Synode PKN vergadert in Lunteren

beeld RD, Anton Dommerholt
+5

De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) vergadert donderdag en vrijdag in Lunteren over de toekomst van de kerk.

Liveblog laatste update 17.59 uur 21 april 2017
17.59 uur 21 april 2017

Liveblog gesloten

De synodevergadering is voorbij, het liveblog is gesloten.

17.45 uur 21 april 2017

Sluiting

Ouderling Y. Luinenburg sluit de vergadering. De generale synode komt op 22 september weer bijeen, maar dan op Nieuw Hydepark in Doorn.

17.36 uur 21 april 2017

Evaluatie ICCO

De bezinnende bespreking over het categoriaal pastoraat is klaar. De synode neemt in november een besluit.

Het laatste punt vandaag is een evaluatie van de ICCO-coöperatie. ICCO is de Nederlandse interkerkelijke organisatie voor internationale samenwerking. De synodeleden hebben geen vragen. Het onderwerp komt terug op de novembervergadering in Doorn.

17.31 uur 21 april 2017

Pijn

De maatregelen zullen pijn doen. „Het gaat niet zonder pijn”, benadrukt Tjeerdsma. „Veertig procent minder ís gewoon veertig procent minder. We moeten het zó doen, dat het categoriaal pastoraat duurzaam en toekomstig bestendig wordt. Als de synode geen beslissingen neemt, leidt dat tot onzekerheid.”

Over de fondswerving: het is de bedoeling dat de Dienstenorganisatie daarbij gaat helpen. „Het gaat er nu om of we die richting uit willen met elkaar.”

17.20 uur 21 april 2017

Dovenpastoraat

In de notitie wordt het dovenpastoraat zoveel mogelijk uit de wind gehouden, zegt Tjeerdsma. „Juist voor doven is het heel belangrijk dat er mensen zijn met specifieke kennis.”

Maar er moet gesneden worden. „We kunnen wel in wonderen geloven maar die niet begroten. Het gaat er nu om: welke richting willen we op?”

De synode neemt in november een besluit over het categoriaal pastoraat.

17.14 uur 21 april 2017

Dienstenorganisatie is geen Noord-Korea

F. Tjeerdsma zegt in een reactie op de synodeleden dat het nu „onverstandig” zou zijn om de „financiele huishouding overhoop te halen.” De commissie-Veerman en de synode heeft daar in het verleden al besluiten over genomen. „Het is hier geen Noord-Korea. Vanuit de Dienstenorganisatie zeggen we niet dwingend: zó gaan we het doen in de toekomst. We gaan met de gemeenten praten. Is dit de richting die we op willen?”

17.07 uur 21 april 2017

Schippers

Diaken J. A. A. Bas (Alblasserdam) vraagt naar de vormgeving van het plan om schippers onder te brengen in een „varende gemeente van bijzondere aard.” Een ander synodelid wijst erop dat met veertig procent bezuinigd moet worden. „Ik zou dat doen bij het luchtvaartpastoraat.”

Diaken Meun (Urk): „Moeten de financiën onze visie bepalen? Als we het studentenpastoraat minderen, wat blijft er dan van over? Dat zou ik jammer vinden. Ik heb vier kinderen die ervan gebruik hebben gemaakt. En het dovenpastoraat? Dovenpredikanten zorgen ervoor dat doven het Woord tot zich nemen.” Hij pleitte ervoor de zogeheten solidariteitsheffing voor dergelijk pastoraat te gebruiken.

16.49 uur 21 april 2017

Vragen

Dan mogen de synodeleden vragen stellen. Diaken R. van den Bout (Leidschendam) vraagt zich af „waar het mis ging” met het studentenpastoraat. Volgens hem ligt dat mede aan de financiering door de Dienstenorganisatie. Ds. P. M. W. van der Schans (IJsselstein) is bang dat als de verantwoordelijkheid voor het categoriaal pastoraat meer bij de plaatselijke gemeenten komt te liggen, de steun aan pastores „verdampt.” „Straks moeten studentenpastores zelf fondsen gaan werven. Maar daar zijn ze niet voor aangesteld.” Een ander: „Als een studentenkerk zelf een pastor moeten financieren, dan gaat dat haar draagkracht te boven. Steun van de landelijke kerk blijft nodig.”

