Ontdekking nodig

Johannes 14:6

„Jezus zei tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

De listige satan zet sommigen aan het werk om als de weg naar de hemel uit te roepen, te prediken, te spreken en te schrijven wat Christus juist niet is. Dat houdt in: iets wat samenhangt met een soort zedelijkheid, burgerlijkheid en uitwendige heiligheid waarop de ziel zou kunnen rusten. Dat is een heiligheid die niet is gewerkt en teweeggebracht door de kracht van Jezus, door het geloof, dat leven en voedsel trekt uit Hem. Maar dat is een heiligheid die door onze eigen kunst en behendigheid opzettelijk is verzonnen en uitgedacht om de ziel van Christus af te trekken, opdat ze in haar eigen kracht mocht staan en wandelen. Uiteindelijk bedankt ze zichzelf –in ieder geval ten dele!– dat ze de kroon verkrijgt.

Daartegenover, door de grote goedheid Gods is de ware weg van de rechtvaardigmaking der ziel wel genadig geopend. Nochtans belijdt menige begenadigde ziel haar onkunde omtrent de vaste en voorspoedige wijze om Christus te gebruiken tot wasdom in de genade en de ware heiligmaking. Daarom kan hier enige ontdekking van de waarheid niet anders dan nuttig, tijdig en aangenaam voor de ziel zijn.

John Brown, predikant te Wamphray

(”Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven”, 1667)