Kabinet steekt hand uit naar oppositie

Zoals zoveel dit jaar zullen ook de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) voor een groot deel in het teken staan van de coronacrisis. Volg in het liveblog de laatste nieuwsupdates. 

Liveblog laatste update 22.52 uur 17 september 2020
22.52 uur 17 september 2020

Slot

De Algemene Politieke Beschouwingen 2020 zitten erop. De stemmingen over de moties hebben geen grote verrassingen meer opgeleverd. Op de valreep bleken twee door SGP-leider Van der Staaij ingediende moties ook op een meerderheid te kunnen rekenen. In de eerste motie vraagt de partij het kabinet een perspectiefnota op te stellen waarin wordt aangegeven hoe de omvang van de staatsschuld die vanwege de coronacrisis fors groter is geworden in de toekomst weer tot normale proporties wordt teruggebracht. De tweede motie gaat over criminaliteit en de oververtegenwoordiging van diverse groepen van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. De SGP vraagt daarbij om een gerichte aanpak voor het terugdringen van de criminaliteit, zowel bij deze groepen als in zijn totaliteit. De motie haalde een nipte meerderheid, dankzij de steun van VVD, CDA, PVV, FVD, Van Haga en Krol.

Volgende week dinsdag zijn er nog diverse hoofdelijke stemmingen, onder andere over voorstellen van SP, PvdA en GroenLinks om de salarissen van zorgwerkers komend jaar al structureel te verhogen. Die hoofdelijke stemmingen zijn nodig, omdat de partijen elkaar vanavond in evenwicht hielden.

Kamervoorzitter Arib bedankt alle Kamerleden en de minister-president voor hun inbreng en hamert af.

22.23 uur 17 september 2020

Schuldhulpverlening

Dan blijkt er ook nog een Kamermeerderheid te zijn die iets wil regelen voor mensen in de schuldsanering. De gedachte is dat mensen met schulden eerder in een dergelijk saneringstraject moeten kunnen instromen. De duur ervan zou moeten worden bekort van drie naar anderhalf jaar. Initiatiefnemer is D66-leider Jetten. Steun is er onder meer van de drie christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP.

22.21 uur 17 september 2020

Kernenergie

De algemene beschouwingen maken duidelijk dat een nipte Kamermeerderheid het waarschijnlijk eens is met de VVD over kernenergie. De partij stelde voor een marktconsultatie te organiseren over onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te investeren in kerncentrales in Nederland. Daarmee staat kernenergie opeens weer op de kaart, na drie jaar waarin het eigenlijk met name ging over zonne- en windenergie. Al met al een verrassende ontwikkeling, waarbij VVD en CDA een andere koers inslaan dan D66 en ChristenUnie. Die ruimte is er natuurlijk ook, omdat er op 17 maart verkiezingen zijn.

22.17 uur 17 september 2020

Kabinet steekt hand uit naar oppositie

Premier Rutte heeft namens het kabinet zijn oordeel gegeven over de door de Kamer ingediende moties. Duidelijk is dat hij de deur richting PvdA en GroenLinks niet in het slot wil gooien. Dat is ook begrijpelijk, aangezien de coalitie in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft. Een van beide partijen zal daar steun moeten geven aan de woonbegroting. Verder hoopt het kabinet dat de twee ook hun handtekening willen zetten onder het derde coronanoodsteunpakket. De reactie van Rutte op de moties hierover was dan ook constructief. De komende weken overlegt het kabinet verder over het beperken van de huurprijzen voor woningen en over het naar ander werk begeleiden van mensen die door de coronacrisis hun baan dreigen te verliezen.

20.59 uur 17 september 2020

Arib schorst vergadering voor een half uur

Kamervoorzitter Arib schorst de vergadering voor een half uur. In die tijd kan het kabinet overleggen over zijn reactie op de moties. Die reactie gaat premier Rutte straks geven.

20.58 uur 17 september 2020

Van Haga wil onderzoek naar PCR-test

Het onafhankelijke Kamerlid Van Haga dient drie moties in. Hij wil een onafhankelijk onderzoek naar de zogeheten PCR-test voor corona. Ook wil hij dat het kabinet de coronamaatregelen in de grensstreek onderzoekt en dat het zonneakkers verbiedt.

