Zonne-onderwijs

Mattheüs 5:16

„Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en Uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.”

Scheen Christus niet over u opdat u een licht in de wereld zou zijn? O, denk eraan, nutteloze christenen, die een kaars onder een korenmaat zet! Ik sidder wegens enigen die niets voor Christus over hebben. Ach, u verongelijkt uzelf en onteert Christus het meest. Uw grootste heil bestaat in het verlichten: hoe meer u om Christus’ wil verlicht, des te gelukkiger zult u zijn. „Christus is mij het leven, sterven is mij gewin.”

Verlicht van verre en nabij. Heden wordt u bevolen uw broeders elders op de wereld te hulp te komen, hun het Evangelie te zenden, opdat de Zon der gerechtigheid over hen moge opgaan. U zult mij zeggen: Het is beter de heidenen die hier zijn, te hulp te komen. Maar ik antwoord u: Het is zeer goed de heidenen die hier zijn, te hulp te komen, maar het is evenzo goed de heidenen te helpen die buiten zijn. Mocht God u van uw enghartigheid losmaken, en u Zijn goddelijke Geest geven! Laat de zon u onderwijzen. Zij schijnt ver en nabij. Zij schiet haar stralen niet alleen uit in een zonnig dal of op een heerlijk land. Nee, zij trekt van strand tot strand, werpt haar stralen uit over de grote oceaan, over de verzengende woestijnen van Afrika en over de ijskusten van Groenland. Gaat heen, en doet desgelijks. Schijnt als lichten in de wereld!

Robert Murray M’Cheyne, predikant te Dundee

(”Leerredenen”, 1862)