Kenniscentrum IRS wil betrouwbaar beeld van Reformatie én RKK schetsen

Ten Klooster. beeld RD, Anton Dommerholt
3

Betrouwbare informatie over de wortels van de Reformatie en de werkelijke situatie van de Rooms-Katholieke Kerk, dat is het doel van het zaterdag aangekondigde Kenniscentrum van stichting In de Rechte Straat (IRS), aldus IRS-directeur Hans ten Klooster. De voormalige rooms-katholiek Hans van Hoof is als projectleider aangesteld. „Er is helaas vaak onbegrip aan béíde kanten.”

Ten Klooster vertelt dat in december tijdens de vergadering van het IRS-bestuur het meerjarenbeleidsplan op de agenda stond. „In het licht van 500 jaar Reformatie hebben we onze visie en missie nog eens tegen het licht gehouden en bekeken of we meer zichtbaar kunnen worden. In de Reformatie hebben we een geweldige zegen van God ontvangen. Ik zie de Reformatie als een ingrijpen van God in de geschiedenis van de kerk. Het ging in de strijd van Luther ergens over. De thema’s die toen speelden, hebben ons alles te zeggen in het heden.”

Protestanten en rooms-katholieken lijken over het algemeen dichter bij elkaar gekomen, zo constateert Ten Klooster. „De kerken nemen het voortouw als het gaat om oecumene, waarbij de bakens binnen de protestantse kerken gemakkelijker en sneller worden verzet dan in de Rooms-Katholieke Kerk. Binnen de protestantse kerken is er steeds meer toenadering en heeft men het idee dat we dicht bij elkaar staan. Maar waar baseren we ons op? Dan is kennis van de bronnen en feiten des te belangrijker. Het nieuwe kenniscentrum wil vooral een vraagbaak zijn voor de gereformeerde gezindte en daarbuiten.”

2017-03-20-KRK2-bijgoroni20-2-FC_webIRS-ontmoetingsdag: Rooms-katholieken missen ware zicht op Jezus Christus

Hoewel er allerlei ontwikkelingen gaande zijn binnen de Rooms-Katholieke Kerk verandert er voor wat betreft de officiële leer weinig, aldus Ten Klooster. „In de kern is die leer hetzelfde gebleven. Alles draait om de centrale vraag of Jezus de enige en volkomen Zaligmaker is. De vraag die ex-priester ds. Toon Vanhuysse opwerpt in zijn boekje ”Gij herders hoort”, is actueler dan ooit, als hij stelt: zijn we niet erg tolerant geworden als het om de waarheid gaat? Als Christus in Zijn middelaarswerk wordt aangetast? Ik zie dat in de Rooms-Katholieke Kerk de geestelijke nood nog steeds groot is. Dat roept ons op om het erfgoed van de Reformatie in te brengen in het gesprek met Rome.”

Totaaloverzicht

Hans van Hoof, werkzaam bij de Erdee Media Groep en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het digitale kenniscentrum Digibron, zegt dat het eerste doel van het IRS-Kenniscentrum is om een totaaloverzicht van thema’s te bieden die te maken hebben met de Reformatie en de verhouding tot de Rooms-Katholieke Kerk. „Het gaat om een digitaal kenniscentrum. De komende tijd wil ik een soort architectuur voor het systeem ontwikkelen. De bedoeling is dat er een systeem ontstaat waarin voor onderzoekers en belangstellenden, net zoals bij Wikipedia, de hoofdthema’s duidelijk zijn en ze voor deelthema’s en nadere informatie kunnen doorklikken.”

Het centrum wil geen waardeoordeel geven over de verschillende thema’s, maar richt zich primair op het ontsluiten van beschikbare informatiebronnen. „Ik hoop de komende maanden een plan van aanpak te maken, waarin een globale schets is opgenomen van de mogelijkheden van het systeem, op grond waarvan het bestuur na de zomer kan beslissen hoe het centrum vorm krijgt.”

Eerlijke informatie over Rome is erg belangrijk, constateert Van Hoof. Hij groeide op in een streng rooms-katholiek gezin in Brabant en volgde een tijdje een priesteropleiding. Op 22-jarige leeftijd verliet hij de Rooms-Katholieke Kerk en kwam jaren later via een lange zoektocht langs verschillende kerken uiteindelijk terecht in een gemeente van Gereformeerde Bondssignatuur. Van Hoof: „Ik ken de wereld van Rome dus van binnenuit. Een van de doelen van het kenniscentrum is eerlijke beeldvorming. Ik hoor soms uitlatingen over roomsen waarvan mijn tenen krom gaan staan. Veel protestanten hebben een beeld van rooms-katholieken als zouden ze alleen geloven in Maria, heiligen aanbidden, goede werken doen, geloven in het bestaan van het vagevuur en natuurlijk dat de paus de plaatsvervanger van Christus op aarde is. Mensen hebben vaak een mening die niet gebaseerd is op voldoende feitelijke kennis. Voor mij is dat een teken dat zij zich niet echt hebben verdiept in de Rooms-Katholieke Kerk. Er zijn protestanten die de Roomse Kerk nog steeds zien als de grote vijand van vroeger, terwijl omgekeerd rooms-katholieken protestanten weg kunnen zetten als ketters. Het zou mooi zijn als we met dit kenniscentrum wederzijds verkeerde beeldvorming kunnen doorbreken.”