20.48 uur 17 september 2020

Van Kooten-Arissen dient geen moties in.

Femke Merel van Kooten-Arissen (ex-Partij voor de Dieren, ex-Partij voor de Toekomst) diende geen moties in.

20.46 uur 17 september 2020

Krol wil een eerlijker overheid

Het onafhankelijke Kamerlid Krol komt met drie moties. Hij wil de miljarden van het groeifonds liever inzetten voor lastenverlichting voor alle inkomensgroepen. Ook wil hij dat het kabinet onderzoek verricht naar de rekenrente van pensioenfondsen, die volgens hem veel te laag is. In een derde motie vraagt hij om een concreet plan van aanpak „voor een eerlijker en efficiënter overheid.”

20.43 uur 17 september 2020

Baudet staat tegenover alle andere partijen

FVD-voorman Thierry Baudet stelde zich op tegenover alle andere politieke partijen. Het vertrekpunt van iedereen is post-nationaal; Politieke partijen vinden Nederland niet meer belangrijk: „Er is een revolutie geweest.” FVD is de enige partij die nog opkomt voor de Nederlandse nationaliteit.

20.37 uur 17 september 2020

50PLUS: Pas op de plaats met inrichting groeifonds

50PLUS-Kamerlid Van Brenk vraagt per motie of het kabinet bij de inrichting van het zogeheten groeifonds geen omonkeerbare stappen wil zetten bij de inrichting van dat fonds, zodat partijen er straks bij de verkiezingscampagne en de formatie over mee kunnen praten.

In een andere motie vraagt zij het kabinet om met ouderenorganisaties te gaan praten over wat code zwart betekent, het gevaarlijkste scenario in de coronapandemie, met als doel dat ouderen hier minder bezorgd over raken.

20.30 uur 17 september 2020

DENK: politiek wikt, coronavirus beschikt

DENK-fractievoorzitter Azarkan stelde dat het lijkt alsof de politiek wikt en het coronavirus beschikt. Hij diende moties in over de positie van de rechtstaat, het bevorderen van stagepaatsen en het tegengaan van discriminatie.

20.25 uur 17 september 2020

Van der Staaij (SGP) dient moties in over staatsschuld, Israël en criminaliteit

SGP-voorman Van der Staaij krijgt het woord. Hij dient vier moties in. In de eerste vraagt hij het kabinet om binnen drie maanden scenario’s te schetsen „die perspectief geven op het op ter mijn terugbrengen van de schuldquote naar maximaal 60 procent van het BBP.”

In de tweede vraagt hij het kabinet om het probleem dat in de criminaliteitscijfers mensen met een niet-westerse achtergrond oververtegenwoordigd zijn „te onderkennen, te onderzoeken” en daar „een gerichte aanpak voor te ontwikkelen.”

De derde heeft betrekking op het „heropstarten van formele gesprekken binnen de Associatieraad ten bate van modernisering van het EU-Israël Associatieakkoord.”

De vierde gaat erover dat de regering het afbouwpercentage van de aanvullende beurs verlaagd moet worden zodat ook kinderen van mensen met een middeninkomen daarvan gebruik van kunnen maken.

20.17 uur 17 september 2020

Partij voor de Dieren wil 70 procent minder dieren

PvdD-fractievoorzitter Esther Ouwehand vindt de Nederland afscheid moet nemen van de intensieve veehouderij. Nederlandse boeren kunnen namelijk niet concurreren op de wereldmarkt. In haar eerste motie vraagt Ouwehand om het aantal dieren met 70 procent te verminderen, zodat er minder milieuproblemen ontstaan en er ruimte komt voor meer woningbouw. Ook vroeg ze om meer geld voor ontwikkelingssamenwerking.

20.10 uur 17 september 2020

Segers (CU) vraagt om aanpak schulden

CU-leider Segers herinnert aan het regeerakkoord, dat destijds de titel kreeg “Vertrouwen in de toekomst”. „Toen we diep in de coronacrisis zaten, was het vertrouwen in de overheid hoog”, constateert Segers.