16.39 uur 21 april 2017

Geen kaasschaaf

De rest van de middag wordt er vergaderd over het zogeheten categoriaal pastoraat. Het gaat dan om pastoraat aan bijvoorbeeld studenten, schippers, doven en militairen. Het is een bezinnende bespreking: de synodeleden nemen geen besluiten.

Scriba dr. R. de Reuver noemt het onderwerp een „toetje” op de agenda. „En daar hou ik van.” Hij vindt het categoriaal pastoraat een wezenlijk onderdeel van het kerkelijk werk. De vraag is hoe de kerk met „krimpende middelen” in deze wereld „toekomstbestendig present kan zijn.”

F. Tjeerdsma van de Dienstenorganisatie zegt dat de nota voortvloeit uit de besluiten over Kerk 2025. De komende vijf jaar is er minder fte beschikbaar. De verantwoordelijkheden komen meer bij de plaatselijke gemeenten te liggen en minder bij de landelijke organisatie. Dat geldt ook voor de financiën. Bij de bezuinigingen wordt niet de „kaasschaafmethode” gebruikt, maar er worden nadrukkelijke keuzes gemaakt om op bepaalde plaatsen te „snijden” in de formatie.

16.28 uur 21 april 2017

Synode verdeeld over spotje

Synodeleden mogen vragen stellen. De reacties zijn heel divers. Ouderling B. J. H. van Delft (Noordwijk) geeft aan dat hij teleurgesteld is in het filmpje. Een ander: „Waarom heeft Kerk in Actie het filmpje niet vooraf aangekondigd? Dan hadden we ons erop kunnen voorbereiden.” Volgens ds. M. Oostenbrink (Zwolle) laat het filmpje juist zien wat het Jezus heeft gekost om de zonden te dragen.

Oudeling G. Bredenhoff (Havelte): „Het voelde alsof er boeken worden verscheurd en verbrand, zoals in de Tweede Wereldoorlog. Ik geef geld aan Ghana, maar niet meer via Kerk in Actie.”

16.18 uur 21 april 2017

Klachten over campagne

Er kwamen meer dan 300 klachten over het spotje binnen bij Kerk in Actie, zegt Van Stuijvenberg. „Dat spijt ons zeer. We wilden confronteren, niet kwetsen.” Het spotje is in totaal 70.000 keer bekeken. Uit onderzoek blijkt dat de boodschap goed is overgekomen. „Deze spot blijft je bij; je gaat erover nadenken.”

De campagne krijgt een vervolg met het uitzenden van filmpjes over verschillende landen. Er wordt ook gemeten welk „gevoel” mensen hebben bij Kerk in Actie.

16.09 uur 21 april 2017

Geloven in delen

Kerk in Actie, de diaconale organisatie van de Protestantse Kerk, presenteert de campagne ”Geloven in delen”. Kerk in Actie wil het spotje christenen ertoe oproepen iets van hun welvaart te delen met anderen in arme delen van de wereld.

Het bijbehorende reclamespotje, waarin een afbeelding van Christus in stukken wordt gescheurd, viel niet bij iedereen in goede aarde. Lees daar hier meer over. De Protestantse Kerk zette vandaag op haar website een aantal reacties op een rij.

Maurits van Stuijvenberg van Kerk in Actie: „De kern van ons werk is Jezus Christus. Hij gaf ons het ultieme voorbeeld door Zichzelf als offer te geven. Daarom geloven we in delen hebben we de naasten lief als onszelf.”

