Rector ds. P. Mulder: Predikant moet overdragen, uitleggen, voorleven

Ds. P. Mulder. beeld Anton Dommerholt

Een kleine, eenvoudige predikantenopleiding, waar belangrijk werk wordt verricht, zo omschrijft ds. P. Mulder de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten (GG), waar hij rector van wordt.

Woensdag maakte het curatorium van de predikantenopleiding in Rotterdam bekend dat de predikant van de gg te Tricht-Geldermalsen de opvolger is van ds. A. Moerkerken. Ds. Mulder: „Het is noodzakelijk en goed werk om aanstaande predikanten voor te bereiden op hun belangrijke werk als dienaren des Woords. Daarbij is steeds nodig dat de Heere Zelf –door de Geest van Pinksteren– Zijn leiding en zegen verleent. Als docenten hopen wij gezamenlijk onder eindverantwoordelijkheid van het curatorium dit werk voort te zetten.” Hij vult aan: „Het aantal docenten en studenten is niet zo groot. Maar er moet uiteraard iemand zijn die zo nodig zaken coördineert en wat leidinggeeft. De Heere verlene daartoe alles wat nodig is. Wij zijn kleine, zondige mensjes.”

Het werk aan de Theologische School staat ten diepste „in het teken van: dat Zijn Naam geheiligd worde en dat Zijn Koninkrijk kome”, zegt ds. Mulder. „Daartoe roept en zendt Hij dienaren des Woords. Dat doet Hij ook vandaag nog; ook onder ons. De Heere geve dat het werk aan de Boezemsingel in Rotterdam daaraan een kleine bijdrage mag leveren. Dat zal een grote genade zijn.”

U treedt in het voetspoor van ds. K. de Gier en ds. A. Moerkerken. Hoe ervaart u dat? Zet u hun lijn voort?

„Het belangrijkste is om naar Gods Woord, in het spoor van de gereformeerde belijdenis, dit werk te doen. Wat in Dordrecht, Heidelberg en Westminister is beleden, is ook voor ons van grote waarde. De wezenlijke lessen vanuit de Nadere Reformatie zijn actueel.”

Ds. Mulder wil de lijn van zijn voorgangers voortzetten. „Ds. De Gier en ds. Moerkerken en bijvoorbeeld ook ds. G. H. Kersten en ds. A. Vergunst hebben in hun tijd wezenlijke zaken willen vasthouden, doorgeven en uitleggen. Daar staan wij als docenten ook voor in onze moderne tijd. In deze tijd is alles volop in beweging. En er is zo weinig eeuwigheidsbesef. We hebben nodig dat de Heere wijsheid en getrouwheid geeft. En gebed.”

U hebt een onderwijsachtergrond. Zal dat merkbaar zijn?

„In het onderwijs moet er innerlijke betrokkenheid zijn op dat wat wordt overgedragen. Het is op scholen onmisbaar om liefde te hebben voor leerlingen en bewogen te zijn met hun wezenlijke welzijn, voor de tijd en voor de eeuwigheid.

Het gaat in het onderwijs om overdragen, uitleggen, voorleven. Dat is ook in het werk als predikant nodig. Zeker vandaag. Overdragen: een goed pand is ons toebetrouwd. Uitleggen: er is zo veel onbekendheid. Voorleven: wat horen en zien onze jongeren van ons? Een mens moet van nieuws geboren worden. Dat is geen mensenwerk, maar een wonderlijk werk Gods. Daartoe laat Hij Zijn Woord uitdragen. Ook vandaag. Het gaat om zielen voor de eeuwigheid.

Dat moet ons als predikanten heel klein maken en afhankelijk. Want wie zijn wij? Onheilige en onbekwame zondaren. Daarom is het gebed zo nodig dat de Heere ons gedenke. Maar daarbij mag er ook het besef zijn dat Hij gezegd heeft: „En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld.””

Betekent uw benoeming ook een verandering van uw positie als predikant van de grote gemeente Tricht-Geldermalsen?

„Het is niet zo dat er een bijzondere toename van werkzaamheden aan mijn nieuwe taak is verbonden. Het blijft zo dat ik twee dagen per week aan de school verbonden ben en verder predikant blijf van de gemeente. De benoeming tot docent, drie jaar geleden, had flinke consequenties. Dat is toen door ons als kerkenraad onder ogen gezien. Toen zijn er passende afspraken gemaakt rond de pastorale taken en andere werkzaamheden in de gemeente. Deze benoeming brengt daarin geen verandering.”

Lees ook:

Ds. P. Mulder nieuwe rector Theologische School GG (RD.nl, 14-06-2017)

Afscheid ds. Moerkerken van Boezemsingel: loslaten valt niet mee (RD.nl, 09-06-2017)

Ds. P. Mulder vaste docent GG-opleiding (Reformatorisch Dagblad, 19-10-2013)

Verslag bevestiging en intrede ds. P. Mulder te Tricht-Geldermalsen (Reformatorisch Dagblad, 18-07-2013)