Zending CGK voor onbereikte én bereikte volken

Synode CGK 2019
beeld RD

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) had dinsdag in Nunspeet een buitenlands tintje. Het ging over zending in Indonesie, kerken in Barcelona en Botswana en onbereikte volken. En over het coronavirus.

Het bezinningsuur is net achter de rug als synodevoorzitter ds. J. G. Schenau de synodeleden vraagt of ze recent in China zijn geweest. Er is contact geweest met het RIVM over het dodelijke coronavirus. Bovendien bezoeken buitenlandse gasten deze week de synode. Maar al gauw blijkt dat geen enkel synodelid onlangs China heeft bezocht.

De landelijke vergadering besteedt een groot deel van de middag aan een rapport van deputaten zending. Daarin wordt onder meer voorgesteld om de minimumafdracht per gemeentelid per jaar te verhogen van 11,20 euro naar 15,80 euro. Een flinke stijging; daarnaast moet de christelijke gereformeerde zending kosten gaan besparen.

Maar eerst spreekt ds. Silas Nefefe uit Zuid-Afrika de synode toe. Hij is dankbaar voor het zendingswerk in Venda en Kwandebele. „En u bent ook de Iyani Bijbelschool begonnen.” Ds. Nefefe spreekt van een „partnerschap” in het Evangelie. „Als kerken mogen we deze relatie nooit vergeten. Tot op de dag waarop Christus wederkomt.”

Er zijn in Zuid-Afrika ook „uitdagingen”, zoals de impact van sociale media op jongeren. „De kerk moet trouw blijven aan het Evangelie.” Daarnaast is het belangrijk om kerken in grote steden te stichten en hiv/aids en werkloosheid te bestrijden, aldus de predikant.

Hij weet dat de kwestie vrouw en ambt hoog op de agenda van de CGK staat. „We zijn ons ervan bewust dat u te maken heeft met de zeer gecompliceerde en moeilijke kwestie van vrouw en ambt. We moedigen u aan om trouw te blijven aan Gods Woord en Zijn Geest. We blijven voor u bidden, zodat de kerken één in Christus blijven.”

Ook ds. Rethabile Sibeko uit Botswana stipt het onderwerp aan. Het is volgens hem de taak van de kerk om „de tekenen van de tijd te verstaan, om getuige te zijn van het Koninkrijk van God.” En dat verstaan van de tekenen van de tijd heeft ook gevolgen voor de visie van de kerk op vrouwelijke ambtsdragers, vindt hij. „Is de Bijbel echt tegen vrouwen in de bediening? Tijdens Zijn werk op aarde heeft Jezus vrouwen in Zijn bediening betrokken.” De uitspraken van Paulus over het zwijgen van vrouwen tijdens de samenkomsten van de gemeente hebben volgens hem een „lokale en beperkte betekenis.”

De CGK ondersteunen het opbouw- en zendingswerk van de Gereja Toraja Mamasa (Torajakerken) in Indonesië. In die kerk zijn al vijftig vrouwelijke predikanten actief, blijkt even later.

De CGK steunen ook zendingswerk dichter bij huis: in Barcelona en Parijs. In de Chapelle de Nesle, in het centrum van de Franse hoofdstad, ziet ds. Samuel Foucachon groei in „aantal, diepgang en structuur.” Binnenkort worden de eerste ouderlingen bevestigd. Mensen die de kerk bezoeken, geven aan dat ze dat doen vanwege onder meer de „waardevolle diensten” en de „diepte van de gereformeerde theologie.” Een punt van zorg is de huisvesting. De kerkzaal zit ’s zondags doorgaans vol en ruimte om uit te breiden is er niet. „We hopen een betere plek te vinden in de buurt van de kerklocatie.”

Groei is er ook in Barcelona, zegt Guido Groeneveld. Iedere zondag bezoeken zo’n 95 mensen de kerkdienst van Ciutat Nova. De gemeente denkt na over het beginnen van kerkelijk werk in Girona.

Dan volgt een inhoudelijke bespreking van het rapport van deputaten zending. Ouderling W. Hijmissen (Lelystad) vindt dat de CGK zich meer moeten richten op gebieden waar mensen nog nooit het Evangelie hebben gehoord. „Onze primaire opdracht is om Jezus Christus te verkondigen als Redder van de wereld. We hebben blijkbaar moeite met loslaten.” Hij doelt op zendingsprojecten waarbij de CGK al tientallen jaren betrokken zijn, zoals in Indonesie. Ook vraagt hij om meer samenwerking met andere kerken van gereformeerd belijden, zoals de Hersteld Hervormde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Ds. H. Korving zegt namens deputaten dat zending méér is dan het brengen van het Evangelie in onbereikte gebieden. De CGK doen dat in Thailand en Europa, maar er is meer. „In langlopende zendingsprojecten moet je je op een gegeven moment overbodig maken. Maar dat moet zorgvuldig gebeuren; het is maatwerk. Heel veel hangt af van de lokale situatie. Ook loyaliteit speelt een rol.”

Een voorstel van ouderling Hijmissen om de werkzaamheden van de deputaatschappen zending en evangelisatie onder één paraplu samen te brengen, krijgt onvoldoende steun in de synode. Dat geldt ook voor zijn voorstel om samenwerking te zoeken met andere kerken van gereformeerd belijden om meer aandacht te geven aan de primaire zendingsopdracht.

De synode gaat, met enkele aanpassingen, akkoord met een reeks voorstellen in het deputatenrapport. Een financiële commissie gaat nog kijken naar de voorgestelde verhoging van de omslag uit de kerken en de voorgenomen bezuinigingen bij de zending.

Ook wordt er groen licht gegeven voor gesprekken met netwerkorganisaties als City to City Europe en Intercultural Church Plants, maar die moeten gericht zijn op „het delen van kennis” en nog niet direct op het starten van nieuwe zendingsprojecten.

De synode gaat verder akkoord met een onderzoek naar herziening van de kerkorde. Dat onderwerp komt terug op de generale synode van 2022. De huidige synode zal wat langer duren dan gedacht. Er staan extra vergaderingen gepland op 25 en 26 mei en zo nodig in september.