Meer dan Salomo

Lukas 11:31b

„En ziet, meer dan Salomo is hier.”

Jezus was de ware Jedidjah, waarvan Salomo in zijn regering, in de bouw van de tempel en in zijn wijsheid slechts een beeld was, een schaduw in vergelijking met de zon. Meer dan Salomo is hier! Ja, meer dan alle koningen en vorsten en rijksgroten der aarde. Hij was de Schepper, de God van hemel en aarde, Die in het vlees was verschenen en Zich bereid had verklaard om een werk ten uitvoer te brengen dat in geen engelen, veel minder in mensenharten kon opkomen. „Ziet, Ik kom, in de rol des boeks is van Mij geschreven, om Uw wil te doen, o God!” (Psalm 40:8). Met deze woorden aanvaardde Hij het bouwen van een andere tempel, waarvan het bestek was gemaakt in de stilte der eeuwigheid door Zijn Vader. Een tempel waarvan Hij Zelf de uiterste hoeksteen was, en al de stenen levende stenen waren. Een tempel zo heerlijk en sierlijk als geen oog ooit had gezien, en die bestemd was om tot in eeuwigheid met dezelfde glans te blijven schitteren. In dat Koninkrijk, dat ver verheven is boven alle koninkrijken en machten en heerschappij der aarde, is Hij Zelf de regerende Vorst, Die al Zijn vijanden aan Zijn voeten zal onderwerpen. Hij, de ware Koning van Salem, de Vredevorst. Aan de opbouw van deze heerlijke tempel moest alles dienstbaar worden gemaakt.

Ds. Pieter Los, predikant te Leiden (”Een oude Pelgrim”, 1910)