15.54 uur 21 april 2017

Synode weer naar Nieuw Hydepark in Doorn

De vergaderingen van de generale synode zijn in het vervolg weer op Nieuw Hydepark in Doorn, zegt een woordvoerder van de Protestantse Kerk. „Daar staat het Huis van de Kerk.” Voor de media is dat jammer. Die moeten de beraadslagingen dan volgen via een scherm in een zaaltje.

15.43 uur 21 april 2017

Pauze

De synode pauseert tot 16.00 uur. Daarna is er aandacht voor de campagne ”Geloven en Delen” van Kerk in Actie.

15.31 uur 21 april 2017

Akkoord

De synode gaat akkoord met het plan over mobiliteit zoals dat er ligt. Wel wordt er een motie aangenomen die de dienstenorganisatie opdraagt te onderzoeken in hoeverre werk dat door emeriti wordt gedaan ook door dienstdoende predikanten kan worden verricht.

15.27 uur 21 april 2017

Randvoorwaarden

De classis mag bij het ontstaan van een predikantsvacature geen randvoorwaarden stellen, maar wel aanbevelingen doen, besluit de synode.

14.36 uur 21 april 2017

Nota mobiliteit

We focussen ons op de heilzame relatie tussen gemeente en predikant, benadrukt de scriba nog eens nu het weer over mobiliteit gaat.

Straks gaat de synode zich buigen over tegenvoorstellen en amendementen. In de wandelgangen gaat men ervan uit dat de synode de nota aanneemt, met een enkele aanpassing.

14.28 uur 21 april 2017

Interview over onderzoek diaconaat

De resultaten van het onderzoek stonden donderdag in het Reformatorisch Dagblad. Lees hier een interview met mr. A. P. Kaland, voorzitter van de Federatie van Diaconieën van de Protestantse Kerk.

De synodeleden krijgen straks een brochure over ”Toekomstgericht diaconaat”.

14.23 uur 21 april 2017

Conclusies diaconaal onderzoek

Het onderzoek is te lezen op de website van de Federatie van Diaconieën. De vijf belangrijkste conclusies:

• Diakenen doen hun diaconale werk vanuit een sterke intrinsieke christelijke motivatie om Gods liefde te tonen in de wereld.

• Diakenen vinden dat het diaconale werk van toenemend belang is om relevant kerk te zijn in een seculiere samenleving. Ze werken daarin samen met anderen zonder daarbij in te leveren op hun identiteit.

• Diaconieën kijken positief naar de toekomst, ze zien kansen het diaconale werk te versterken ondanks een krimpende kerk. Dit doen ze vanuit een realistische agenda.

• Diaconieën zetten in op meer samenwerking, meer kwaliteit, meer pr, meer focus op niet-leden en het stimuleren van hun gemeente om in actie te komen.

• Diaconieën willen zich blijvend inzetten voor de meest kwetsbaren in onze samenleving, in toenemende mate voor niet-leden. Dit in samenwerking met andere partijen die (mede) verantwoordelijkheid dragen. Daarnaast onderschrijft men het belang om wereldwijd betrokken te zijn via zending en werelddiaconaat.

14.15 uur 21 april 2017

Diaconaat

De synodevergadering gaat verder. Mr. A. P. Kaland, voorzitter van de Federatie van Diaconieën, presenteert het onderzoek ”Toekomstgericht diaconaat”. De belangrijkste bevinding is dat de maatschappelijke inzet nog steeds toeneemt. Vrijwilligers doen meer werk en de kerk geeft meer geld uit aan diaconale projecten.

13.26 uur 21 april 2017

Lunchpauze

De synodeleden gaan nu lunchen. Na de lunch is er een presentatie van de Federatie van Diaconieën. Daarna vindt er besluitvorming plaats in het kader van mobiliteit.

13.18 uur 21 april 2017

Werktijdsvermindering

De scriba stelt voor een combinatie van de termen flexibiliteit en mobiliteit te gebruiken.

