Helemaal Gods werk

1 Korinthe 3:9b

„Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij.”

Het bestek voor het gebouw waarvan Jezus Christus de Hoeksteen is, werd gemaakt voordat de mens ellendig was. De Bouwmeester is, zoals Paulus zegt (1 Korinthe 3:9): „Gods gebouw zijt gij.” Vader, Zoon en Heilige Geest. De Vader verkoos de stenen tot het gebouw, de gevallen mensen, zoals ze daar lagen, wentelend in hun bloed op de vlakte van het veld (Ezechiël 16:5). De Vader gaf hun de Zoon om verlost te worden. De Zoon verwierf de verlossing voor hen en de Heilige Geest past de verkregen verlossing toe. Het fundament van het gebouw is Jezus Christus. Dat fundament is gelegd in de eeuwige raad, buiten het bereik van engelen en mensen. Toen ongeveer 6000 jaar geleden de eerste belofte kwam, toen kwam de eerste steen boven de grond en werd deze zichtbaar voor engelen en mensen en ook de mensenmoordenaar zag die eerste steen en vernam zijn vonnis dat zijn helse kop zou vermorzeld worden. Hier openbaarde zich genade in het paradijs aan de gevallen mens in de belofte van het vrouwenzaad. Op die beloofde genade volgde levendmakende genade, waardoor onze eerste ouders in staat werden gesteld om de belofte te geloven.

Ds. Pieter Los, predikant te Leiden

(”Een oude Pelgrim”, 1910)