Hemelvaart

Handelingen 1:9

„En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.”

Als Jezus de discipelen instructies gegeven heeft, verlaat Hij hen. Als Hij dit gezegd had –alles gezegd had, wat Hij had te zeggen– zegende Hij hen (dat wordt ons meegedeeld in Lukas 24:50). En nu werd Hij opgenomen, daar zij het zagen. Terwijl zij hun ogen op Hem gevestigd hadden, Zijn zegen ontvangende. Gradueel werd Hij opgenomen; en een wolk nam Hem weg van hun ogen. Wij hebben hier Christus’ opvaren naar de hoogte. Niet, gelijk Elia, afgehaald met een vurige wagen en vurige paarden. Maar oprijzende naar de hemel, zoals Hij oprees uit het graf, zuiver en alleen door Zijn eigen kracht. Daar Zijn lichaam thans, gelijk de lichamen der heiligen zijn zullen bij de opstanding, een geestelijk lichaam was, opgewekt in kracht en onverderfelijkheid. Merk hier op: Hij begon Zijn hemelvaart voor de ogen van Zijn discipelen, daar zij het zagen. Zij hebben Hem niet uit het graf zien komen, omdat zij Hem na zijn opstanding zien zouden, hetgeen een genoegzame overtuiging voor hen was. Maar zij zagen Hem opvaren naar de hemel, terwijl zij met grote oplettendheid en ernst op Hem zagen, zodat zij zich niet konden bedriegen. Waarschijnlijk is Hij niet snel opwaarts gevlogen, maar bewoog Hij zich zachtjes, ter meerdere voldoening en overtuiging van Zijn discipelen. Hij verdween van voor hun ogen. In een wolk, of in een zware wolk.

Matthew Henry, predikant te Chester

(”Schriftverklaringen”, 1714)

Matthew Henry (1662-1714) was de tweede zoon van predikant Philip Henry, die als ”dissenter” was afgezet. Matthew Henry werd in 1687 bevestigd als predikant in Chester. In de laatste twee jaren van zijn leven was hij predikant in Londen. In 1714 overleed Henry aan een beroerte. Zijn commentaar op de Bijbel verscheen tijdens zijn leven in zes folianten. Het werk op de Brieven en Openbaring werd postuum gepubliceerd.