Synode GG 2019: wat zijn de besluiten?

Synode GG 2019
In Gouda vond donderdag de laatste zittingsdag van de generale synode van de Gereformeerde Gemeenten plaats. beeld RD, Anton Dommerholt

Met de afronding van de laatste zittingsdag donderdag is de generale synode 2019 van de Gereformeerde Gemeenten voorbij. De afgevaardigden kwamen twee dagen bijeen in september, twee in oktober en twee in januari. Een overzicht van de belangrijkste besproken zaken.

 • Traditiegetrouw sprak de synode in de septembervergaderingen met vertegenwoordigers van buitenlandse kerken waarmee een correspondentieband wordt onderhouden.
 • De synode stemde in januari in met een herziening van de Dordtse Kerkorde. In deze ‘grondwet’ voor kerkelijke regels bleken door veranderingen in de tijd zowel inhoudelijke als tekstuele aanpassingen nodig. Tijdens de eerdere zittingsdagen is de concepttekst van deze herziene kerkorde uitgebreid besproken.
 • De synode nam een nieuwe appelregeling aan. Hierin worden de regels vastgelegd over de kerkelijke rechtsgang. Nieuw is onder meer de instelling van een voorbereidingscommissie binnen de classis, die een appelzaak procedureel kan voorbereiden voordat de classis bijeenkomt. Dit komt de voortgang van de appelprocedure ten goede.
 • Uit de besprekingen van het rapport van het curatorium van de Theologische School bleek dat de opleiding een ontwikkelplan voor studenten heeft opgesteld. Onderdeel daarvan is een assessment.
 • De Theologische School schaft het onderscheid tussen vaste en vakdocenten af, waardoor de opleiding alleen docenten kent. De huidige vakdocenten zijn door de synode allen benoemd tot docent.
 • Het docentenkorps en het curatorium kennen enkele personele wijzigingen. Zo vertrekken rector ds. P. Mulder en voorzitter van het curatorium ds. J. J. van Eckeveld vanwege hun leeftijd aan het einde van dit cursusjaar. De synode benoemde nieuwe curatoren, zowel een primus als secundi.
 • De Zending Gereformeerde Gemeenten bezint zich op een nieuw zendingsveld. Met het oog op zendingsgemeenten die toegroeien naar instituering, wordt het gemis aan (zendings)predikanten gevoeld.
 • De synode sprak zich uit tegen kanselruil met predikanten van andere kerkverbanden.
 • In het evangelisatiewerk wordt de rol van de plaatselijke gemeente steeds belangrijker. Het deputaatschap richt zich op toerusting daarbij.
 • Een commissie bezint zich op verzoek van de synode in de komende tijd op het onderwerp ”reproductieve medische technieken”, zoals IVF, embryo-adoptie en draagmoederschap.
 • De vergadering stemde in met een rapport over de beloften. Daarin wordt uitgelegd hoe het onderscheid tussen verbondsbeloften en evangeliebeloften moet worden gezien.
 • De vergadering nam een verklaring aan over de Statenvertaling. Een door de synode ingestelde commissie moet de bezinning op de verstaanbaarheid van de vertaling in de komende tijd voortzetten.
 • Er komt overheidsbekostiging voor de opleiding tot godsdienstleraar van de Cursus Godsdienstonderwijs (CGO). Deze bekostiging is mogelijk dankzij een samenwerkingsovereenkomst met Driestar educatief, die binnenkort definitief vorm moet krijgen.
 • De synode biedt meer ruimte om ouderlingen als pastoraal werker extra betaald werk te laten doen.
 • De GG stellen een meldpunt in voor seksueel misbruik in kerkelijke relaties.