Werktijdsvermindering is een uiterste maatregel, zegt voorzitter Van Dijk van de werkgroep mobiliteit. „Er moet door de classis meegekeken worden of dat correct is. Maar de regel kan iets eerder toegepast worden.”

De motie om een jaaroverzicht te maken van de taken van de classispredikant lijkt het moderamen een goede toevoeging.

13.03 uur 21 april 2017

Kosten

Wat de kosten van het wachtgeld zijn, kan Hans Runherd, die zitting had in de werkgroep mobiliteit, niet zeggen. „Van de 1800 predikanten staan 400 langer dan twaalf jaar in hun gemeente. Daarvan kunnen er 200 geen gebruik maken van de vertrekregeling, omdat zij te kort voor hun pensioen zitten.

Vraag voor de overige 200 is: wie wil dat? De predikant levert 30 procent van zijn inkomen in dat ook nog eens tijdelijk wordt. De gemeente kost het 115.000 euro.”

Runherd verwacht dat 20 predikant hiervan gebruik zullen maken. Dat kost 2 miljoen euro.

De Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) is bereid dit geld te betalen, om mobiliteit te bevorderen.

12.55 uur 21 april 2017

Wezenlijke middelen

De scriba reageert op de vragen en loopt de tegenvoorstellen en amendementen langs.

Hij heeft vooraf behoefte om „een laagje dieper te gaan. Want waar gaat het om? Om die heilzame verbintenis van predikant en gemeente. Dat predikanten met vreugde hun werk doen in de voortduur. En dat een gemeente blij is met haar predikant. Daar hopen we op en daar zien we naar uit.”

Drie middelen zijn daarbij wezenlijk volgens de scriba: het gesprek tussen gemeente en predikant, het gesprek tussen de classispredikant en de gemeente enerzijds en met de predikant anderzijds, en een vangnet of „extra faciliteit” na twaalf jaar. „Dit zijn belangrijke elementen om mobiliteit vorm te geven.”

Over het derde punt: „Het is een nieuwe voorziening om, met behoud van inkomen, uit elkaar te gaan zonder dat er sprake is van een conflict. Het is geen inperking van de mogelijkheden van predikanten, maar het is een extra mogelijkheid.”

12.40 uur 21 april 2017

Flexibiliteit

Spreek liever van een „cultuur van flexibiliteit” in plaats van een „cultuur van mobiliteit”, stelt ds. M. de Jager (classis Groningen) voor in haar amendement. „Dat zet mobiliteit in het bredere kader van roeping, teamwork en werkgelegenheid.”

12.32 uur 21 april 2017

Amendementen

De indieners van een tegenvoorstel of amendement lichten hun ideeën toe. Hete hangijzers zijn de twaalf jaar die al eerder genoemd zijn (de termijn waarna een predikant in aanmerking komt om losgemaakt te worden van de gemeente) en de uitkering van wachtgelden aan predikanten nadat zij hun gemeenten verlaten in het kader van de mobiliteit.

12.18 uur 21 april 2017

Mobiliteit

De wijziging van de desbetreffende ordinantie gaat pas in als alle besluiten over Kerk 2025 genomen zijn, zo stelt de synode. De vergadering gaat weer verder met het onderwerp mobiliteit van predikanten.

12.14 uur 21 april 2017

Zeewaardig

Synodeleden stellen vragen. Dr. Van den Broeke legt nog eens uit dat er sprake is van een paradox: de kerk wil in het kader van Kerk 2025 de regelingen „vereenvoudigen, maar de kerkorde moet wel stáán. Hoe licht of zwaar het schip ook zal worden, het moet wel zeewaardig zijn.”

De vraag die nu voorligt is: moet er geconsidereerd worden door „mindere” vergaderingen? En: wanneer moet de kerkordewijziging ingaan?

