Synode CGK spreekt over bezwaren tegen uitspraak homoseksualiteit

Synode CGK 2016

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) vergadert vrijdag achter gesloten deuren (in comité) verder over vijftien zogeheten revisieverzoeken inzake een besluit uit 2013 over homoseksualiteit en homorelaties.

In hun rapport erkennen de CGK dat er in het verleden te weinig specifieke aandacht is geweest voor pastoraat aan homo’s in de kerk. Tegelijkertijd stellen de CGK in het document dat seksuele omgang tussen mensen van gelijk geslacht zonde is. Een gemeentelid met een homoseksuele relatie kan niet worden toegelaten tot het doen van openbare geloofsbelijdenis, de heilige doop en de viering van het heilig avondmaal.

De generale synode sprak donderdag en in november ook al over de revisieverzoeken van plaatselijke kerken tegen de uitspraak. De commissie die de besluitvorming over dit punt voorbereidde, clusterde de bezwaren. Daarin zijn vijf terugkerende thema’s te onderscheiden.

Het eerste thema is de Schriftuitleg. Het draait hierbij met name om de uitleg van Leviticus 18 en 20 en Romeinen 1. De hierbij opgeworpen vraag is of het visiedocument dat in 2013 door de synode werd aangenomen, van deze teksten een juiste uitleg geeft. Ook is het de vraag of met zekerheid kan worden gezegd dat dit de enige juiste uitleg is.

Het tweede thema is de hermeneutiek, de toepassing van Bijbelse gegevens in de huidige cultuur. De indieners van revisieverzoeken vragen zich af of de Bijbel spreekt tegen de achtergrond van een bekendheid met homoseksuele relaties in liefde en trouw en werpen de vraag op wat het betekent als dat niet het geval is.

Het derde thema is een toespitsing van de twee eerdere punten. Hierbij wordt de vraag gesteld of homorelaties in de gemeente van Christus een uitzonderingspositie hebben in het licht van de tegemoetkoming van God aan zondige mensen in een gebroken wereld.

Het vierde thema gaat over pastoraat. Verschillende schrijvers van de revisieverzoeken vragen zich af of de synode met haar uitspraak uit 2013 raakt aan de pastorale verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerkenraad, met name bij de verwijzing in de uitspraak naar de tucht.

Ten slotte is er een confessioneel, kerkelijk en kerkordelijk bezwaar: de vraag is of de synode met haar kerkelijke uitspraak een leeruitspraak deed.

De generale synode van de CGK komt op 14 februari opnieuw bijeen. Als de synodeleden er vrijdag niet uitkomen, dan nemen ze tijdens die zitting een besluit over de revisieverzoeken. Als de argumenten daarin steekhoudend en Bijbels zijn, passen de CGK het huidige rapport aan. Zo niet, dan moeten de kerken zich aan het synodebesluit conformeren.

Zie ook:

CGK bezinnen zich op bezwaren tegen uitspraak homoseksualiteit (RD.nl, 25-11-2016)

Ds. Quant: Gedachten ds. Mijnders niet wijs (Reformatorisch Dagblad, 02-11-2015)

„Homostandpunt CGK kan leiden tot breuk” (Reformatorisch Dagblad, 02-11-2015)

CGK nemen homostandpunt onder de loep (Reformatorisch Dagblad, 02-11-2015)

„Draag homostandpunt CGK uit” (Reformatorisch Dagblad, 14-04-2014)

Homoseksualiteit en de plaatselijke gemeente : Pastorale handreiking samengevat (De Wekker, 28-02-2014)

Fundering kerkelijke uitspraak : Visiedocument homoseksualiteit samengevat (De Wekker, 14-02-2014)

„CGK breiden standaard orthodoxie uit” (Reformatorisch Dagblad, 03-12-2013)

Kerken in gesprek over homoseksualiteit (Reformatorisch Dagblad, 30-11-2013)

Ds. Quant: Principiële beslistheid en pastoraal geduld (Reformatorisch Dagblad, 28-11-2013)

„Te weinig aandacht voor homo in kerk” (Reformatorisch Dagblad, 28-11-2013)

CGK spreken over homorelaties (Reformatorisch Dagblad, 01-11-2013)