Het dient een motie in waarin hij het kabinet vraagt om tot een waarborgfonds te komen, waardoor problematische schulden beter kunnen worden aangepakt.

In een tweede motie vraagt hij om „één perspectiefplan voor Groningen, om deze provincie koploper te maken in de energietransitie.”

In een derde motie vraagt hij het kabinet een nationaal isolatieprogramma te ontwerpen dat het isoleren van woningen makkelijker maakt en burgers op dit punt „ontzorgt.”

20.02 uur 17 september 2020

Asscher vraagt baangarantie in coronatijd

PvdA-fractievoorzitter Asscher wil in deze coronatijd zoveel mogelijk banen te behouden. Daarom vroeg hij in een motie om binnen een week een werkgarantie voor werknemers te introduceren. Dat moet wel in samenwerking met werkgevers, werknemers en overheid. Verder wil Asscher dat alleenstaanden voldoende toegang houden tot sociale huurwoningen.

19.55 uur 17 september 2020

Jetten (D66) wil betere schuldhulpverlening

Jetten (D66) zegt dat zijn partij een voorstel gaat doen om voor kinderen van twee ouders met een modaal inkomen, die niet in aanmerking komen voor aanvullende beurzen en op een of andere manier tussen wal en schip vallen, een afzonderlijke vorm van studiefinanciering te creëren. Ook dient hij een motie in die het kabinet verzoekt om de Wet schuldsanering vereenvoudigen, de toegang tot die wet te vereenvoudigen en de duur van het schuldhulpverleningstraject te beperken tot anderhalf jaar.

19.46 uur 17 september 2020

SP bezorgd over groei coronabesmettingen

SP-fractievoorzitter Lilian Marijssen maakt zich grote zorgen over de groei van het aantal coronabesmettingen. Ze diende drie moties in. De eerste gaat over betere salarissen in de zorg met ingang van volgend jaar. Verder wil de SP huurverhogingen terugdraaien en de huren vervolgens bevriezen. Tot slot vraagt de SP meer kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen. Het CDA ondertekende ook de laatste motie.

19.41 uur 17 september 2020

Heerma (CDA) wil herstelplan regionale economie

CDA-fractievoorzitter Heerma dient twee moties in. Hij wil dat het kabinet, samen met provincies, een “herstelplan regionale economie” uitwerkt. Ook vraagt het CDA het kabinet om een Planbureau voor de Veiligheid vorm te geven, zoals eerder de WRR al heeft voorgesteld. Bij de vormgeving van dit planbureau moet „de nadruk liggen op betere verbinding tussen nationale en internationale veiligheid”, aldus Heerma.

19.37 uur 17 september 2020

GroenLinks ondersteunt VVD-pleidooi voor sterke overheid

GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver ondersteunt het pleidooi van VVD-voorman Dijkhoff voor een sterke overheid. Hij erkent daarbij dat een sterke overheid niet hetzelfde is als een grote overheid. GroenLinks is het niet eens met de wens van VVD, CDA, PVV en SGP om de mogelijkheid voor de opwekking van elektriciteit door kernenergie nader te onderzoeken.

Klaver diende vier moties in. In de eerste vraagt hij om een betere betaalbaarheid van huurwoningen. De tweede gaat over het groener maken van het investeringsfonds van 20 miljard. In de derde vraagt GL om alternatieven voor de twee miljard euro belastingkorting voor bedrijven. Tot slot wil GroenLinks een zorgakkoord waarin onder meer afspraken worden gemaakt over salarisverhoging in de zorg.

19.20 uur 17 september 2020

Dijkhoff wil onderzoek naar kerncentrales

Als Dijkhoff (VVD) aan het woord komt, daagt hij Klaver (GL) uit die volgens de liberaal niet van het CO2 veroorzakende aardgas afwil, aangezien deze zich verzet tegen kerncentrales. Klaver erkent („Ik vind dit niet leuk”) dat Nederland in zijn ogen de eerste vijftien jaar niet zonder gas kan. Maar kerncentrales zijn geen alternatief, vindt hij.

