OGGiN stellen A. J. van Wingerden beroepbaar

A. J. van Wingerden. beeld André Dorst

De Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (OGGiN) hebben ingestemd met de toelating van A. J. van Wingerden (45) tot lerend ouderling. Met ingang van 13 juli is hij beroepbaar.

Dit bleek tijdens de vergadering van de classis West, die donderdag in Krimpen aan den IJssel onder voorzitterschap van ds. A. Kort werd gehouden, zo meldde het kerkverband na afloop door middel van een persbericht. Dinsdag stemde ook de classis Oost hierover.

Gewoonlijk worden de classisvergaderingen in maart gehouden. „Vanwege de veiligheidsmaatregelen die toen golden, werden de afgesproken classisvergaderingen geannuleerd”, aldus het persbericht. „Door de toegestane verruiming besloten de moderamina van beide classes deze –in enigszins aangepaste vorm– alsnog doorgang te laten vinden, met inachtneming van de bekende hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.”

Ederveen

De vergadering van de classis Oost werd voorgezeten door ds. Th. L. Zwartbol (Urk), als scriba werd verkozen diaken W. Flier (Ede). De voorzitter sprak een dankwoord uit aan het adres van P. H. D. van Ree uit Lunteren, die ruim vijftig jaar scriba van de classis was. Om gezondheidsredenen heeft hij te kennen gegeven zijn functie te willen beëindigen.

De classis stemde in met het voorstel van de gemeente Barneveld om in Ederveen vanaf heden alleen nog doordeweekse diensten te beleggen, zo blijkt uit het persbericht. „Sinds de gemeente in 2009 een afdeling werd van Barneveld zijn vergeefse pogingen gedaan om de ambten te vervullen. Het aantal leden is nog zeer gering. Nog maar weinigen bezoeken de zondagse kerkdiensten.”

Gereformeerde Gemeenten

De classis West sprak haar droefheid uit over de voortschrijdende zondagsontheiliging in ons land, schrijven de OGGiN verder. „Dit naar aanleiding van een instructie van de gemeente Alphen aan den Rijn.”

Ter sprake kwam ook dat de periodieke gesprekken met het deputaatschap kerkelijke eenheid van de Gereformeerde Gemeenten (GG) hervat zullen worden. De generale synode van dit kerkverband sprak vorig jaar in Gouda uit het te betreuren dat de OGGiN hadden aangegeven geen noodzaak meer te zien in de periodieke ontmoetingen met het deputaatschap. De GG-synode zou de wens overbrengen dat de gesprekken weer werden hervat, aldus het verslag destijds.

Zending

De oggiN te Giessendam had bij de classis West een procedurevoorstel ingediend met betrekking tot de beroepingstermijn voor predikanten. „De afgevaardigden besloten de instructie door te zenden naar de synode en te betrekken bij de actualisatie van de DKO-handleidingen.”

De classis ondersteunde niet het voorstel van de gemeente Utrecht om een deputaatschap voor de zending in te stellen. „Hoewel de gemeenten vrijgelaten worden in de keuze voor een zendingsorganisatie, wordt binnen het kerkverband vanouds steun verleend aan het zendingswerk van Stichting Mbuma-Zending.”

De afgevaardigden van de twee vergaderingen stemden in met een herverdeling van de consulentschappen, melden de OGGiN ten slotte. De twee oudste predikanten van het kerkverband, ds. A. F. R. van de Veen (76) en ds. G. Gerritsen (73), werden ontheven van consulentschappen.

In de bidstond die voorafging aan de vergadering in classis Oost bediende ds. Th. L. Zwartbol het Woord uit Mattheüs 15:25. In de classis West ging ds. A. Kort in de bidstond voor. Hij sprak over Joh. 14:27.