Woordbevel

Mattheüs 11:28

„Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.”

Sommigen zeggen: „Het is brutaal en aanmatigend om op God te vertrouwen zonder dat Zijn Woord u daartoe machtigt.” Zij gaan op het ingeven van hun verduisterde verstand. Omdat God het beveelt, mag u op Christus vertrouwen (zie 1 Joh. 3:23). U wordt door God Zelf genodigd, in Mattheüs 11:28. Maar waar vindt u een bevel of een uitnodiging om op uw eigen werken te vertrouwen, of een belofte op die voorwaarde? De Schrift zwijgt daarover. U moet ergens anders heen gaan om uw volmacht te vinden. Het Woord van God ondersteunt die hoop niet. Het is een gedurfde zaak om op God te vertrouwen zonder enige aanmoediging van Hem. U heeft niet anders dan stoutmoedige vermoedens en onbezonnen veronderstellingen om u daarin te staven. Zij die doen, zetten hun zielen op het spel door een dwaze inbeelding. Op God te vertrouwen zonder Zijn Woord is slecht, maar op Hem te vertrouwen tegen Zijn Woord in is nog slechter. God waarschuwt u daartegen. Het is een verwaandheid waartegen de Bijbel getuigt. Vertrouwen op iets wat God bestempelt als een weg tot het verderf, is buitengewoon onvoorzichtig.

Salomon Stoddard, predikant te Boston

(”Showing the Virtue of Christ’s Blood”, 1717)