Oordeelt niet

Mattheüs 7:1

„Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.”

God zal het bloed opeisen van hen die Hem niet gehoorzamen. Hij Die Hem uit de doden heeft opgewekt, zal ons ook opwekken als we Zijn wil doen en volgens Zijn geboden leven en liefhebben wat Hij heeft liefgehad. Daarom moeten we ons onthouden van alle ongerechtigheid, hebzucht, geldzucht, kwaadsprekerij en leugen. We moeten niet vergelden kwaad met kwaad, smaad met smaad, stomp met stomp en vloek met vloek. Herinner u wat de Heere heeft geleerd: „Oordeelt niet, opdat u niet geoordeeld wordt, vergeeft en u zult vergeven worden, weest barmhartig, opdat u barmhartigheid ten deel valt: met de maat, waarmee u meet, zal voor u gemeten worden en gelukzalig zijn de armen en vervolgden terwille van de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk van God.” Broeders, ik schrijf dit over de gerechtigheid niet uit mezelf, maar omdat u mij daartoe hebt aangespoord. Want noch ik, noch iemand zoals ik, is in staat de wijsheid van de gelukzalige en roemvolle Paulus te evenaren. Hij heeft in uw gemeente voor de mensen van vroeger nauwkeurig en krachtig onderwijs gegeven aangaande het woord der waarheid. En toen hij afwezig was, heeft hij een brief geschreven. Als u zich daarin verdiept, kan die u opbouwen in het aan u geschonken geloof. Het geloof is de moeder van allen.

Polycarpus, bisschop te Smyrna

(”Brief aan de Filippenzen”, 140 na Chr.)