Gods getuigenis

Psalm 78:5a

„Want Hij heeft een getuigenis opgericht in Jakob, en een wet gesteld in Israël.”

Wie is nu de Wetgever in Sion, Die Jakob, of Israël, onderwijst? Laten wij opmerken dat God op verschillende plaatsen wordt genoemd als de Leraar van Israël. Zo lezen wij in Ps. 78:5: „Want Hij heeft een getuigenis opgericht in Jakob, en een wet gesteld in Israël.” En in Jes. 48:17 staat: Alzo zegt de Heere, uw Verlosser, de Heilige Israëls: Ik ben de Heere uw God, Die u leert wat nut is, Die u leidt op de weg die gij gaan moet.” Ook zegt Jes. 51:4: Luistert naar Mij, Mijn volk, en Mijn lieden, neigt naar Mij het oor! Want een wet zal van Mij uitgaan, en Ik zal Mijn recht doen rusten tot een licht der volken.” Als iemand er nog niet van overtuigd is dat dit tegen Israël gezegd wordt, zullen de voorafgaande woorden daar meer licht op werpen. Zo leest u ook in Jes. 40:9: O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg; o Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zeg de steden van Juda: Zie hier is uw God!” Ik zou nog honderden andere Schriftplaatsen kunnen noemen om u te bewijzen dat dit zo is. Want waar gesproken wordt over de Maker van de wetten en inzettingen van Israël, wordt God ook in zekere mate genoemd als Wetgever.

Thomas Watson, predikant te Londen

(”Uitleg van Psalm 137:3-6”, 1661)