Synode GGiN: Constructieve gesprekken met GG

De synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland vergaderde woensdag in Barneveld. beeld RD, Anton Dommerholt

De gesprekken tussen de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) en de Gereformeerde Gemeenten (GG) zijn goed en constructief verlopen. Dat maakte ds. A. van Voorden (Leerdam) bekend op de synode van de GGiN die woensdag werd gehouden in Barneveld.

Het overleg tussen beide kerkverbanden heeft geleid tot het opstellen van de brochure ”Wet en Evangelie. De Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de prediking van Gods Woord”. De commissie die de gesprekken heeft gevoerd over kerkelijke eenheid met de Gereformeerde Gemeenten (GG) is omgezet in het deputaatschap Contact met kerken.

geuzeDs. A. Geuze synodepreses GGiN

Het deputaatschap zou graag zien dat de GG duidelijk omschrijven wat ze bedoelen met de zogeheten voorwaardelijk en onvoorwaardelijke beloften. „Het gevaar is anders groot dat de onderscheiden beloften in elkaar overvloeien, en dat de nadruk zo sterk op de beloften wordt gelegd dat het soevereine werk van God wordt miskend”, aldus ds. Van Voorden. Hij wijst erop dat een ernstige, separerende prediking noodzakelijk is, „waarin wordt aangewezen hoe de Heere Zijn kinderen brengt tot het gelovig aannemen van de beloften.”

dsschultinkDs. Schultink op bidstond GGiN: Onze gemoedelijkheid en traantjes tellen niet mee

Evangeliebeloften

Over het in de GG gemaakte onderscheid tussen evangelie- en verbondsbeloften en de plaats van de beloften in de prediking kon geen overeenstemming worden bereikt, mede omdat er binnen de GG verschillend over wordt gedacht. Over dit punt zijn de gesprekken met de GG beëindigd.

De voorzitter van het curatorium, ds. A. Schultink (Rhenen), maakt bekend dat ds. A. van Voorden zijn taak als docent aan de Theologische school neerlegt. In zijn plaats benoemt de synode ds. J. A. Weststrate (Elspeet) tot docent Bijbelse geschiedenis en kerkgeschiedenis.

Ds. A. van Voorden en ds. A. Geuze, die vorig jaar overkwam van de RCNA te Chilliwack (Canada) naar de gemeente Gouda-Gerbrandyweg, worden benoemd tot deputaat (bestuurslid) van de Theologische school en tot curator. Het curatorium liet eerder dit jaar W. J. van Meijeren (29) uit Barneveld toe tot de opleiding voor predikant.

De GGiN zijn bezig met een actualisering van de Dordtse Kerkorde. Deze aanpassing heeft plaats in nauw overleg met de Gereformeerde Gemeenten en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Naar verwachting heeft het deputaatschap Algemene kerkelijke zaken de definitieve conceptversie volgend jaar gereed.

Ook moet er volgend jaar een aangepaste appelregeling op tafel liggen. Die moet erin voorzien dat er correctiemogelijkheid is om onrecht en willekeur in de plaatselijke gemeente en de classis te voorkomen, „en te bevorderen wat recht is.”

Verklaring omtrent gedrag

Kerkenraden kunnen sinds 1 november 2018 een ”Verklaring omtrent gedrag” (VOG) opvragen voor vrijwilligers die met jeugd omgaan. Het deputaatschap Algemene kerkelijke zaken krijgt de taak om hierover een advies op te stellen voor de kerkenraden.

Het verzoek van Classis Zuid om bijzondere kerkdiensten, zoals synodepreken en bevestigings- en intredediensten, open te stellen voor de kerktelefoon, wordt aangenomen. Ds. J. A. Weststrate geeft aan dat de Zuid-Afrikaanse gemeente te Pretoria en de Amerikaanse gemeenten van de RCNA ook graag meeluisteren. Besloten wordt deze diensten ook open te zetten voor deze gemeenten.

Eveneens van Classis Zuid is het verzoek om tot een uniforme richtlijn te komen voor trouwjurken. In veel gemeenten wordt er getrouwd in tamelijk lichte kleuren, constateert ouderling L. J. de Waal (Oud-Vossemeer). „In het rapport ”Eerbaar door het leven” is afgesproken dat ze eenvoudig, eerbaar en donker voor Gods aangezicht verschijnen.” Ouderling M. J. Visser (Gouda-Gerbrandyweg) stelt dat de kerkenraad de eerste verantwoordelijke is. Ouderling J. A. Don (Veenendaal) sluit zich daarbij aan. Ouderling C. Dubbeld (Gouda-Gerbrandyweg) wil de nadruk leggen op „stemmig en eerbaar; niet bloot van onder en niet bloot van boven.” Ds. J. Roos zou de zinsnede „eenvoudig, eerbaar en donker” liefst willen handhaven. De synode besluit de uitspraak niet te herroepen, maar kerkenraden op te roepen zich eraan te houden dat de kleding eenvoudig, eerbaar en stemmig moet zijn.

De inspanningen van de Classis Oost hebben er het afgelopen jaar niet toe geleid dat de verwikkelingen in de gemeente van Opheusden voor zowel de bezwaarde leden en de kerkenraad bevredigend zijn afgehandeld.

Gezien de verontrusting binnen de gemeente heeft de Classis Oost besloten om vanaf 30 juni per zondag twee extra kerkdiensten te beleggen in het kerkgebouw in Opheusden. Deze diensten worden geleid door ambtsdragers uit de classis. Dit besluit is afgelopen vrijdag bekend gemaakt aan de gemeente.

Appelschriften

In besloten comité behandelt de synode elf appelschriften die betrekking hebben op de verwikkelingen die zich in het afgelopen jaar hebben voorgedaan in de gemeente van Opheusden.

Het deputaatschap Kerkelijke dienstverlening komt eind dit jaar met de uitgave ”Om de Christelijke waarheid” dat is gebaseerd op bijdragen van L. M. P. Scholten in de Wachter Sions.

Voor het deputaatschap Psycho-sociale hulp stelde het ds. G. H. Kerstencentrum een handreiking op. Deze is bedoeld voor ambtsdragers die in de (vacante) gemeenten preeklezen. Het geeft hun handvatten om preken „waarin het gebruik van geweld van ouders naar kinderen wordt gelegitimeerd of waartoe wordt opgeroepen”, aan te passen. Er is volgens de handreiking geen Bijbelse grond om kinderen te mishandelen.

Ds. O. M. van der Tang (Alblasserdam) plaatste kanttekeningen bij de oproep om „letterlijke oproepen tot het slaan van kinderen” niet voor te lezen. „Dan kunnen we Spreuken 23:13 en 14 ook niet meer lezen.” Ds. J. Roos (Barneveld) erkent de problematiek van kindermishandeling. „Ik zou dit punt graag dieper willen doordenken.” Ouderling W. Verboom (Vriezenveen) merkt op dat hij geen oudvader weet te noemen die oproept tot het slaan van kinderen. De synode besluit dit onderwerp te agenderen voor de vergadering van volgend jaar.

De synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) vergaderde woensdag in Barneveld. Ds. A. Geuze uit Gouda zat de synode voor. In het moderamen waren gekozen ds. M. Krijgsman (Arnemuiden), ds. O. M. van der Tang, ouderling G. R. J. van Heukelom (Nieuwerkerk) en ouderling W. Verboom. Ouderling Dubbeld (Gouda-Gerbrandyweg) was scriba-questor, ouderling M. W. Stouten (Terneuzen) tweede scriba.