Hij dient een motie in die het kabinet vraagt een marktconsultatie te houden om te onderzoeken hoe marktpartijen geïnteresseerd kunnen raken in het bouwen van nieuwe kerncentrales.

19.09 uur 17 september 2020

Moties van Wilders (PVV)

In de zogeheten tweede termijn van de Kamer, krijgen alle fractievoorzitters opnieuw het woord. Om te reageren op wat premier Rutte eerder vandaag zei. En om, desgewenst, moties in te dienen.

De eerste die het woord krijgt, is PVV-leider Wilders. Hij dient een vijftal moties in. Zo wil hij dat Rutte zijn handtekening weghaalt onder het akkoord binnen de EU over steun aan zuidelijke landen, dat het kabinet dreigende pensioenkortingen van tafel haalt, dat de Kamer uitspreekt dat „het politieke proces tegen het Kamerlid Wilders nooit had mogen plaatsvinden”, dat het kabinet de islamisering stopt, dat de salarissen in de zorg omhoog moeten en dat kabinet en Kamer „de willekeur van het OM afwijzen.”

18.08 uur 17 september 2020

Debat geschorst tot 18.45 uur

Kamervoorzitter Arib schorst de vergadering tot 18.45 uur. Daarna krijgen Kamerleden gelegenheid hun moties in te dienen.

17.41 uur 17 september 2020

Wilders: Rutte is premier van een corrupt land

Het betoog van Wilders (PVV) van woensdagochtend krijgt een vervolg. De PVV-leider zegt onder andere dat Rutte inmiddels premier is „van een corrupt land waar de rechtsstaat is begraven.”

De minister-president spreekt van „kwalificaties die ik niet onweersproken kan laten”, en noemt de rechtsstaat het belangrijkste publieke bezit.

17.05 uur 17 september 2020

Kernenergie niet uitgesloten van energiemix

Kernenergie is niet uigesloten als onderdeel van de energiemix, aldus Rutte. Dat past volgens hem bij het uitgangspunt ”sturen op CO2”. Afhankelijk van hoe het draagvlak in de samenleving zich ontwikkelt is het kabinet bereid meer onderzoek te doen, aldus de premier.

16.58 uur 17 september 2020

Nederland en Oostenrijk kijken naar minimumprijs vliegtickets

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur kijkt naar de mogelijkheid van een verplichte minimumprijs voor vliegtickets, op grond van een eerder aangenomen motie van D66. Nederland kijkt samen met Oosterrijk naar de eventuele minimumprijs. Voor het eind van het jaar moet er meer duidelijk zijn over de stand van zaken.

16.46 uur 17 september 2020

Rutte werkt aan Europees vluchtelingenbeleid

Premier Rutte gaat zich samen met de Duitse bondskanselier, Angela Merkel, de komende maanden inzetten voor het opzetten van een Europees vluchtelingenbeleid. Tot nu slaagt Europa er niet in om een gezamenlijk vluchtelingenbeleid te voeren. D66-fractievoorzitter Jetten vindt dat Europa niet per definitie hoeft te streven naar overeenstemming met de 27 lidstaten. Als Polen en Hongarije niet in kunnen stemmen met een regeling, dan zou de EU met een gekwalificeerde meerderheid een besluit kunnen nemen. Rutte erkende dat die mogelijkheid bestaat, maar hij wil daar niet bij voorbaat voor kiezen. Hij vroeg begrip voor de positie van Hongarije en Polen die zeer kritisch staan tegenover een Europees vluchtelingenbeleid. Volgens Rutte zouden deze landen wel eens mee kunnen gaan met een EU-voorstel als er een betere beveiliging van de Europese buitengrenzen is geregeld.

16.26 uur 17 september 2020

Vrede tussen Israël en Arabische landen „goed nieuws”.

Premier Rutte vindt de vrede die Israël met de Verenigde Arabische Emiraten en met Bahrein sloot, „goed nieuws”. In de Mensenrechtenraad van de VN, waar Nederland nu lid van is, maakt Nederland werk het schrappen van het vaste agendapunt om Israël de maat te nemen, aldus de minister-president.

