Dwaze schijn

Lukas 12:20a

„Maar God zei tot hem: Gij dwaas! in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen.”

„Er was een rijk mens, wiens landerijen overvloedig gedragen hadden, en hij overlegde bij zichzelf: Wat zal ik doen? Want ik heb niets waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zei: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen, en daarin verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel! gij hebt vele goederen, die opgelegd zijn voor vele jaren, neem rust, eet, drink, zijt vrolijk. Maar God zei tot hem: Gij dwaas! in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen.”

Alzo is het met degene, zegt Jezus, die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. Ja, mijne hoorders, zo kan het spoedig met die zijn, wiens rijkdom niet in Jezus is, want de onbekeerde staat aan de poort van de hel, en de dood waart over deze aarde rond, om hier een zuigeling, daar een jongeling, ginds een man en elders een grijsaard, naar de wil van God, in Zijn besluit bepaald, plotseling met zijn zeis af te maaien. Dat zal eenmaal zeker het lot zijn van degene wiens huis niet gebouwd is op de steenrots Christus. Het bedrieglijk hart, dat arglistig is, meer dan enig ding, wijst de onbekeerde jongeling op zijn jeugd en sterke krachten, maar het is een schijngrond.

Ds. G. F. Gezelle Meerburg, predikant te Almkerk (”Levenslessen, preek over Jesaja 28:15-18”, 1848)

George Frans Gezelle Meerburg (1806-1855) was sinds 1833 predikant van de Nederlandse hervormde kerk in Almkerk. Hij werd in 1835 afgezet omdat hij zijn gemeente niet uit de bundel Evangelische Gezangen wilde laten zingen. Ds. Gezelle Meerburg wordt gezien als een van de vaders van de Afscheiding.