Zondig stof en as

Openbaring 5:12

„Het Lam Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging.”

Gelukzalige God, Gij zijt gelukzalig in Uzelf. En tot Uw meerdere gelukzaligheid hebt Gij de dienst van mensen niet nodig. Want duizendmaal duizenden dienen U en tienduizendmaal tienduizenden staan voor U. Zij roepen uit met een grote stem: „Het Lam Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging” (Openbaring 5:12). O God, Gij zijt grotelijks geducht in de raad der heiligen, en vreselijk boven allen, die rondom U zijn. O Heere, God der heirscharen, wie is als Gij, grootmachtig, o Heere (Psalm 89:8, 9). Wie heeft de wind in zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden en met zijn vuist gemeten? Wie heeft de bergen gewogen in een waag en de heuvelen in een weegschaal? Wie heeft al de einden der aarde vastgesteld? Wie anders dan Gij, Die Uw opperzalen zoldert in de wateren? Die van de wolken Uw wagen maakt? Die op de vleugelen van de wind wandelt? Die alle dingen geschapen heeft? Die in getal hun heir voortbrengt? Die ze allen bij name roept, vanwege de grootheid van Uw kracht en omdat Gij sterk van vermogen zijt? Er wordt er niet één gemist (Jesaja 40). Stof en as, ja zondig stof en as ben ik, die een lemen hut bewoont en wiens grondslag in het stof is.

Cornelia Leydekker, Middelburg (”Ernstige ziel-betrachtingen in heylige alleen-spraeken voor, onder, en na het houden der H. Avondmaels”, 1695)

Cornelia Leydekker (Middelburg, 1654-1725) was een schrijfster van stichtelijk werk. Cornelia, die ongehuwd bleef, kende de Hebreeuwse taal goed. Haar vader, een wijnkoper, was vanaf 1644 als diaken en ouderling zeer betrokken bij de gereformeerde kerk in Middelburg.