16.05 uur 17 september 2020

CDA: Er is crisis op de woningmarkt

CDA-fractieleider Pieter Heerma stelt dat er sprake van een crisis op de woningmarkt. Hij vindt dat woningbouwcorporaties verantwoordelijkheid moeten krijgen om huurwoningen te bouwen in het middensegment. In Purmerend waar Heerma woont, worden voor ‘gewone’ huurwoningen aangeboden voor 1900 euro per maand.

15.44 uur 17 september 2020

Rutte biedt opening bij woningbeleid

Premier Rutte ziet de voordelen van een verdere verlaging van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties. Als corporaties extra sociale huurwoningen bouwen, kunnen ze een korting krijgen op de heffing. Het kabinet heeft daarvoor in de plannen voor het nieuwe jaar openingen geboden. De Kamer wil echter verder gaan. Rutte is daar niet tegen, maar er moet wel een goede dekking komen om het extra tekort dat hierdoor ontstaat. Voorafgaand aan de financiële beschouwingen zal het kabinet met de Kamer zoeken naar de mogelijkheden.

15.26 uur 17 september 2020

Rutte twijfelt bij baangarantie die Asscher vraagt.

PvdA-fractievoorzitter Asscher vraagt aan premier Rutte de garantie dat werkgevers hun werknemers die vanwege de crisis met ontslag worden bedreigd, verplicht begeleiden naar een nieuwe baan. De PvdA’er wil daarmee voorkomen dat mensen in een uitkering terechtkomen.

Premier Rutte reageert terughoudend. „Het is ingewikkeld. Het gaat wel ver voor de werkgever.”

Asscher stelt daar tegenover: „Er is een uitzonderlijke situatie. Bedrijven krijgen ook geld van de overheid. Je mag ook wat terug verwachten.

Rutte probeert een tussenweg te zoeken: „Het moet niet blijven bij een goed bedoelde inspanningsverplichting.” Rutte bepleit een „aan garantie grenzende inspanningsverplichting”. Rutte wil daar verder over doorpraten. Volgende week is hier een debat over. Daaraan voorgaand overleggen de ministers Koolmees van Sociale Zaken en Wiebes van Economische Zaken nog met werkgevers en werknemers.

14.09 uur 17 september 2020

Debat gaat verder om 14.45 uur

Na enkele vragen van Ouwehand (PvdD) over de nertsenfokkerij, die volgens haar teveel gesteund wordt bij het beëindigen van de bedrijfstak, wil Kamervoorzitter Arib gaan schorsen voor de lunchpauze. Dat doet ze vervolgens ook. Om 14.45 uur gaat de Tweede Kamer verder om, na een korte regeling van werkzaamheden, de APB te hervatten. Premier Rutte vervolgt dan zijn antwoord aan de Kamer.

13.57 uur 17 september 2020

Koopkracht ouderen verontrust 50PLUS

Kamerlid Van Brenk (50PLUS) wijst erop dat de koopkracht voor gepensioneerde slechts 0,4 procent stijgt. „Zij zijn de laatste in het rijtje. Maar de pensioenen korten 4 procent. Hoe gaan we dit nu oplossen? Dit leidt tot een koopkrachtverlies dat zijn weerga niet kent”, aldus Van Brenk.

Volgens Rutte probeert het kabinet „het netjes te doen met alle inkomensgroepen.” Ook wijst hij erop dat „voor veruit de meesten mensen de AOW de grootste component is van hun oudedagsvoorziening. En die AOW is de laatste jaren wél geïndexeerd”, zegt de premier. „Vandaar dat zij toch nog een kleine netto koopkrachtstijging hebben.”

13.43 uur 17 september 2020

SGP: Na WOII nooit een begroting met zo’n groot gat

SGP-leider Van der Staaij merkt op dat Nederland „na de oorlog nog nooit een begroting gehad heeft met zo’n groot gat.” Volgens hem geeft dat „een enorme verantwoordelijkheid naar volgende generaties om ons af te vragen: wanneer gaan we weer naar dat oude financiële normaal?”

Volgens Rutte zal dit „niet volgend jaar zijn en misschien ook niet het jaar daarop.” Hij onderstreept dat deze crisis „een andere is dan die van 2008, en dus ook om een andere aanpak vraagt.” En: „Wat ben ik blij dat we een grote appel voor de dorst kunnen opbouwen.”

