Verborgen dingen

Deuteronomium 29:29a

De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen.

Geef toch acht op uw eigen hart. U laat zich immers in met Gods geheimenissen en tracht in te dringen in het kabinet van Zijn verborgen besluiten. Het is geen mens geoorloofd de hem gestelde grenzen te overschrijden. Het komt u niet toe in de ark te kijken naar zaken die verzegeld zijn, zegt onze tekst. En Paulus zegt (1 Kor. 2:16): „Want wie heeft de zin des Heeren gekend, die Hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus.” Wees gewaarschuwd, u die op de ladder van Gods eeuwige predestinatie tot in de hemel wilt opklimmen en Gods verborgen besluiten wilt doorgronden! Wees zo verstandig om op de u toegewezen plaats te blijven staan. Want noch de duivel, noch al de duivelse geesten in de hel, hebben ooit het voornemen Gods gekend. Toen Jona zijn stem ophief tegen Ninevé en zei: „Binnen veertig dagen zult u allen (dat wil zeggen alle dronkaards en overspelers en moordenaars en anderen) te gronde zijn gegaan.” Maar let er nu ook op hoe de koning hier te werk gaat. Deze zegt: „Wie weet, God mocht Zich wenden en berouw hebben, en Hij mocht Zich wenden van de hittigheid van Zijn toorn, dat wij niet vergingen.”

Thomas Hooker, predikant te Hartfort (Amerika)

(”De arme twijfelende christen genaderd tot Christus”, 1660)