Jaarrekeningen HHK tonen positief saldo

De generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) was vrijdag in vergadering bijeen in het kerkelijk bureau te Veenendaal. beeld Niek Stam

Verschillende stichtingen binnen de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) staan er financieel goed voor. Dat meldde synodescriba ds. L. W. Ch. Ruijgrok zaterdag naar aanleiding van de synodevergadering die vrijdag werd gehouden in het kerkelijk bureau te Veenendaal.

Kerkvoogd S. L. Visser uit Middelharnis-Sommelsdijk gaf een toelichting op de jaarrekeningen van 2018 van de stichtingen Predikantspensioenen, Predikantstraktementen, Financieringsfonds Hersteld Hervormde Kerk en Kerkelijk Bureau. Die rekeningen toonden positieve saldi; vooral dankzij ontvangen legaten en schenkingen was er sprake van een ruim positief saldo. De commissie gaat zich zowel intern als in overleg met het breed moderamen bezinnen op de vraag hoe de positieve financiële ontwikkelingen omgezet kunnen worden in nieuw beleid.

Ds. R. van de Kamp (Putten) gaf namens de commissie Israël een toelichting op het jaarverslag van 2018 en het jaarplan voor 2019. Hij vroeg toestemming om een plan op te stellen voor de ondersteuning van gemeentestichting door Messiasbelijdende Joden.

De commissie kreeg steun om een serie preken uit te geven die dr. C. A. Tukker in zijn tijd als predikant te Epe (1987-1995) heeft gehouden over Romeinen 9-11. Ds. Van de Kamp meldde verder dat een pilot om vrijwilligers te laten werken in Israël, goed is verlopen. De synode gaf toestemming om dit werk in de toekomst verder uit te bouwen.

Seminarium

Ds. P. den Ouden (Katwijk aan Zee) presenteerde het jaarverslag van het Hersteld Hervormd Seminarium (HHS) over het academisch jaar 2017-2018. Als gevolg van een nieuw financieringssysteem aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, waar het seminarium gevestigd is, liggen de kosten voor de opleiding niet meer alleen bij de kerk. Deze veranderde situatie biedt mogelijkheden voor nieuw beleid.

De aanstelling van dr. J. van de Kamp is tijdelijk uitgebreid van 0,25 fte naar 0,5 fte. Hij zal zijn extra tijd voornamelijk besteden aan het opzetten van het Puritan Research Centre Europe (PRCE), dat als doel heeft het onderzoek naar puritanisme en piëtisme te bevorderen. In dat project wordt samengewerkt met de Theologische Universiteit Apeldoorn en het Puritan Reformed Theological Seminary in Grand Rapids.

Homoseksualiteit

Het slot van de vergadering stond in het teken van verdere bezinning op het rapport ”Een bijbelse visie op homoseksualiteit”. „Na grondige bespreking aanvaardde de synode unaniem de grondlijnen die in het rapport zijn getrokken”, aldus ds. Ruijgrok. „Wel achtte de synode het van belang dat het rapport op onderdelen wordt aangevuld zodat het een duidelijk getuigenis is naar buiten en voor alle geledingen van de kerk nuttig en bruikbaar.”

Synodepreses ds. R. P. van Rooijen uit Oosterwolde had de vergadering geopend met een korte overdenking naar aanleiding van 1 Timotheüs 1:12-17.

2019-06-22-KRK2-synodehhk-6-FC_webGenerale synode HHK bijeen

Fusie twee kerkelijke bladen

Dr. P. C. Hoek uit Middelharnis-Sommelsdijk presenteerde tijdens de vergadering van de generale synode in Veenendaal het voorstel om twee kerkelijke bladen van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK), het Kerkblad en het ledeninformatieblad Zicht op de kerk, samen te voegen. De generale synode had eerder om een onderzoek naar een fusie van beide bladen gevraagd.

Na de presentatie ging de synode akkoord met het voorstel om tot daadwerkelijke samenvoeging van beide bladen over te gaan. Het streven is om de nieuwe uitgave medio 2020 te laten verschijnen.

De nieuwe uitgave zal, net als het huidige Kerkblad, tweewekelijks verschijnen. Daarnaast zal een uitgave van het blad in lijn met de formule van het ledeninformatieblad vier keer per jaar aan alle leden gratis ter beschikking worden gesteld. De synode wil daarmee het karakter van het Kerkblad behouden en tegelijkertijd verschillende commissies in staat stellen om hun activiteiten en initiatieven kerkbreed te presenteren en alle leden de mogelijkheid bieden daar kennis van nemen.

Een nog samen te stellen werkgroep zal het voorstel op korte termijn uitwerken.