Rutte laat daarom in zijn gedachten „de Zalmnorm” nog niet los. „Maar voor dít team van ministers is deze discussie minder relevant.”

13.28 uur 17 september 2020

Segers: Aandeelhouder niet altijd lief mens

Asscher (PvdA) interrumpeert de premier eveneens op het punt van de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). Hij vindt deze maatregel ineffectief, ongericht en uitlokkend tot oneigenlijk gebruik. „Waarom zou ik als PvdA dit plan gaan steunen?”

Rutte ontkent. Hij is bezorgd over het teruglopen van de 100 miljard die Nederlandse bedrijven elk jaar investeren.

Ook Segers (CU) is kritisch. Hij wijst erop dat allerlei soort van bedrijven. Naast maatschappelijk verantwoord werkende familiebedrijven, maar ook grote multinationals met veel aandeelhouders, waar het er „soms ruig aan toegaat”. „Mij gaat het erom: welke sóórt van bedrijven willen via deze regeling gaan stimuleren? Want niet alle aandeelhouders zijn lieve mensen of pensioenfondsen.”

Rutte erkent dat „bedrijven slachtoffer kunnen worden van een gure wind en ongewenste overnames.” Tegelijk benadrukt hij dat we voor de maatschappelijke transitie die we als land doormaken naar een meer groene economie de grote ondernemingen niet kunnen missen. „In het terugdringen van de CO2-uitstoot kunnen we als Nederland voorop lopen doordat die bedrijven precies diezelfde transitie aan het doormaken zijn. En doordat we dat samen doen. Laten we dus niet eenzijdig een dreun geven op die grote bedrijven”, aldus Rutte.

13.03 uur 17 september 2020

Investeringskorting BIK

SP-leider Marijnissen spuwt opnieuw haar gal over de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) die ondernemers de mogelijkheid biedt om een deel van de kosten voor nieuwe investeringen af te trekken van de loonheffing om zo de economie draaiende te houden. Volgens Rutte dalen de investeringen dit jaar met 9 procent en blijven ze ook volgend jaar achter met een bedrag van 10 miljard. Hij waarschuwt voor het banenverlies dat daardoor kan optreden. De korting is bedoeld voor alle bedrijven dat werknemers in dienst heeft. De lastendruk voor burgers neemt volgens Rutte door het kabinet af met 4,8 mld, terwijl die voor bedrijven juist met 5 miljard toeneemt. Marijnissen is door Ruttes uitleg nog niet overtuigd. „Deze redenering hebben we eerder gehoord, maar ik ben er nog niet van overtuigd dat dit extra banen oplevert.” Rutte wijst er ook op dat het kabinet jaarlijks meebetaalt aan de salarissen in de zorg. „Volgend jaar met een bedrag van ruim 1 miljard.”

12.41 uur 17 september 2020

Nationaal Groeifonds

Rutte is inmiddels beland bij de vragen over het Nationaal Groeifonds. „Dat zal ook een groenfonds zijn”, zo stelt hij partijleider Klaver van GroenLinks gerust. Daarmee bedoelt hij dat projecten voor energiebesparende innovaties zeker niet op voorhand zijn uitgesloten. „Maar het is niet zo dat elke klimaatsparende maatregel leidt tot economische groei.” Rutte is het eens met SGP-leider Van der Staaij dat gezonde overheidsfinanciën het uitgangspunt moeten blijven. Toch ziet hij reden om tijdelijk van de strenge begrotingseisen af te wijken: Nederland beleeft een ongewone crisis. „De onderliggende economische structuur is nog niet aangetast, er is sprake van vraaguitval. Dat rechtvaardigt tijdelijk een ander beleid.” De belangrijkste vragen van de toekomst gaan volgens Rutte over veiligheid, het behoud van banen en over de vraag „wat voor soort samenleving we willen zijn.”