11.49 uur 21 april 2017

Ordinanties

De bespreking over de mobiliteit van predikanten wordt even onderbroken. De synode buigt zich nu eerst over een aantal wijzigingen in ordinanties. Dr. C. L. van den Broeke geeft een toelichting. De meeste classicale vergaderingen zijn positief over de voorgestelde veranderingen, zegt hij. Doel is vereenvoudiging.

11.15 uur 21 april 2017

Pauze

Dat naar de periode van twaalf jaar gekeken is, komt door de financiële consequentie – er moet wachtgeld betaald worden aan een predikant die van de gemeente wordt losgemaakt, legt de scriba uit.

De vergadering houdt pauze tot 11.35 uur. Daarna gaat het even over de wijziging van de consideratie. Vervolgens gaat de vergadering de besluitvormende fase in met betrekking tot mobiliteit.

11.08 uur 21 april 2017

Urgentie

Dr. René de Reuver. Foto RD, Anton Dommerholt Anton Dommerholt

De werkgroep heeft geworsteld met de vraag of kerkelijk werkers ook in de nota meegenomen moesten worden. Het moderamen heeft de werkgroep er echter van verzekerd dat met hen apart een gesprek gevoerd zal worden. Aandacht voor hen zou het rapport te uitvoerig maken.

De scriba, dr. R. de Reuver, reageert vervolgens op het zojuist afgesloten deel van de bespreking. Hij onderstreept de urgentie van het thema mobiliteit.

Over de term ”cultuur van de mobiliteit”, waar ook kritiek op was, zegt de scriba: „Je moet het thema omtuinen. De term cultuur geeft de piketpaaltjes van het speelveld aan.”

11.02 uur 21 april 2017

Veranderende kerk

Ds. Van Dijk, voorzitter van de werkgroep mobiliteit, bedankt iedereen voor de reactie. „Dat laat zien dat het u aan het hart gaat.”

Laat je niet verleiden om de focus op de twaalf jaar vast te houden, zegt hij. „Die grens is willekeurig. Natuurlijk moet het gesprek al eerder gevoerd worden. Vraag is wat er uit zo’n gesprek komt en wat de mogelijkheden zijn.”

Alles bij het oude laten, is geen optie zegt de voorzitter. „Een veranderende kerk vraagt om een veranderende kijk op het predikantschap.”

„Een veranderende kerk vraagt om een veranderende kijk op het predikantschap.”

10.58 uur 21 april 2017

Middel en doel

Het accent op werkgelegenheid wordt steeds groter in de loop van het stuk, vindt ouderling Verbeek (Amsterdam). „We halen middel en doel door elkaar.”

10.53 uur 21 april 2017

Veel reacties op plannen rond mobiliteit

Het rapport over mobiliteit roept veel reacties op uit de synode. Op dit moment mogen synodeleden reageren op het stuk. Het ziet er naar uit dat dit onderdeel op de agenda gaat uitlopen. De synode zou eigenlijk tot 11.00 uur vergaderen over mobiliteit. Er liggen nog een tegenvoorstel en diverse amendementen op tafel.

10.43 uur 21 april 2017

Problemen niet afhankelijk van aantal jaren

Als er problemen zijn tussen een predikant en gemeente, hoeft dat niet alleen af te hangen van de duur van zijn ambtstermijn in een bepaalde gemeente. Daar liggen vaak andere dingen onder, die ook na twee jaar naar boven kunnen komen, aldus ds. Van Elderen (classis Amersfoort).

10.31 uur 21 april 2017

Aantrekkelijk beroep

Ds. L. Bos (classis Gouda): „Blijft het predikantschap een aantrekkelijk beroep waar we goede, enthousiaste en creatieve mensen kunnen vinden?” Verder maakt ds. Bos zich zorgen over de eerder genoemde twaalf jaar. „Volgens mij is dit aantal jaren gebaseerd op termijnen voor andere ambtsdragers, maar die komen na een korte pauze vaak weer terug.”

