Zoeken naar het goede leven

2

Stefan Paas noemt zijn boekje ”Zoeken naar het goede leven” een essay. Het boek is bedoeld om een breed lezerspubliek in kennis te stellen van het belang van de theologie voor zowel geloofsgemeenschappen als de wetenschap en de maatschappij in hun geheel. Het essay is mogelijk de aanzet tot een boek dat hij in de toekomst hoopt te schrijven. Paas is hoogleraar missiologie aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam en in Kampen en lid van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Hij is de voormalige Theoloog des Vaderlands, een titel hem door een jury toegekend.

Paas probeert duidelijk te maken hoe de theologie kan bijdragen tot een beter begrip van de wereld waarin wij leven, als aanvulling op de inbreng vanuit de verschillende wetenschappelijke disciplines. Hij vindt dat de theologie aan de universiteit thuishoort en daar een onmisbare wetenschappelijke bijdrage kan leveren en dat deze daarnaast een essentiële rol vervult in geloofsgemeenschappen. Hij zegt dat de theologie een bindende rol kan vervullen binnen de geesteswetenschappen en ook de vakwetenschappen van dienst kan zijn bij het doordenken van hun bronnen. Ook vindt hij het van belang dat de theologie, breed opgevat, rekenschap geeft van de religieuze wortels van onze maatschappij en dat deze in het algemeen bijdraagt aan het „zoeken naar het goede leven”, de titel van zijn essay.

De indruk wordt gewekt dat zijn beschouwing geschreven is als een soort achterhoedegevecht, als protest tegen het verdwijnen van de theologische faculteiten aan onze universiteiten. Immers, slechts aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit Amsterdam vinden we nog zulke faculteiten, naast de bijzondere theologische universiteiten zoals in Apeldoorn en Kampen. Niettemin lees ik geen duidelijk verzet tegen die teloorgang, en ook niet dat zich binnen de faculteit religie en theologie aan de VU intussen een breed scala van activiteiten bevindt, van protestants (orthodox en remonstrants) tot islamitisch en boeddhistisch. Die ontwikkeling moge interessant zijn voor wetenschappelijk onderzoek, om een christelijke gemeente te dienen is er verdieping nodig, zoals aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), in Groningen en aan de VU gevestigd. Paas probeert een lans te breken voor de bijdrage van de theologie om de weg naar het goede te vinden. Hij heeft mij evenwel niet duidelijk gemaakt dat de gewezen brede weg naar het goede, laat staan naar de Algoede leidt. Voor wat hij wil bereiken is een algemene faculteit geesteswetenschappen onvoldoende. Ik ben daarom blij dat er indertijd is besloten tot oprichting van de PThU en dat er nog steeds theologische opleidingen mogelijk zijn aan genoemde bijzondere universiteiten.

Zoeken naar het goede leven. De toekomst van de theologie, Stefan Paas; uitg. KokBoekencentrum; 58 blz.; € 8,95