12.27 uur 17 september 2020

Bezoekregeling verpleeghuizen

Van Brenk vult aan dat zij bij de behandeling van de tijdelijke coronawet zal ingaan op de bezoekregeling voor verpleeghuizen in het geval van een mogelijke tweede golf. Rutte zegt nog niet op alles vooruit te kunnen lopen, „maar een generieke maatregel waarin in alle locaties een bezoekverbod van kracht wordt willen we niet meer”, aldus de premier.

12.21 uur 17 september 2020

Rutte: Ik wil geen tweestromensamenleving

50PLUS-Kamerlid Van Brenk is bezorgd dat er opnieuw stemmen zullen opgaan om ouderen en andere kwetsbaren te isoleren, om jongeren zo zo weinig mogelijk te ‘hinderen’ met strenge maatregelen. Dat zal nooit de aanpak worden van het kabinet, verzekert Rutte. „Tot zo’n samenleving wil ik mij nooit bekennen.” Geen enkele groep in de samenleving wil ziek worden en iedereen wil blijven meedoen, aldus Rutte.

12.16 uur 17 september 2020

Jetten blijft vragen stellen over testcapaciteit

D66-leider Rob Jetten blijft hameren op het belang van de testcapaciteit. Hij wil dat het kabinet nauwkeurig aangeeft welke inspanningen het de afgelopen maanden heeft verricht om de capaciteit te vergroten. Als daarbij dingen zijn misgegaan, moet het kabinet dat in kaart brengen en verbetermaatregelen treffen, aldus Jetten.

12.13 uur 17 september 2020

Cruciale medicijnproductie

CDA-fractievoorzitter Heerma vraagt hoe het is gesteld met de inspanningen om de productie van cruciale medicijnen naar Europa te halen, zodat de afhankelijkheid van niet-Europese landen afneemt. Rutte belooft daar later in het debat op terug te komen. Als DENK-Kamerlid Azarkan nog een keer terugkomt op het vaccinatiebeleid herhaalt Rutte dat Nederland geen vaccinatieplicht heeft. Werkgevers kunnen volgens hem dan ook niet eisen van hun werknemers dat die zich laten inenten.

12.05 uur 17 september 2020

Deugdelijkheid test

Het onafhankelijke Kamerlid Van Haga stelt de deugdelijkheid van de coronatest (in jargon: de PCR-test) aan de orde. Volgens hem is de foutmarge van deze meetinstrumenten te groot en spreken sommige wetenschappers al van een PCR-gate. Als het aantal patiënten dat op de ic’s wordt opgenomen op een dag met tien stijgt, is dat volgens Van Haga statistisch niet-significant. Hij maakt bezwaar tegen maatregelen die de samenleving op grond van dergelijke kengetallen „om zeep helpen.” Rutte herhaalt dat het kabinet vertrouwen heeft in de RIVM-modellen. Hij zegt ook dat het kabinet open staat voor kritiek en voor andere inzichten, maar in dit opzicht is hij het niet met Van Haga eens.

11.55 uur 17 september 2020

Van der Staaij vraagt aandacht voor verfijnde grondrechtentoets

SGP-leider Van der Staaij roept in herinnering dat er tijdens de eerste coronagolf discussie was over het inperken van grondrechtelijke vrijheden -demonstratievrijheid en kerkdiensten- via noodverordeningen. Een grondrechtentoets is volgens hem noodzakelijk. Volgens Rutte probeert het kabinet daar zo goed mogelijk invulling aan te geven. „Dit aspect is zeker onder de aandacht”, zo stelde hij Van der Staaij gerust.

11.49 uur 17 september 2020

Rutte: Extra maatregelen goed voorbereiden

Ook Klaver (GroenLinks) en Jetten (D66) melden zich bij de interruptiemicrofoon om hun zorgen over de testcapaciteit kenbaar te maken. Zij vinden ook dat de Tweede Kamer slecht is geïnformeerd over de op handen zijnde aanscherping van de coronamaatregelen. Volgens Rutte wil het kabinet de maatregelen zo vroeg als mogelijk naar buiten brengen, maar moet een en ander met het oog op het draagvlak grondig worden voorbereid. Vrijdagavond wordt als het goed is ook duidelijk wanneer de testcapaciteit op orde zou kunnen zijn.