10.28 uur 21 april 2017

Geestelijke lading

„Ik de geestelijke lading in de inleiding van het rapport in de rest van het stuk weinig tegen”, zegt ds. L. Veerman (classis Buitenpost). „Ik zou het fijn vinden als bij de voorstellen ook aandacht wordt gegeven aan de geestelijke begeleiding van de classispredikant. Leg ook nadruk op geestelijke aspecten van het beroepingswerk.”

„Leg ook nadruk op geestelijke aspecten van het beroepingswerk.”

10.22 uur 21 april 2017

Reactie Raad van Advies voor het Gereformeerd Belijden

De Raad van Advies voor het Gereformeerd Belijden (RAGB) geeft ook een reactie, bij monde van secretaris dr. G. H. Borger-Koetsier.

De binding tussen predikanten en gemeenten is een punt van zorg voor de RAGB, bijvoorbeeld als het gaat over de inzet van predikanten in andere gemeenten.

10.18 uur 21 april 2017

Reactie van GRA

Dr. Wevers, voorzitter van de Generale Raad Advies, benadrukt het belang van goede begeleiding van de mobiliteit door de classispredikant en door een consulent.

10.09 uur 21 april 2017

„Teveel sturing van bovenaf”

De classispredikant moeten volgens de commissie niet als inspecteur fungeren, daarom moet het gesprek over mobiliteit nooit de hoofdmoot worden van het vierjaarlijkse gesprek tussen de classispredikant en een gemeente.

Ook vindt de commissie dat een cultuur van mobiliteit nu teveel van bovenaf wordt opgedrongen.

Lees hier meer over het advies van de werkgroep mobiliteit. Klik hier voor de nota.

10.02 uur 21 april 2017

Reacties op mobiliteitsnota

beeld RD, Anton Dommerholt

De commissie van rapport overige zaken heeft ook naar de nota gekeken, vertelt de synodepreses. Rapporteur is ds. Pettinga (classis Edam-Zaandam). Hij krijgt het woord. De commissie heeft grote waardering voor het stuk, zegt hij. Ook maakt de commissie zich zorgen. „Als mobiliteit bij voortduur een gespreksonderwerp wordt, kan iets wat geen probleem was wel een probleem worden.”

De commissie pleit er in een motie voor het gesprek over wat roeping in deze tijd betekent in kerkenraden aan te gaan.

Ook mist de commissie een financiële paragraaf.

09.57 uur 21 april 2017

Verbondenheid

„Het is des kerks om de onderlinge verbondenheid te behouden. Samenwerking met buurgemeenten hoort daarbij”, zegt mr. Zielhuis, voorzitter van de bijzondere commissie van rapport die Kerk 2025 beoordeelt. „Als de kerk een cultuur van mobiliteit wil bevorderen, zal er een mentaliteitsverandering moeten plaatsvinden. Die kun je nooit van bovenaf afdwingen. Ook classicale vergaderingen moeten zich daarvan bewust zijn.”

Uit de consideraties in de gemeenten en classes merkt Zielhuis dat er weerstand is tegen Kerk 2025. „Dat vraagt bezinning op de vraag hoe hiermee moet worden omgegaan.”

09.48 uur 21 april 2017

Gesprek over mobiliteit

„Het gesprek met een predikant over mobiliteit begint al als je een beroep aanneemt”, aldus ds. Van Dijk. „Niet zo heftig, maar daar begint het.” Een classispredikant zal dit gesprek aanwakkeren waar dat nodig is, „als katalysator.”

In veel gevallen gaat dat gesprek ook goed, meent de predikant.

09.43 uur 21 april 2017

Zaak van gemeente

Ds. G. van Dijk, voorzitter van de werkgroep mobiliteit, krijgt het woord. „Mobiliteit is vooral een zaak van de gemeente”, stelt hij. Daarbij geeft hij aan dat critici stellen dat het teveel over dominees gaat. Verder heeft hij het over „de magische grens van twaalf jaar.” Een scenario in deze nota is dat een predikant na 12 jaar afscheid neemt van zijn gemeente om zo mobiliteit te bevorderen.

