een essentieel en onmisbaar onderdeel van Gods Woord waarin ons fundamentele zaken worden geleerd over het wezen van God, de mens en de wereld. De Bijbel leert ons over Gods goede schepping, de gebrokenheid door de zondeval, en het herstel door Christus.”

Dit is geen antwoord op alle vragen, maar een startpunt voor verder gesprek. Zo zijn er voor gelovige evolutionisten vragen over de zondeval en de eerste mens en voor creationisten over schijnbare tegenstellingen tussen bijvoorbeeld Genesis 1 en Genesis 2.

Het geloof in God en Zijn Woord raak je dus niet per definitie kwijt als je fundamentele vragen oppakt. Integendeel, ik denk dat wanneer wij als christelijke gemeenschap die vragen niet of te gemakkelijk beantwoorden, mensen uiteindelijk vervreemd raken van het geloof. De inzet van de creationisten en de gelovige evolutionisten valt in dat licht te prijzen.

ForumC wil ook binnen orthodox-christelijke kring het gesprek aangaan over het ontstaan van de aarde en het leven. Juist om mensen bij het geloof in God te houden én om een bijdrage te leveren aan de geloofwaardigheid van het christelijk geloof in onze samenleving. Onze rol is daarbij om een forum te zijn waar mensen met verschillende standpunten elkaar ontmoeten en materiaal ontwikkelen om dat gesprek binnen de christelijke gemeenschap vruchtbaar te voeren.

Uiteraard is het prima als mensen kritiek hebben op onze insteek en vinden dat bepaalde inbreng niet wenselijk is omdat het niet wetenschappelijk of niet Bijbels genoeg is. Maar voor het goede gesprek over deze vragen is het funest om anderen bij voorbaat in een hoek te plaatsen en van een geheime agenda te betichten.

Uiteindelijk hopen we dat christenen en niet-christenen door het nadenken over schepping en evolutie met een mond vol tanden staan. Niet omdat we geen argumenten hebben, maar vanwege de grootheid van God. Want, zoals de Scheppingsverklaring ook begint: „Wij verwonderen ons over de schoonheid van de schepping en de goedheid en de almacht van de Schepper. In het besef dat al ons spreken over God en Zijn schepping gebrekkig is.”

Om op een goede manier met een mond vol tanden te staan, is het nodig om de vragen op ons af te laten komen en daarover met elkaar in gesprek te gaan.

De auteur is directeur van ForumC, een forum voor geloof, wetenschap en samenleving.