Synode NRC na twee vergaderdagen gesloten

Groepsfoto van alle afgevaardigden tijdens de slotdag van de NRC-synode, donderdag. beeld RD
3

In Grand Rapids vergadert de generale synode van de Netherlands Reformed Congregations. De laatste van twee impressies.

Synodepreses ds. J. den Hoed opende donderdag de tweede vergaderdag met een meditatie over Psalm 61:3 en sprak over „de roep tot God vanuit een overstelpt hart.” De Heere heeft een volk dat zichzelf niet kan brengen tot de geestelijke Rotssteen Christus, maar begeert daar door Gods Geest gebracht te worden.

De synodale educatiecommissie heeft sinds enkele jaren haar eigen coördinator in dienst in de persoon van C. P. Verhoef. Sinds 1 augustus is hij volledig in dienst om de eigen scholen bij te staan en te adviseren. De SEC heeft goede contacten met de VGS en de Driestar educatief.

Het deputaatschap voor bijzondere noden van de Gereformeerde Gemeenten geeft jaarlijks een forse bijdrage aan onze scholen in Noord-Amerika. Daarmee worden ouders geholpen die de financiële offers voor het reformatorisch onderwijs niet kunnen opbrengen. Omdat het christelijk onderwijs veelal niet of nauwelijks wordt gesubsidieerd, moeten ouders dit zelf bekostigen. Daarbij gaat het veelal om bedragen tussen de 12.000 en de 16.000 dollar per gezin per jaar.

Ook waar het christelijk onderwijs nog deels gesubsidieerd wordt, staat dit onder grote druk. Zo heeft de overheid van de provincie Alberta (Canada) in november 2017 een wet aangenomen waarin alle scholen verplicht worden lgbtq-verenigingen toe te laten, ook als slechts één leerling daarom vraagt. Daarbij mogen de ouders niet op de hoogte worden gesteld. Een rechtszaak inzake deze wet tegen de overheid van Alberta is afgewezen.

2018-09-20-KRK01-bijnrcsynod20-2-FC_webSynode NRC houdt eerste vergaderdag

Momenteel loopt er een hoger beroep van 61 scholen bij het gerechtshof van Alberta. Dit is een zaak van grote zorg omdat de minister van Onderwijs in Alberta heeft aangegeven dat niet alleen de subsidie, maar ook de accreditatie van deze scholen ter discussie staat.

De classis Oost vroeg de generale synode hoe om te gaan met het in Noord-Amerika actuele fenomeen van embryoadoptie. Dit in het licht van Gods Woord en het sacrament van de heilige doop. In de Verenigde Staten en Canada zijn naar schatting 1 miljoen ingevroren embryo’s als gevolg van kunsmatige bevruchting (IVF). Dit leverde een uitvoerige discussie op. De kerkvergadering besloot een commissie in te stellen die onderzoek moet doen naar de Bijbels-ethische, medische, juridische en kerkrechtelijke implicaties van embryoadoptie. Hierbij zullen ook de zusterkerken in Nederland en de RCNA, de zusterkerk van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland in Chilliwack, betrokken worden. De commissie rapporteert aan de volgende synode, in 2020.

Aan het einde van de vergadering werden enkele hartelijke woorden uitgesproken door zowel de voorzitter, ds. J. den Hoed, alsook de tweede voorzitter, ds. P. van Ruitenburg, waarna laatstgenoemde de vergadering besloot. We mogen terugzien op een goede synode waarin eenheid en verbondenheid ervaren werden. De Heere regeert en houdt Zijn Kerk in stand.