Vrouwelijke ouderling en predikant nog even in de wacht

Synode GKV 2017
De synodevergadering trok enkele tientallen belangstellenden, te zien op de voorgrond. beeld RD

Nu de generale synode van de GKV het principebesluit heeft genomen om de kerkelijke ambten te openen voor vrouwen, staat de vergadering zaterdag voor de vraag hoe dit besluit moet worden uitgevoerd.

De kerkvergadering wil voorkomen dat het besluit voor- en tegenstanders van vrouwen in de ambten uit elkaar drijft. Daarom moet de volgende synode, in 2020, de besluiten bevestigen die zijn genomen over de openstelling van de ambten van ouderling en predikant, aldus preses ds. M. H. Oosterhuis. „De kerken krijgen ruimte om erop te reflecteren. Het voorstel dat zaterdag besproken wordt, is dat het besluit na de volgende synode definitief wordt.”

De synode stemde vrijdag eerst over het verlenen van preekconsent aan vrouwen en daarna over de openstelling van het predikantsambt. Drie van de 32 leden stemden tegen de mogelijkheid om vrouwen preekconsent te geven, twee onthielden zich.

Volgens ds. Oosterhuis zijn de GKV tot de conclusie gekomen dat er in de Schrift geen redenen zijn te vinden om vrouwen „categorisch te weren van de preekstoel en uit het ambt van predikant. Bepaalde dingen die het Nieuwe Testament zegt over dienen in de kerk kun je moeilijk een op een betrekken op de ambten zoals wij die kennen.”

Tijdens de bespreking van het deputatenvoorstel bleek een minderheid van de synodeleden tegenstander te zijn van de openstelling van de ambten. Ouderling J. J. van der Tol (Blija) stelde dat het ambt aller gelovigen en de bijzondere ambten verward worden als het gaat om de nieuwtestamentische ruimte voor vrouwen om vanuit het Woord te spreken.

Ds. D. S. Dreschler (Hardenberg-Heemse): „Dit besluit gaat in tegen de uitleg van Gods Woord. Vijfentwintig jaar geleden reageerden we afwijzend op vergelijkbare ontwikkelingen in andere kerken. Gods Woord is niet veranderd.”

De synode besloot vrijdag om geen consequenties te verbinden aan het geheel of gedeeltelijk opzeggen van zusterkerkrelaties door buitenlandse kerken. „We willen hen juist oproepen om het gesprek te blijven aangaan. Niet met gelijke munt terugbetalen, maar de deur openhouden”, aldus ds. C. T. Basoski (Groningen).

De preses en de assessor van de synode krijgen de taak om samen met de deputaten betrekkingen buitenlandse kerken aan een aantal zusterkerken persoonlijk brieven te overhandigen en de besluiten van de synode toe te lichten.