11.39 uur 17 september 2020

Tweede golf?

De tweede dag is begonnen. PvdA-leider Asscher maakt duidelijk dat hij van Rutte heldere antwoorden verwacht op de vraag hoe het kabinet de testcapaciteit gaat verruimen. „Als we de tweede coronagolf niet weten af te weren, kan deze begroting de prullenbak in”, aldus Asscher. Volgens Asscher is voldoende testcapaciteit cruciaal om het zicht op het virus te houden en blijkt nergens uit dat het testbeleid nu onder druk staat doordat te veel burgers zonder klachten zich zouden laten testen.

10.53 uur 17 september 2020

Livestream dag 2 APB

Gisteren maakten de fracties in de Tweede Kamer duidelijk wat ze vinden van de plannen van de regering. Vandaag antwoordt premier Rutte de Kamer.

APBR

Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

06.46 uur 17 september 2020

Rutte wacht kritische oppositie, op zoek naar concessies

Na de Tweede Kamer is donderdag het kabinet aan de beurt tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Premier Mark Rutte zal ingaan op de vragen en wensen die de partijen een dag eerder aan het kabinet hebben gesteld over de begroting van volgend jaar.

Het kabinet zal de oppositie op de een of andere manier de hand moeten reiken, want het heeft in de Tweede noch de Eerste Kamer een meerderheid. Het heeft de steun van de oppositie nodig om zijn begroting voor volgend jaar aangenomen te krijgen.

Op de eerste dag van het debat kwamen een aantal zaken steeds terug. De oppositiepartijen willen dat er iets aan de huurverhoging wordt gedaan. Op Prinsjesdag is het kabinet ze al deels tegemoet gekomen. De regeringspartijen hebben al aangegeven nog wel een keer naar de huren te willen kijken.

Ook de zorg is een terugkerend onderwerp. Bijna de hele oppositie wil een structurele loonsverhoging voor zorgmedewerkers. Het kabinet heeft zich tot dusver daar steeds tegen gekeerd. Wel komt er een commissie die gaat studeren op structurele problemen in de zorg waaronder de salarissen.

Een ander pijnpunt voor de oppositie is het investeringsaftrek voor het bedrijfsleven. Dat plan is tot ergernis van de oppositiepartijen nog niet uitgewerkt. Het gaat om 2 miljard euro en de oppositie ziet het als goedmakertje voor het bedrijfsleven omdat de winstbelasting voor grote bedrijven niet omlaag gaat. Dat geld zou veel beter naar de zorg kunnen gaan, betoogde SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen woensdag.

23.56 uur 16 september 2020

Krol wil 20 miljard voor lastenverlichting

Henk Krol (ex-50PLUS) vindt dat de overheid volgend jaar 20 miljard voor lastenverlichting uit moet trekken. Die moet ten goede komen aan de lage en middeninkomens. Krol verzet zich tegen het investeringsfonds waarin de regering in de komende jaren 20 miljard stort; hij noemde dat het „verspilfonds”.

23.37 uur 16 september 2020

Baudet beoordeelt tien jaar Rutte

FVD-voorman Thierry Baudet maakte de balans op van tien jaar Rutte. Volgens hem is er „een ravage aangericht”. Er is sprake van „een kaalslag in de zorg, het onderwijs en de volkshuisvesting”. Om zijn betoog kracht bij te zetten, liet hij onder meer grafieken zien over de toename van het aantal niet-westerse immigranten, het gebruik van bijstandsuitkeringen door allochtonen en toename van het aantal verkrachtingen. Verder hekelde hij steeds verdergaande invloed van de Europese Unie.

23.21 uur 16 september 2020

50PLUS pleit voor generatiepact

50PLUS-fractievoorzitter Corrie van Brenk vindt dat er een generatiepact zodat ouderen kort voor hun pensioengerechtigde leeftijd eerder kunnen stoppen. „Zij maken zo banen vrij voor een nieuwe generatie die midden in deze crisis een weg moeten zien te vinden. Breng deze belangen bij elkaar, speel ze niet tegen elkaar uit. Gaat het Kabinet zich sterk maken voor het generatiepact?”

Belangrijkste momenten