09.32 uur 21 april 2017

Werkgroep mobiliteit

De opdracht aan de werkgroep mobiliteit ging specifiek over de mobiliteit van de gemeentepredikant, legt de scriba uit.

De preses en de scriba deden als adviseur mee aan de werkgroep, die „met zorg is samengesteld.” Hier maakte onder meer ook drs. P. J. Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, deel van uit. Verder bestond deze uit: drs. Jos Aarnoudse (directeur Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer), ds. Sophie Bloemert (regionaal adviseur classicale vergaderingen Zuid-Nederland), ds. Gerrit van Dijk (gemeentepredikant, voorzitter Classicaal-Regionaal Overlegorgaan Zuid-Holland, voorzitter werkgroep), drs. Berend Kamphuis (als ouderling namens de classis Leeuwarden afgevaardigd naar de synode), ds. Gerrit van Meijeren (predikant voor het beroepingswerk), dhr. Hans Runherd (beleidsmedewerker predikantstraktementen en -pensioenen, rapporteur werkgroep) en ds. Sjaak Verwijs (directeur Bond van Nederlandse Predikanten).

09.26 uur 21 april 2017

Mobiliteit en roeping

Ds.Wilschut begint de dag met gebed, afgesloten met het gezamenlijk uitgesproken Onze Vader.

De preses, ds. K. van den Broeke, geeft de scriba, dr. R. de Reuver, het woord. Hij leidt het onderwerp Mobiliteit in. Het gaat bij mobiliteit vooral om roeping, stelt de scriba. „Roeping heeft te maken met een concrete situatie. In die situatie, in die tijd, ben je daartoe geroepen. Daar zit dus ook beweging in, dat heeft te maken met de dynamiek van de Geest.”

09.20 uur 21 april 2017

Thomas

Ds. Wilschut leest het Paasevangelie uit Johannes 19. Een van zijn trouwste kerkgangers zei eens tegen hem: „Wat ben ik toch blij met die Thomas in de Bijbel.” Ds. Wilschut: „Thomas leert ons om van ons hart geen moordkuil te maken.”

09.04 uur 21 april 2017

Tweede dag synodevergadering van start

beeld RD

De tweede en laatste dag van de synodevergadering gaat van start. Om 9.30 uur begint de bespreking van de nota ”Naar een cultuur van mobiliteit”. De dag wordt om 9.00 uur geopend door ds. R. J. Wilschut (classis Rotterdam II).

21.28 uur 20 april 2017

Liveblog gesloten

Dit liveblog is gesloten tot vrijdag 9.00 uur.

21.27 uur 20 april 2017

Sluiting

Diaken L. Hogeweg sluit de vergadering af. Morgen om 9.00 uur beginnen de synodeleden weer met de besprekingen. Op de agenda staat dan onder meer de mobiliteit van predikanten. Dat is een gevoelig thema in de Protestantse Kerk: mogen predikanten na een bepaalde periode los worden gemaakt van een gemeente om de mobiliteit te bevorderen?

Dan is er nog een presentatie van een onderzoek van de Federatie van Diaconieën. Een van de uitkomsten is dat de kerk krimpt, maar dat de diaconale inzet toeneemt.

Verder komt ook weer de kerkorde aan bod. De synode besluit met een bezinnende bespreking over het zogeheten categoriaal pastoraat. De kerk wil de komende vijf jaar gaan bezuinigen en de gemeenten meer bij het pastoraat betrekken, ook in financieel opzicht. Zo zijn er op dit moment 19 studentenpastores werkzaam (11,7 voltijdbanen). In 2025 is er nog ruimte voor maximaal zeven voltijdpredikanten. Er ligt ook een plan om schippers onder te brengen in een „varende gemeente van bijzondere aard.” Maar daarover morgen meer.

Belangrijkste momenten