Meditatie

Jesaja 55:7

„De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot de Heere, zo zal Hij Zich zijner ontfermen, en tot onze God, want Hij vergeeft menigvuldig.” Jesaja 55:7

Hebt u uw weg met uw hart en metterdaad in waarheid verlaten? Of bent u nog op uw weg gebleven, en maar van het ene pad op het andere gelopen? Verlaat u de zonde, of bindt u die maar voor een tijd wat in? Handelt u in ernst om die te verlaten, of speelt u ermee? Hoe beklaaglijk en gevaarlijk zou uw toestand zijn wanneer u van dat oprechte waarachtige verlaten vervreemd was. Al uw uitvluchten die u aan uw onmacht, aan de zwakheden van Gods kinderen, aan de armoede van dat arme volk, mag ontlenen, zullen u in de dag van Gods rechtvaardig oordeel niet kunnen bedekken. De schrikkelijkste scheldnamen, of een onstuimig onoprecht razen en tieren, zullen hier de zaak niet goed kunnen maken. Als u alle zonden niet met uw hart en metterdaad in waarheid en oprechtheid verlaat, als u er maar één als een zoete beet in uw mond behouden wilt, dan zult u op uw weg met eeuwige verschrikkingen moeten vergaan. Maar wanneer Gods zwakste kinderen hier met de strengste nauwkeurigheid getoetst worden, dan wordt het allerduidelijkst openbaar dat zij in waarheid en oprechtheid alle zonden, zonder enige uitzondering, verlaten hebben. Ik richt mij daarom vooral tot u, mijn teergeliefde vrienden, van wie de Heere het hart veranderd heeft, maar die wegens overgebleven zwakheden in de diepste moedeloosheid neerzitten.

J. C. Appelius, predikant te Zuidbroek en Muntendam (”Aanmerkingen over het recht gebruik van het Evangelie”, 1762/1763)

Johannes Conradus Appelius (1715-1798) was gereformeerd predikant te Jukwerd, Appingedam, Uithuizen en Zuidbroek in combinatie met Muntendam. Bekendheid kreeg hij vooral door zijn boekje ”Raadgeving aan bekommerden”.