Jezus’ bloed

1 Johannes 1:9

„Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid.”

Het is nodig dat u de oneindig vergevende en bekerende kracht van Jezus’ bloed en Geest daadwerkelijk ondervindt. U moet als een veroordeelde en krachteloze, door een levendig geloof, de voldoening van de Middelaar als noodzakelijk en genoegzaam voor u, op het getuigenis van het Evangelie, erkennen en omhelzen tot vergeving van uw zonden. Door datzelfde geloof moet u Zijn sterkte levendig aangrijpen, zodat u uit die volheid kracht ondervindt om u van uw zonden in waarheid te bekeren, en ze te haten en te verlaten. U moet dit niet uitstellen. Want hoe langer u in die toestand blijft, des te gevaarlijker moet het met u worden.

Daar is ook raad voor u. Christus’ bloed reinigt van alle zonden. Hij, nadat Hij opgewekt was, is eerst tot hen die Hem uit vijandschap gekruisigd hadden, gezonden, opdat Hij ze zegenen zou, daarin dat Hij eenieder, wie hij ook zijn mocht, afkeerde van zijn boosheden (Handelingen 3:26). Is uw vorige werk echt geweest, dan is het immers buiten alle twijfel dat u als u terugkeert, aangenomen zult worden. Want de getrouwe Heere kan het werk van Zijn handen niet laten varen. Als uw werk geen waarheid is geweest, dan hebt u tegen geen waarachtig licht in u gezondigd. Over zulken wil God Zich ook ontfermen, en het vergeven groot en menigvuldig maken.

J. C. Appelius, predikant te Zuidbroek en Muntendam

(”Aanmerkingen over het recht gebruik van het Evangelie”, 1762)