„Nieuwe aarde en hemel ondenkbaar zonder dieren”

2

Dieren hebben een plaats in Gods heilsplan en zullen straks de nieuwe aarde bevolken, zo is Raymond Hausoul overtuigd. „De Bijbel begint met de schepping. Schepping en verlossing horen bij elkaar.”

Dat stelt hij in zijn boek ”Gods toekomst voor dieren. Van schepping tot nieuwe schepping” (uitg. KokBoekencentrum, Utrecht). Hausoul is predikant in een evangelische gemeente te Ieper (België) en als wetenschappelijk onderzoeker aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven verbonden. Hij beschrijft uitvoerig de plaats van dieren in de Bijbel vanaf Genesis tot Openbaring.

Al vanaf het begin zijn mensen en dieren nauw met elkaar verbonden, zo is Hausoul overtuigd. „God schept de landdieren en de mensen op dezelfde dag en laat de mens namen geven aan de dieren. Door de ongehoorzaamheid worden niet alleen de mensen, maar ook de dieren onderworpen aan de machten van het kwaad en de vergankelijkheid. God kiest er echter voor om Noach een ark te laten bouwen voor mensen én dieren en sluit met beide groepen een verbond. Diezelfde houding klinkt ook door bij de instelling van de rustdag op de berg Sinai. God wil dat zowel de mens als zijn dieren genieten van de rust. In de geschiedenis zijn mens en dier intens met elkaar opgetrokken.”

Vrederijk

Toch ontbrak de aandacht voor het dier in het verleden vaak. „Dieren hadden immers geen deel aan de verlossing en opstanding, omdat zij geen ziel hebben. Toch zegt iemand als Calvijn in zijn commentaar bij Romeinen 8:21 dat alle schepselen op hun eigen manier delen in de betere toekomstige toestand, omdat God de schepping vernieuwt.”

Sterk bewijs is voor Hausoul Jesaja 11 waar gesproken wordt van een dierenvrede: wolf en lam weiden samen, leeuw en rund eten beide stro. Hausoul: „Dan wordt Gods nieuwe verbond met de dieren vervuld, waarvan de profeet Hosea al getuigde: Op die dag sluit Ik voor mijn kinderen een verbond met de dieren van het veld en met alles wat vliegt en kruipt. Ook Jesaja 65 pleit ervoor dat Gods nieuwe schepping niet alleen de menselijke maatschappij omvat, maar zegen brengt aan de hele schepping.”

Jesaja 11 en 65 getuigen van de vernieuwing die God in het dierenrijk teweeg zal brengen, aldus Hausoul. „Een wereld zonder dieren, bomen, bloemen en vele andere prachtige dingen, die deze schepping kent, zou een enorme achteruitgang zijn. Het zou een schepping zijn die enkel nog maar uit een ‘nieuwe hemel’ met zijn engelen en geesten bestaat en niet meer uit een ‘nieuwe aarde’, waarin alle beloften van God zich aards-concreet kunnen vervullen.”

Verwacht u veel bijval voor uw opvattingen?

„Hier in Vlaanderen wel. Een jongere generatie heeft duidelijk hart voor de schepping. We zien in christelijke kring onder meer de invloed van auteurs als Tom Wright en Henk Binnendijk die de hemel als een tussenstadium zien voor de nieuwe aarde. Maar er zullen ook mensen zijn die hun wenkbrauwen fronsen. De kerk is er immers mee opgegroeid dat de dieren een nevenrol spelen. Dieren kunnen zich niet bekeren, maar datzelfde geldt ook voor de engelen en van hen verwacht men dat ze wél in de eeuwigheid een plek krijgen.”

Hausoul is ervan overtuigd dat de dieren een veel belangrijker rol op de aarde spelen dan gedacht. „Natuurlijk moeten we niet doorslaan naar de andere kant en de dieren ophemelen. Ik moet niets hebben van een Maya-achtige visie op de natuur waar mens en dier kosmisch met elkaar verbonden zijn. Er blijft vooralsnog veel onduidelijk. Er is enerzijds een nieuwe schepping waar God iets geheel nieuws schept, anderzijds is er ook overeenkomst met de oude schepping. Bij een ‘nieuwe aarde’ denk je namelijk aan iets nieuws en aan deze aarde.”

Welke dieren verwacht u op de nieuwe aarde?

„Ik eindig hier bewust met open vragen. Want hoe zit het met bijvoorbeeld parasieten? Betekent het dat dinosaurussen die in het verleden het menselijk leven bedreigd hebben, weer tot leven komen? Worden alle dieren opgewekt of schept God nieuwe dieren? Ik hoop dat de theologie die vragen verder oppakt. Ik schreef een doordacht pioniersachtig boek, dat tegelijk veel krijtlijnen bevat. De theologen zijn nu aan zet. In ieder geval zou de nieuwe aarde een kale plek zijn als er naast de mens geen dieren aanwezig zouden zijn. Daarvoor zijn deze te belangrijk in de Bijbel.”