Adam en Eva

Mattheüs 16:24

„Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf, en neme zijn kruis op en volge Mij.”

„Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf, en neme zijn kruis op en volge Mij.” Dat is de grote en ernstige les van Jezus, Die het zwaarste kruis gedragen heeft. Op Zijn kruis lag de gehele last van de toorn Gods, lag de schuld van dat volk dat van eeuwigheid verordineerd was, om God Drie-enig groot te maken, hier in de strijd en eens hiernamaals in triomf.

Kruisdragen is zwaar voor het vlees. God heeft de mens ook niet geschapen om kruisen te dragen, maar vrij- en moedwillig heeft Adam zich met al zijn nakomelingen van die heerlijke gaven beroofd die hij bij de schepping had ontvangen. Zo is hij aan alle ellenden en smarten, aan de tijdelijke en –als God er niet aan te pas komt– eeuwige dood onderworpen. Het verbond der werken dat God met Adam had opgericht, Genesis 2:16, 17, en in hem met al zijn nakomelingen, die hij als hoofd des verbonds representeerde of vertegenwoordigde, was verbroken. In het verbond gaf God de zaligheid en het behouden van haar in handen van Adam die, naar Gods beeld geschapen, Genesis 1:26, in staat was volmaakt te gehoorzamen. De zonde kwam van buiten in. De mensenmoordenaar, de oude slang, gaf de vrouw te eten van de verboden vrucht en zij gaf die ook haar man en hij at.

Ds. Pieter Los predikant te Leiden (”Een oude Pelgrim”, 1910) Ds. Pieter Los Gz. (1815-1888) was predikant, publicist en journalist. Hij was de oprichter van het –in 2012 opgeheven– christelijke blad De Vriend van Oud en Jong, dat in zijn hoogtijdagen 10.000 abonnees telde.